Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

sarjallinen musiikki #5975

Open
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 12 comments

Comments

Projects
None yet
9 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

sarjallinen musiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

vaihdetaan päätermiksi "sarjallisuus"
LT sävellysoppi

Ehdottaja

Katerina S.

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

katerina.sornova@helsinki.fi

Perustelut ehdotukselle

nykyinen termi "sarjallnen musiikki" viittaa musiikkiin, vaikka kyse onkin sävellystekniikasta. esim. ysossa LT musiikki [!]

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Apr 3, 2018

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 4, 2018

Tarvitaanko kuvailuun ohjeistus? Eli ilmeisesti termillä kuvaillaan vain sävellystekniikkaa (koskevaa kirjallisuutta), mutta ei "sävellyksiä"..

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 13, 2018

Eikö asiasanan voisi laajentaa koskemaan koko tyyliä, jolloin se pitäisi sisällään sävellystekniikkaa käsittelevien teosten lisäksi myös sävellyksiä käsittelevät? Esim. samaan tapaan kuin wieniläisklassismi tai impressionismi.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 13, 2018

Toimiiko sama termi sävellystekniikan ja genren kuvailussa? Jos, tarvitaanko tarkenteita? Vai voisiko "sarjallinen musiikki" olla genretermi (jos sellaista tarvitaan). Tuleeko samat asiat vastaan termissä "minimalismi".

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 13, 2018

Jos tarvitaan kahta eri termiä, ehdottaisin että "sarjallisuus" olisi tyylisuuntaa kuvaava termi ja "sarjallinen sävellystekniikka" kuvaisi sävellystekniikkaa.

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): ehdotetaan termin "sarjallinen sävellystekniikka" lisäämistä YSAan, nykyisen termin "sarjallinen musiikki" muuttamista muotoon "sarjallisuus (musiikki) (JOS LISÄMÄÄRETTÄ TARVITAAN YSOssa, muuten ilman)" ja SLM-terminä "sarjallinen musiikki"

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 25, 2018

🔀 ↔️ 🔄 ⤵️ 🆘 😅

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 3, 2018

-Sv. seriell kompositionsteknik? Hyvin vähän käytetty, mutta niin on myös suomeksi.
-Ruotsiksi voi jäädä seriell musik? On hyvin vakiintunut ja myös esim. SAO-termi. Tai mahdollisesti harvinaisempi "serialitet (musik)".

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 9, 2018

Palaa Muusan käsittelyyn.

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 19, 2018

Viime YSA-kokouksessa nousi huoleksi se, että otetaan tietyn rajatun aihealueen piiriin tällaista hienojakoa. Hyödyttääkö vai haittaako hienojako tiedonhakijaa lopulta?

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

Muusan ehdotus:
sarjallinen musiikki: poistetaan tältä ohjaustermi sarjallinen sävellystekniikka, säilytetään muut ohjaustermit.
Muusa ei ehdota erillisen "sarjallinen sävellystekniikka"-käsitteen ottamista sanastoon.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 25, 2019

Määritelmä nyt: Sävellystekniikka, jossa musiikillisen materiaalin eli parametrien valintaa ja organisoimista ohjataan ennalta laadittujen (esimerkiksi matemaattisten) valintakriteerien ja sääntöjen mukaisesti. Kaksitoistasäveljärjestelmän pohjalta kehittyneeseen sarjallisuuteen lasketaan yleensä kuuluvaksi tekniikat, joissa useamman kuin yhden parametrin käyttö on säännöin ohjattua.

YSOssa yläkäsite on musiikki.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 25, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Muusa tekee määritelmän, joka on linjassa YSOn yläkäsitteen kanssa.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.