Skip to content

Commit

Permalink
Update: Translations from eints
Browse files Browse the repository at this point in the history
japanese: 26 changes by scabtert
catalan: 43 changes by J0anJosep
  • Loading branch information
translators committed Apr 27, 2021
1 parent 31c87ba commit b89dba7
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 71 additions and 4 deletions.
49 changes: 45 additions & 4 deletions src/lang/catalan.txt
Expand Up @@ -954,7 +954,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MYR :Ringgit (MYR)
STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Conducció per l'esquerra
STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Conducció per la dreta

STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Estil dels noms de poblacions
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Estil dels noms de les poblacions:
STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona l'estil dels noms de poblacions

############ start of townname region
Expand Down Expand Up @@ -994,6 +994,7 @@ STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Cada 12 mesos

STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Idioma
STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona l'idioma de la interfície
STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_PERCENTAGE :{STRING} ({NUM}{NBSP}% completed)

STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Pantalla completa
STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Marqueu la casella per mostrar l'OpenTTD a pantalla completa.
Expand Down Expand Up @@ -1991,6 +1992,8 @@ STR_FACE_TIE :Corbata:
STR_FACE_EARRING :Arracades:
STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Canvia la corbata o les arracades

STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PRIVATE :Privada
STR_NETWORK_SERVER_VISIBILITY_PUBLIC :Pública

# Network server list
STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Multijugador
Expand Down Expand Up @@ -2054,6 +2057,8 @@ STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}El nom d
STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Posa una contrasenya
STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Protegeix la teva partida amb una contrasenya si no vols que sigui accessible a desconeguts

STR_NETWORK_START_SERVER_VISIBILITY_LABEL :{BLACK}Visibilitat
STR_NETWORK_START_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Permet establir si altres persones poden veure el vostre servidor a la llista pública.
STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} client{P "" s}
STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Màxim nombre de clients:
STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Tria el nombre màxim de clients. No és necessari omplir tots els llocs.
Expand Down Expand Up @@ -2117,11 +2122,44 @@ STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Servidor
STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Companyia protegida: escriviu-ne la contrasenya

# Network company list added strings
STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Llista de clients
STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Jugadors en línia

# Network client list


STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CAPTION :{WHITE}Multijugador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER :{BLACK}Servidor
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME :{BLACK}Nom
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Nom del servidor on esteu jugant
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Editeu el nom del vostre servidor.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_NAME_QUERY_CAPTION :Nom del servidor
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY :{BLACK}Visibilitat
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SERVER_VISIBILITY_TOOLTIP :{BLACK}Permet establir si altres persones poden veure el vostre servidor a la llista pública.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER :{BLACK}Jugador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Nom
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}El vostre nom de jugador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_EDIT_TOOLTIP :{BLACK}Editeu el vostre nom de jugador.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_NAME_QUERY_CAPTION :El vostre nom de jugador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_TOOLTIP :{BLACK}Accions d'administració que s'han de realitzar per a aquest client.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Accions d'administració que s'han de realitzar per a aquesta companyia.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Uniu-vos a aquesta companyia.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CHAT_CLIENT_TOOLTIP :{BLACK}Envia un missatge a aquest jugador.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CHAT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Envia un missatge a tots els jugadors de la companyia.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_CHAT_SPECTATOR_TOOLTIP :{BLACK}Envieu un missatge a tots els espectadors.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_SPECTATORS :Espectadors
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_NEW_COMPANY :(Companyia nova)
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Crea una companyia nova i uniu-vos.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_SELF_TOOLTIP :{BLACK}Aquest ets tu.
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_PLAYER_ICON_HOST_TOOLTIP :{BLACK}Aquest és l'hoste de la partida.

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_KICK :Treu
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_CLIENT_BAN :Expulsa
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_COMPANY_RESET :Esborra
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ADMIN_COMPANY_UNLOCK :Desbloca la contrasenya

STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CAPTION :{WHITE}Acció de l'administrador
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_KICK :{YELLOW}Esteu segur que voleu treure el jugador «{STRING}»?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_CLIENT_BAN :{YELLOW}Esteu segur que voleu expulsar el jugador «{STRING}»?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_RESET :{YELLOW}Esteu segur que voleu esborrar la companyia «{COMPANY}»?
STR_NETWORK_CLIENT_LIST_ASK_COMPANY_UNLOCK :{YELLOW}Esteu segur que voleu restablir la contrasenya de la companyia «{COMPANY}»?

STR_NETWORK_SERVER :Servidor
STR_NETWORK_CLIENT :Client
Expand Down Expand Up @@ -2166,6 +2204,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}No s'ha
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}No s'ha pogut connectar
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}La connexió #{NUM} ha esgotat el temps d'espera
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}S'ha obtingut un error de protocol i s'ha tancat la connexió
STR_NETWORK_ERROR_BAD_PLAYER_NAME :{WHITE}No s'ha escollit un nom per al vostre jugador. El nom es pot establir a la part superior de la finestra de mode multijugador.
STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}La revisió d'aquest client no concorda amb la revisió del servidor
STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Contrasenya incorrecta
STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}El servidor està ple
Expand All @@ -2178,6 +2217,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Has tard
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}El teu ordinador és massa lent per mantenir-se connectat al servidor
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}El teu ordinador ha tardat massa a descarregar el mapa
STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}El teu ordinador ha tardat massa a unir-se al servidor
STR_NETWORK_ERROR_INVALID_CLIENT_NAME :{WHITE}El vostre nom de jugador no és vàlid.

############ Leave those lines in this order!!
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :error general
Expand All @@ -2200,6 +2240,7 @@ STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :no s'ha rebut l
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :temps d'espera general esgotat
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :la descàrrega del mapa ha tardat massa
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :el processat del mapa ha tardat massa
STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_INVALID_CLIENT_NAME :nom de client no vàlid
############ End of leave-in-this-order

STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Possible pèrdua de connexió
Expand Down

0 comments on commit b89dba7

Please sign in to comment.