Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python
Branch: master
Clone or download
Latest commit 3620a55 Aug 19, 2019

README.md

YSO-MARCBIB konversio-ohjelma

Ohjelma konvertoi bibliografisten MARC21-tietueiden Ysa-, Allärs-, Musa- ja Cilla-asiasanat vastaaviin YSO- ja SLM-käsitteisiin. Ohjelma toimii Pythonin versiolla 3.4 ja sitä uudemmilla versiolla.

Ohjelman kuvaus

Ohjelma käsittelee bibliografisia tietueita MARCXML- tai MARC21-muodossa. MARC21-tietueet luetaan yhtenä tiedostona. MARCXML-tietueet voivat olla yhdessä tiedostossa tai tietueet erillisinä tiedostona. Jälkimmäisessä tapauksessa konvertoidut tietueet tuotetaan samannimisinä tietueina käyttäjän käynnistysparametrissä ilmoittamaan kansioon.

Jos tietueet ovat erillisissä tiedostoissa, ne on laitettava samaan kansioon, joka ei sisällä muita tiedostoja.

Konvertoidaan vain seuraavat tietueiden kentät 385, 567, 648, 650, 651, 655 Konversiossa tuotetaan ja päivitetään seuraaavia kenttiä: 257, 370, 382, 385, 388, 567, 648, 650, 651, 653, 655 Muunnosprosessi on kuvattu Kiwissä:

 • Konversiosäännöt on kuvailtu erillisessä sääntödokumentissa
 • Konversio kohdistuu kaikkiin aineistotyyppeihin
 • Asiasanakenttiä järjestetään uudelleen mm. sanaston ja kielen mukaan.
 • Termien alkuperäinen järjestys pyritään säästämään.

Ohjelmassa on korjattu joitain havaittuja puutteita. Ne on listattu KIWI-sivulle. Ohjelmistovirheistä voi raportoida GitHub-issuena.

Ohjelma käyttää Musa (sisältää Cillan), Ysa-, Allärs-, Yso-, SEKO- ja SLM-sanastoja, jotka testiversiossa on ladattava ohjelman pääkansioon rdf-muodossa Finton sivulta: https://finto.fi/ Ohjelma käyttää Python-kirjastoja pymarc, rdflib, unidecode, jotka on asennettava ennen käyttöä, esim. pip install <kirjaston nimi>.

Ohjelman käynnistysparametrit

Annetaan komentorivillä python yso_converter.py

Komentoriviparametrit:

 • -i="input-tiedostopolku" tai -id="input-hakemistopolku"
 • -o="output-tiedostopolku" tai -od="output-hakemistopolku"
 • -f="formaatti" ("marc21" tai "marcxml")
 • --all_languages Jos halutaan asiasanat suomeksi ja ruotsiksi
 • --field_links Jos tämä parametri on valittu ja aineistotyyppinä musiikki tai elokuvat, asiasanaketjuja purkaessa uudet konvertoidut osakentät linkitetään $8-osakentällä
 • --write_all Jos halutaan tulostaa ohjelman konvertoimatta jättäneetkin tietueet ulostulotiedostoon

Jos valitaan input-hakemistopolku, ohjelma kopioi kaikki hakemiston tiedostot (varmista, että kaikki tiedostot ovat samassa formaatissa, joka valittu f-parametrillä) Jos on valittu output-tiedostonimi, ohjelma kopioi kaikki uudet tietueet yhteen tiedostoon valitulla output-tiedostonimellä Jos on valittu output-hakemistopolku, ohjelma kopioi uudet tietueet alkuperäisillä tiedostonimillä output-hakemistopolulla määriteltyyn kansioon

Ohjelma tuottaa automaattisesti lokitiedostot logs-kansion työhakemistoon aikaleimoilla.

