Skip to content
Logika pre informatikov 2018/19
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
examples
images pu02: Zadanie Feb 27, 2019
prakticke pu09: java: Theory::nAssigned metoda Apr 17, 2019
prednasky pr09: definicie a semantika relacnej logiky prveho radu Apr 15, 2019
teoreticke
test
tools tools: Pridany minisat Feb 18, 2019
.gitignore
.travis.yml
README.md

README.md

Logika pre informatikov

Stránka predmetu.

Inštrukcie na odovzdávanie riešení.

Priebežné hodnotenie

Prehľad o vašom priebežnom bodovom hodnotení nájdete v súbore report.md vo vetve report vo vašich repozitároch. Priame URL je (nezabudnite nahradiť ‹LOGIN› za svoje prihlasovacie meno):

https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi19-‹LOGIN›/blob/report/report.md

Ak si toto pozeráte vo svojom repozitári, funguje aj tento odkaz.

Úlohy

Týždeň Teoretické úlohy Praktické úlohy
1 výroková syntax a formalizácia SAT solver
2 výroková sémantika a dokončenie syntaxe Formula
3 výrokové vyplývanie a ekvivalencia Sudoku
4 CNF a hilbertovské dôkazy toCnf
5 tablá pre vyplývanie a tautológie Tableau
6 splniteľnosť a falzifikovateľnosť v tablách TableauBuilder
7 rezolvencia a korektné pravidlá Resolver
8 prvorádová formalizácia watched literals
9 definície a štruktúry SatSolver

Pravidlá pre úlohy.

You can’t perform that action at this time.