Studentresultatsapplikation - RIA-utveckling med JavaScript 2013 - Johan Leitet
JavaScript PHP Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 10 commits ahead of krawaller:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.c9revisions
css
img
scripts
.bowerrc
README.md
component.json
index.html

README.md

Studentresultatapplikation

Denna applikation utvecklas som ett projekt i RIA-kursen 2013.

Applikationen kommer att fungera som enkel rapporteringstjänst för studenters resultat vid laborationer. Delar så som inloggning etc. kommer att uteslutas. Fokus ligger på kodorganisering och applikationsarkitektur.