Ohjelman tuottamat tulosteet ja raportit

Ohjelma tallentaa 1. ajokerralla sanastot väliaikaiseen tiedostoon vocabularies.pkl, josta sanastot on nopeampi ladata käyttöön uudelleen samana päivänä. Tämän jälkeen ohjelma lataa ja käsittelee sanastot päivän 1. ajokerralla uudelleen ja tallentaa väliaikaisen tiedoston uudestaan.

Ohjelman lokitiedostot tuotetaan logs-nimiseen alikansioon. Jokaiseen lokitiedoston nimeen lisätään ohjelman suorittamisen päivä ja aloitusaika. Lokitiedostojen ja konvertoimattomien asiasanakenttien käsittelyyn on opastusta Kiwi-ohjesivulla

Tarkistettavat kentät

Tiedostonimi: finto-yso-konversio_check-log

Loki sisältää asiasanat, joita ei ole konvertoitu, mutta on siirretty toiseen kenttään.

Tarkistettaviin kenttiin kirjataan a) virhekoodi, b) sanastokoodi, c) virheen aiheuttanut termi, c) tietue-id, d) alkuperäinen kenttä e) uusi kenttä. Muuttujat eroteltu puolipisteellä. Tällaiset kentät vaativat manuaalisen käsittelyn konversion jälkeen.

Tarkistuskoodit:

 • 1 = termille ei löytynyt vastinetta sanastoista
 • 2 = termille useampi mahdollinen vastine (termille on useampi samanlainen normalisoitu käytettävä termi tai ohjaustermi)
 • 3 = termillä ei vastinetta, mutta termillä on täsmälleen yksi sulkutarkenteellinen muoto
 • 4 = termillä ei vastinetta, mutta termillä on sulkutarkenteellinen muoto kahdessa tai useammassa käsitteessä
 • 5 = termille löytyy vastine, mutta sille on olemassa myös sulkutarkenteellinen muoto eri käsitteessä
 • 6 = ketjun osakentän termi poistettu tarpeettomana (fiktio, aiheet, musiikki ja ketjun $e-osakenttä sekä tyhjä osakenttä)
 • 7 = kentän 650/651 osakentän $g "muut tiedot" on viety kenttään 653
 • 8 = Kenttä sisältää MARC-formaattiin kuulumattomia osakenttäkoodeja tai ei sisällä asiasanaosakenttiä
 • 9 = Kentässä on osakenttä 6 (tällaisia kenttiä ei voi konvertoida, sillä viitatussa 880-kentässä on vastaavat osakentät)

Tilastot

Tiedostonimi: finto-yso-konversio_stats-log_

Mittarit:

 • käsiteltyjä tietueita: lähdetietueiden lukumäärä
 • konvertoitujen tietueiden lukumäärä: kuinka moneen tietueeseen tehtiin muutoksia
 • käsiteltyjä asiasanakenttiä
 • poistettuja asiasanakenttiä
 • uusia asiasanakenttiä
 • viallisia tietueita:
 • viallisten tietueiden selitykset, Pythonin ja pymarcin virheluokkien nimillä: BaseAddressInvalid, RecordLeaderInvalid, BaseAddressNotFound, RecordDirectoryInvalid, NoFieldsFound, UnicodeDecodeError tai ValueError: tietueen nimiössä tai hakemistossa on ASCII-merkistön ulkopuolisia merkkejä RecordLengthInvalid

Julkaisutiedot

Lisää tietoa julkaisuversioista, katso julkaisutiedot

YSO-MARCBIB-converter

The program takes bibliographic MARC21 records and converts subject headings from the ysa allars, musa and cilla thesauri to the terms of matching concepts in the yso and slm ontologies. The program requires Python version 3.4 or higher.

Description of the converter The program handles bibliographic records in either MARCXML or MARC21 format. The MARC21 records are read as one file. The MARCXML records can be input as one file or each record in a separate file. In the latter case the converted records are written with the same filenames to the subdirectory named in the starting parametres.

If the records are in separate files they need to be in the same directory which does not contain other files.

