Skip to content
Permalink
Browse files

Update: Translations from eints

finnish: 3 changes by hpiirai
catalan: 29 changes by J0anJosep
  • Loading branch information
translators committed Jan 2, 2021
1 parent 5b1fb94 commit 46e13e7f0b5b52ad8cf75b42bbf41438adf0f0da
Showing with 32 additions and 7 deletions.
  1. +29 −4 src/lang/catalan.txt
  2. +3 −3 src/lang/finnish.txt
@@ -316,8 +316,15 @@ STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Capacitat de c
STR_SORT_BY_RANGE :Abast
STR_SORT_BY_POPULATION :Població
STR_SORT_BY_RATING :Qualificació
STR_SORT_BY_NUM_VEHICLES :Nombre de vehicles
STR_SORT_BY_TOTAL_PROFIT_LAST_YEAR :Benefici total de l'any passat
STR_SORT_BY_TOTAL_PROFIT_THIS_YEAR :Benefici total d'aquest any
STR_SORT_BY_AVERAGE_PROFIT_LAST_YEAR :Benefici mitjà de l'any passat
STR_SORT_BY_AVERAGE_PROFIT_THIS_YEAR :Benefici mitjà aquest any

# Group by options for vehicle list
STR_GROUP_BY_NONE :Cap
STR_GROUP_BY_SHARED_ORDERS :Ordres compartides

# Tooltips for the main toolbar
STR_TOOLBAR_TOOLTIP_PAUSE_GAME :{BLACK}Posa en pausa o reprèn la partida
@@ -774,6 +781,7 @@ STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Mostra t
STR_STATUSBAR_TOOLTIP_SHOW_LAST_NEWS :{BLACK}Mostra el darrer missatge o notícia
STR_STATUSBAR_COMPANY_NAME :{SILVER}- - {COMPANY} - -
STR_STATUSBAR_PAUSED :{YELLOW}* * EN PAUSA * *
STR_STATUSBAR_PAUSED_LINK_GRAPH :{ORANGE}* * EN PAUSA (s'espera que s'actualitzi el graf de distribució) * *
STR_STATUSBAR_AUTOSAVE :{RED}DESADA AUTOMÀTICA
STR_STATUSBAR_SAVING_GAME :{RED}* * DESANT PARTIDA * *

@@ -1613,6 +1621,10 @@ STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT :Lineal

STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Disposició de nous arbres durant la partida: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Controla l'aparició aleatòria dels arbres durant una partida. Això podria afectar a les indústries que es basen en el creixement dels arbres, per exemple les serradores
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NO_SPREAD :Creixen però no n'apareixen més {RED}(trenca el funcionament de les serradores)
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_RAINFOREST :Creixen però només n'apareixen més a la selva tropical
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_SPREAD_ALL :Creixen i n'apareixen per tot arreu
STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NO_GROWTH_NO_SPREAD :No creixen ni n'apareixen més {RED}(trenca el funcionament les serradores)

STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Posició de la barra d'eines principal: {STRING}
STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Posició horitzontal de la barra principal a la part superior de la pantalla
@@ -1976,6 +1988,10 @@ STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Connecta
STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Actualitza servidor
STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Actualitza la informació del servidor

STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET :{BLACK}Cerca a Internet
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_INTERNET_TOOLTIP :{BLACK}Cerca servidors públics a Internet
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN :{BLACK}Cerca a la LAN
STR_NETWORK_SERVER_LIST_SEARCH_SERVER_LAN_TOOLTIP :{BLACK}Cerca servidors a la xarxa local
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Afegeix un servidor
STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Afegeix un servidor a la llista que sempre es comprovarà per buscar partides en marxa
STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Inicia el servidor
@@ -2204,11 +2220,13 @@ STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Partida encara
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Partida encara en pausa ({STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Partida encara en pausa ({STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :La partida encara està en pausa ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_5 :La partida encara està en pausa ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Partida represa ({STRING})
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :nombre de jugadors
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :connectant clients
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :manual
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :script de la partida
STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_LINK_GRAPH :s'està esperant que s'actualitzi el graf de distribució
############ End of leave-in-this-order
STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :deixant
STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** {STRING} s'ha unit a la partida
@@ -2532,6 +2550,12 @@ STR_TREES_RANDOM_TYPE :{BLACK}Arbres d
STR_TREES_RANDOM_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Situar arbres de tipus aleatori. Shift commuta construeix/mostra el cost estimat
STR_TREES_RANDOM_TREES_BUTTON :{BLACK}Arbres Aleatoris
STR_TREES_RANDOM_TREES_TOOLTIP :{BLACK}Planta arbres aleatòriament al paisatge
STR_TREES_MODE_NORMAL_BUTTON :{BLACK}Normal
STR_TREES_MODE_NORMAL_TOOLTIP :{BLACK}Planta un arbre a cada casella arrossegant el ratolí pel paisatge.
STR_TREES_MODE_FOREST_SM_BUTTON :Arbreda
STR_TREES_MODE_FOREST_SM_TOOLTIP :{BLACK}Planta petits boscos arrossegant el ratolí pel paisatge.
STR_TREES_MODE_FOREST_LG_BUTTON :{BLACK}Bosc
STR_TREES_MODE_FOREST_LG_TOOLTIP :{BLACK}Planta grans boscos arrossegant el ratolí pel paisatge.

# Land generation window (SE)
STR_TERRAFORM_TOOLBAR_LAND_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Generador de Terreny
@@ -3161,10 +3185,10 @@ STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Objectiu
STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Clica sobre l'objectiu per centrar la vista principal sobre la indústria/població/cel·la. Ctrl+clic per obrir una nova vista sobre la indústria/població/cel·la

# Goal question window
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Pregunta
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Informació
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Alerta
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Error
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :{BLACK}Pregunta
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :{BLACK}Informació
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :{BLACK}Avís
STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :{YELLOW}Error

############ Start of Goal Question button list
STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Cancel·la
@@ -4241,6 +4265,7 @@ STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :La partida est
STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :No es pot llegir l'arxiu
STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :No es pot escriure a l'arxiu
STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :El test d'integritat de dades ha fallat
STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_PATCHPACK :La desada es va fer amb una versió modificada.
STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<no disponible>
STR_WARNING_LOADGAME_REMOVED_TRAMS :{WHITE}La partida es va desar amb una versió sense suport de tramvies. S'han eliminat tots els tramvies

@@ -688,10 +688,10 @@ STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLA
STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Soittolista – ”{STRING}”
STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Tyhjennä
STR_PLAYLIST_CHANGE_SET :{BLACK}Vaihda kokoelma
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Tyhjennä nykyinen soittolista (vain Oma1 tai Oma2)
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Tyhjennä nykyinen soittolista (vain oma{NBSP}1 tai oma{NBSP}2)
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET :{BLACK}Valitse toinen asennettu kokoelma musiikkivalikoimaksesi
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Valitse musiikkiraita lisätäksesi sen nykyiseen soittolistaan (vain Oma1 tai Oma2).
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Poista musiikkiraita nykyseiltä soittolistalta napsauttamalla (ainoastaan Custom1 tai Custom2)
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Valitse musiikkiraita lisätäksesi sen nykyiseen soittolistaan (vain oma{NBSP}1 tai oma{NBSP}2).
STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Poista musiikkiraita nykyiseltä soittolistalta napsauttamalla (vain oma{NBSP}1 tai oma{NBSP}2)

# Highscore window
STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Parhaat yhtiöt, jotka saavuttivat vuoden {NUM}

0 comments on commit 46e13e7

Please sign in to comment.