Oppijan henkilökohtainen palvelu
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

omatsivut

Oppijan henkilökohtainen palvelu

Teknologiat

 • Scala 2.11 (servereillä JRE8)
 • Frontissa Angular.js, gulp.js, npm
 • Testeissä Specs2, mocha, phantomjs. Kaikille toiminnoille automaattiset testit.

JDK

 • Käytetään kehityksessä ja sovelluksen ajamiseen JDK8:a, mutta target version yhä 1.7

  • odotetaan scala 2.12:sta ja spring 4 upgradea ennen target version vaihtoa
 • JCE (Java Cryptography Extension)

  • Ilman laajennosta tulee virhe: "java.security.InvalidKeyException: Illegal key size"
  • Lataa Oraclen sivuilta ja kopioi tiedostot $JAVA_HOME/jre/lib/security

  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html

 • Java-versio vähintään 1.8 update 40 (aiemmilla tarvitaan flägi -XX:-EliminateAutoBox)

Lisää JAVA_HOME ympäristömuuttujat polkuun:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)

IDE

Importoi IDEA:ssa projektin maven projektina.

Jos testeistä tulee IDE:llä yllättäviä StackOverflow-exceptioneita, anna JVM:lle suurempi stack 'VM parameters'-vivulla, esim. -Xss4m.

Käynnistä sovellus IDEAsta

mvn clean install

Tämä luo ./target-kansion alle valinta-tulos-service.war -tiedoston

Aja JettyLauncher-luokka.

 • jotta impersonointi/autentikoinnin ohitus onnistuu, anna parametri -Domatsivut.profile=it.
 • lisäksi -Xss2M, ettei stäkki lopu fikstuuridatalla, jossa on erittäin syviä rakenteita

Ajo luokkaa vasten

Sovellusta voi ajaa luokkaa vasten default -profiililla. Tällöin luokalta kannattaa kopioida omaan kotihakemistoon oph-configuration, jolloin propertiet saa kuntoon.

Konsoliin tulee virheitä johtuen siitä, että JettyLauncher käynnistää paikallisen valinta-tulos-servicen ja se yritää käyttää paikallista PostgreSQl-kantaa. Tämä ei sinänsä estä sovelluksen käyttöä. Tälle voisi kuitenkin jossakin vaiheessa jotakin tehdä, kuten jotakin siihen tapaan, että default-profiililla lokaalia VTS:ää ei ajeta.

Offline-käyttö (skipRaamit) ja käyttö IE9:llä

Kun sovellusta ajetaan -Domatsivut.profile=it-parametrillä, toimii se ilman verkkoyhteyttä vaikkapa junassa. Selaimessa sovellus kuitenkin lataa "oppija-raamit" testiympäristön serveriltä, johon sinulla ei välttämättä ole pääsyä. Tässä tapauksessa voit käyttää osoitetta http://localhost:7337/omatsivut/index.html#skipRaamit, jolloin raamit jätetään pois. Mocha-testit käyttävät samaa ratkaisua.

Myös IE9:llä pitää paikallisessa ympäristössä CORS:n takia käyttää skipRaamit tapaa.

Maven-buildi

Testit

Näin ajat testit komentoriviltä.

mvn test

Komento ajaa kaikki testit, mukaan lukien yksikkötestit, REST-palvelujen testit, mocha-selaintestit.

War-paketointi

mvn package

Fronttidevaus

Skripti webbuild.sh tekee fronttibuildien ajamisen helpoksi.

Paketoi frontti devausmoodissa (ei minifiointia):

./webbuild.sh compile-dev

Jatkuva fronttikäännös käyntiin näin (ei minimointia):

./webbuild.sh dev

Tuotantoa vastaava buildi

./webbuild.sh

Fronttikoodit sijaitsevat src/main kansion alla hieman sekalaisessa järjestyksessä. Tyyleissä on käytetty lessiä. Niiden perusteella generoidaan css-tiedostot kansioon src/main/webapp/css. Html tiedostoissa on käytetty angular templateja. Gulp buildissä ne minimoidaan ja yhdistetään yhdeksi templates.js tiedostoksi. Javascript tiedostot yhdistetään gulpilla bundle.js tiedostoksi.

Impersonointi / autentikoinnin ohitus

Jos applikaatiota ajetaan "testimoodissa" eli esim. -Domatsivut.profile=dev, niin autentikointi on mahdollista ohittaa - vetuman sijaan näytetään "Vetuma Simulator"-näkymä, jossa voi syöttää haluamansa henkilötunnuksen.

mocha-phantomjs -testit

Asenna node package manager

brew install npm
npm install

Testien ajaminen selaimessa

Palvelin käyntiin (ks yllä) ja sitten http://localhost:7337/omatsivut/test/runner.html

Testien ajaminen onnistuneesti vaatii sitä, että tämän projektin rinnalta hakemistopuusta löytyy valinta-tulos-service.

Valinta-tulos-service.war muodostuu target:n alle komennolla mvn clean compile

Testidata

Testien ajaminen käynnistää embedded Mongo instanssin hakulomake-kannasta.

Fixture-data ladataan toisista projekteista maven-riippuvuuden kautta. Testejä kehittäessä fixture-dataa voi omalla päivittää asentamalla "mvn install"-komennolla uusia versioita projekteista.

Sovellusprofiilit

Sovellus tukee eri profiileita. Profiili määritellään omatsivut.profile system propertyllä, esim -Domatsivut.profile=it. Profiili määrittää lähinnä, mistä propertyt haetaan, mutta sen avulla myös voidaan mockata palveluita. Ks AppConfig.scala.

it-profiili

It-profiililla käytetään embedded mongo-kantaa, joka käynnistetään serverin käynnistyksen yhteydessä porttiin 28018. Tämä on kätevin profiili kehityskäyttöön, ja ainoa profiili, jolla esimerkiksi mocha-testit voidaan onnistuneesti ajaa.

dev-profiili

Tällä profiililla käytetään paikallista mongo-kantaa ja mockattuja ulkoisia järjestelmiä (pois lukien valinta-tulos-service).

Paikallisen mongon käynnistys:

mongod --fork --config /usr/local/etc/mongod.conf

templated-profiili

Tällä profiililla sovelluksen asetukset generoidaan tuotantoympäristöä vastaavasti omatsivut.properties.template -tiedostosta ja annetusta muuttujatiedostosta. Testi- ja tuotantoympäristöissä käytettävät muuttujatiedostot sijaitsevat erillisissä sisäisissä "environment" -repositorioissa.

IDE:ssä voit ajaa käyttämällä system propertyä -Domatsivut.profile=templated ja aseta muuttujat sisältävän tiedoston sijainti toisessa system propertyssä, esim. -Domatsivut.vars={HAKEMISTO}/oph_vars.yml Mallia vars-tiedostoon voi ottaa tiedostosta src/main/resources/oph-configuration/dev-vars.yml

default-profiili

Oletusasetuksilla käytetään ulkoista konfiguraatiotiedostoa omatsivut.properties, joka generoidaan deployn yhteydessä omatsivut.properties.template ja ulkoisesta muuttujatiedostosta. Tätä profiilia käytetään testi- ja tuotantoympäristöissä.

cloud-profiili

Tällä profiililla sovellus käyttää pilviympäristöön sopivia asetuksia ja komponentteja. Muuten suunnilleen sama kuin default-profiili, mutta esim. tiedostot käyttävät suoran levyjärjestelmän sijaan S3 palvelua.

API-dokumentaatio

REST-rajapinnat dokumentoitu Swaggerilla.

http://localhost:7337/omatsivut/api-docs