The program reads in only the following fields in the MARC records: 385, 567, 648, 650, 651, 655. The conversion produces or modifies the following fields: 257, 370, 382, 385, 388, 567, 648, 650, 651, 653, 655. The conversion process is described more thoroughly (in Finnish) in a separate document available at https://www.kiwi.fi/display/ysall2yso

 • The conversion rules are provided as a text document and as an Excel-table.
 • Conversion handles all content types.
 • The subject subfields are re-sorted according to the second indicator, source-id in subfield $2, and language
 • sorting tries to keep the original order of the terms as much as possible
 • multiple subfields are split to separate fields according to the subfield and content of the subfield

The conversion uses several thesauri which need to be loaded in RDF-format to the main folder with the program: Musa (containts Cilla), YSA, Allärs, YSO, SLM and Seko. These can be downloaded from the homepages of each thesaurus at the finto.fi service. The program uses the following Python-libraries: pymarc, rdflib, unidecode, which need to be installed before running the program. e.g. 'pip install <library_name>'.

Starting parametres

Command line options python yso_converter.py

 • -i="input-filepath" or -id="input-directory"
 • -o="output-filepath" or -od="output-directory"
 • -f="format" (given as "marc21" or "marcxml") -
 • --all_languages if concept labels are wanted in Finnish and Swedish
 • --field_links If this parameter is chosen and record type is music or movie, fields with multiple subfields are converted to new fields with subfield 8 indicating the connection between subfields
 • --write_all If one also wants to write unconverted records into the output file

If input directory is chosen, the program copies all the files in the directory (make sure that all the files are in a format chosen with the parameter f) If output file path is chosen, the program copies all the records into one file with given file named If output directory is chosen, the program copies new files into chosen output directory with same files as input file(s).

The converter produces automatically logfiles with timestamps to the logs subfolder working directory

Outputs and reports

During first run of the day, the converter stores the thesauri into a temporary file called vocabularies.pkl. It will be faster to load the thesauri from this file during possible consecutive runs in the same day. The converter reloads and stores the thesauri into the temporary file again, once each day it is run.

The logfiles are output into a subdirectory named logs. A timestamp with date and starting time is added at the end of each of the logfiles produced. Guide in Finnish for error logs and their use is in a Kiwi web page.

Fields to be checked

Filename: "finto-yso-konversio_check-log"

The logfile contains those terms which were not converted. It has the following values separated by semicolons: a) error_code, b) source-id, c) term in question, d) record identifier, e) original field, c) converted field. These terms would need to be converted manually after the automatic conversion.

Error-codes:

 • 1 = cannot find a matching label in the given thesauri
 • 2 = several matching labels (label has more than one similar normalized label in the given thesauri)
 • 3 = no exactly matching labels, but there is exactly one matching label with a following specifier in parentheses.
 • 4 = no exactly matching labels, but a matching label with a specifier in two or more concepts
 • 5 = one exactly matching label, but also a matching label with a specifier in another concept
 • 6 = The label was removed as unnecessary (fiktio, aiheet, musiikki and $e-subfield as well as sufields with no values)
 • 7 = The content fo subfield $g in fields 650 or 651 was moved to field 653##$a.
 • 8 = Field contains subfield codes not registered in the MARC-format or has no concept labels.
 • 9 = Field contains subfield $6 (not converted, as the corresponding 880-fields have the same subfields)

Statistics

Filename: finto-yso-konversio_stats-log_

The variables

 • number of handled records : number of source records
 • number of converted records: hom many records were changed
 • number of fields handled
 • number of removed fields
 • number of new fields
 • number of records with errors:
 • MARC21 errors categories and number of errors (explanations can be found in pymarc source code): BaseAddressInvalid, RecordLeaderInvalid, BaseAddressNotFound, RecordDirectoryInvalid, NoFieldsFound, UnicodeDecodeError, ValueError, RecordLengthInvalid

Release notes

For information about released versions, see Release notes

You can’t perform that action at this time.