Eşya Kütüphanesi: Satın alma ödünç iste, kenarda bekletme hemen listele!
HTML Python JavaScript CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
conf
src
.gitignore
README.md
requirements.txt

README.md

Eşya Kütüphanesi

Eşya Kütüphanesi, eşyalarını ödünç alıp vererek çevrendekilerle paylaşmanı kolaylaştıran online bir platformdur.

Bu git deposu, Eşya Kütüphanesi web platformunun kaynak kodlarını içerir.

Kurulum

Bağımlılıklar kurulmadan önce bir virtualenv yaratılması ve aktifleştirilmesi tavsiye edilir.

Sonrasında

pip install -r requirements.txt    # Bağımlıkları kur
cd src/                # Uygulama klasörüne gir
python manage.py database create   # Veritabanını yarat ve örnek veriyle doldur

Çalıştırma

cd src/                # Daha önce girilmemişse
python manage.py runserver      # Test sunucusunu başlat

runserver ile çalıştırılan test sunucusuna 0.0.0.0:5000den ulaşılabilir.

Yönetim

Veritabanı örnek veriyle doldurulmuşsa, sistemde bir adet test kullanıcısı öntanımlı olarak gelir. Bu kullanıcının bilgileri

Kullanıcı adı: bilgi@esyakutuphanesi.com
Parola: ekekek

şeklindedir. Sisteme http://0.0.0.0:5000/login üzerinden, veya farklı IP ve port değerleri ile çalıştırılmışsa ip:port/login üzerinden, giriş yapılır. Öntanımlı kullanıcı, sistem üzerinde yönetici haklarına sahiptir ve sistemde oturum açtıktan sonra yönetim paneline http://0.0.0.0:5000/admin/ / ip:port/admin üzerinden ulaşılabilir.

Yönetim Komutları

src/ dizini altında bulunan manage.py ve resetrun.sh dosyaları, projenin yönetimini kolaylaştıran bazı komutlar sunar. Dosya, python manage.py ile parametresiz olarak çağırıldığında aşağıdaki yardım çıktısını verir:

usage: manage.py [-?] {database,runserver} ...

positional arguments:
 {database,runserver}
  database      Perform database operations
  runserver      Runs the Flask development server i.e. app.run()

optional arguments:
 -?, --help      show this help message and exit

runserver

Yerel test sunucusunu çalıştırır. Ön tanımlı IP değeri 0.0.0.0, ön tanımlı port değeri 5000 şeklindedir.

Örnek kullanım:

python manage.py runserver         # Ön tanımlı IP ve port değerleriyle çalış
python manage.py runserver -P port     # Verilen port değeri ve öntanımlı IP ile çalış
python manage.py runserver -h host     # Verilen host değeri ve öntanımlı port ile çalış

Komutun kullanımıyla ilgili diğer detaylara python manage.py runserver --help ile ulaşılabilir.

database create

Projenin kullanacağı veritabanını yaratır. Ön tanımlı olarak örnek veriyi yükler.

Örnek kullanım:

python manage.py database create      # Tabloları yaratıp örnek veriyi yükle
python manage.py database create -s no   # Tabloları yarat ve örnek veriyi yükleme

database drop

Projenin kullandığı veritabanını boşaltır. Çalışması y veya yes ile onaylanması gerekir.

Örnek kullanım:

python manage.py database drop       # Tüm veriyi ve tabloları kaldır

database recreate

Önce drop, sonra da create komutunun kullanılmasıyla yapılacak işi tek seferde yapar.

Örnek kullanım:

python manage.py database recreate     # Tabloları sil, yarat ve örnek veriyi yükle
python manage.py database recreate -s no  # Tabloları sil, yarat ve örnek veriyi yükleme

database populate

Daha önce yaratılmış veritabanına örnek veriyi yükler. Veritabanı yaratılmamışsa hata verir.

Örnek kullanım:

python manage.py populate         # sample_data klasöründeki veriyi yükle

resetrun.sh

Projeye ait veritabanın hızlıca sıfırlanıp, yeniden yüklenip test sunucusunun çalıştırılmasını sağlar.

sh resetrun.sh şeklinde kullanılabilir. Etkisi

python manage.py database drop
python manage.py database create -s no
python manage.py database populate

python manage.py runserver -h 0.0.0.0 -p 5000

komutlarının art arda kullanmasına eşittir.