Skip to content
Datová sada (dataset) je strukturovaná sada záznamů, která je dostupná - a pokud je to možné - provázaná s dalšími datovými sadami Hlídače státu. Vytvoření a správa datových sad je zdarma, volně dostupné a prakticky neomezené. Preferujeme vytváření datových sad s daty státu, samosprávy, státních úřadů a firem, které mají či mohou mít informační …
C# JavaScript Dockerfile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Dataset-FondJermanove
Dataset-RozhodnutiUOHS-ukazka
InsolvencniSpravci
KvalifikovaniDodavatele
MostyRSD
PrijemciDotaci
RejstrikPolitickychStran
RejstrikTrestuPravnickychOsob
VeKLEP
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Datasety

Datová sada (dataset) je strukturovaná sada záznamů, která je dostupná - a pokud je to možné - provázaná s dalšími datovými sadami Hlídače státu.

Vytvoření a správa datových sad je zdarma, volně dostupné a prakticky neomezené. Preferujeme vytváření datových sad s daty státu, samosprávy, státních úřadů a firem, které mají či mohou mít informační hodnotu pro širší veřejnost anebo vhodně doplňují informace poskytované Hlídačem státu.

Dokumentace k API: https://hlidacstatu.docs.apiary.io

Ukázková aplikace jak API používat (v C#)

You can’t perform that action at this time.