Permalink
Browse files

Uprava README pred vydanim 9. dilu

  • Loading branch information...
JakubMrozek committed Feb 28, 2013
1 parent 93d72eb commit e5d16c72fa5f5d27899d28390fa0a0f834d930a3
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 README.md
View
@@ -17,6 +17,11 @@
Seriál E-shop pomocí moderních technologií
==========================================
+9. díl
+======
+* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/tvorba-moderniho-e-shopu-nahravani-obrazku-k-produktu/
+* Demo: http://fast-journey-9480.herokuapp.com/admin/products/12345
+
8. díl
======
* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/tvorba-moderniho-eshopu-administrace-objednavek/

0 comments on commit e5d16c7

Please sign in to comment.