Rozšíření zobrazení chybových stránek Nette
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs/imgs
src
.gitignore
LICENSE
composer.json
composer.lock
readme.md

readme.md

pavlista/nette-error-handler

Jednoduché rozšíření Nette které zajištuje zobrazení názvu souboru se zalogovanou exception při zobrazení chyby 500 v produkčním režimu (viz. obrázek níže).

Nový vzhled chybové stránky 500

Instalace

  • Nainstalujte balíček přes příkaz: composer require pavlista/nette-error-handler.
  • V konfiguraci nette zaregistrujte nový error presenter.
application:
    errorPresenter: ErrorHandler:Error
  • Do souboru boostrap.php přidejte ihned pod $configurator->enableTracy(__DIR__ . '/../log'); registraci error handleru:
ErrorHandlerModule\ErrorHandler::register();