Oppijan henkilökohtainen palvelu
JavaScript Scala CSS HTML Shell
Latest commit a67c498 Jan 19, 2017 @outaviklo outaviklo committed on GitHub Merge pull request #57 from Opetushallitus/BUG-926
Bug-926 Duplicate check for existing selections in another application.
Permalink
Failed to load latest commit information.
gradle/wrapper
hakemuseditori
perftest
postgresql
src
.bowerrc
.gitignore
.jshintrc Removed multimodule maven, merged hakemuseditori scala files to omats… Oct 19, 2016
LICENSE.txt Removed multimodule maven, merged hakemuseditori scala files to omats… Oct 19, 2016
README.md
RELEASE_NOTES.md
bower.json Updated oph_urls.js to fix issues with oppija-raamit Nov 4, 2016
build.gradle
gradlew Deployment konfiguraatiot Jun 16, 2014
gradlew.bat Deployment konfiguraatiot Jun 16, 2014
gulp
gulpfile.js
package.json
pom.xml auditlogger in use Nov 22, 2016
project_info.json updated project_info.json Nov 7, 2016
radiaattori.html
removelocal.sh
screenshot.png Removed multimodule maven, merged hakemuseditori scala files to omats… Oct 19, 2016
start.sh
webbuild.sh

README.md

omatsivut

Oppijan henkilökohtainen palvelu

Teknologiat

 • Scala 2.11 (servereillä JRE8)
 • Frontissa Angular.js, gulp.js, npm
 • Testeissä Specs2, mocha, phantomjs. Kaikille toiminnoille automaattiset testit.

JDK

 • Käytetään kehityksessä ja sovelluksen ajamiseen JDK8:a, mutta target version yhä 1.7
  • odotetaan scala 2.12:sta ja spring 4 upgradea ennen target version vaihtoa
 • JCE (Java Cryptography Extension)

  • Ilman laajennosta tulee virhe: "java.security.InvalidKeyException: Illegal key size"
  • Lataa Oraclen sivuilta ja kopioi tiedostot $JAVA_HOME/jre/lib/security

  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html

 • Java-versio vähintään 1.8 update 40 (aiemmilla tarvitaan flägi -XX:-EliminateAutoBox)

Lisää JAVA_HOME ympäristömuuttujat polkuun:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)

Webbuild

Buildaa fronttiapplikaatio (npm install + gulp)

./webbuild.sh

IDE

Importoi IDEA:ssa projektin maven projektina.

Jos testeistä tulee IDE:llä yllättäviä StackOverflow-exceptioneita, anna JVM:lle suurempi stack 'VM parameters'-vivulla, esim. -Xss4m.

Käynnistä sovellus IDEAsta

mvn clean install

Tämä luo ./target-kansion alle valinta-tulos-service.war -tiedoston

Aja JettyLauncher-luokka.

 • jotta impersonointi/autentikoinnin ohitus onnistuu, anna parametri -Domatsivut.profile=it.
 • lisäksi -Xss2M, ettei stäkki lopu fikstuuridatalla, jossa on erittäin syviä rakenteita

Ajo luokkaa vasten

Sovellusta voi ajaa luokkaa vasten default -profiililla. Tällöin luokalta kannattaa kopioida omaan kotihakemistoon oph-configuration, jolloin propertiet saa kuntoon.

Konsoliin tulee virheitä johtuen siitä, että JettyLauncher käynnistää paikallisen valinta-tulos-servicen ja se yritää käyttää paikallista PostgreSQl-kantaa. Tämä ei sinänsä estä sovelluksen käyttöä. Tälle voisi kuitenkin jossakin vaiheessa jotakin tehdä, kuten jotakin siihen tapaan, että default-profiililla lokaalia VTS:ää ei ajeta.

Offline-käyttö (skipRaamit) ja käyttö IE9:llä

Kun sovellusta ajetaan -Domatsivut.profile=it-parametrillä, toimii se ilman verkkoyhteyttä vaikkapa junassa. Selaimessa sovellus kuitenkin lataa "oppija-raamit" testiympäristön serveriltä, johon sinulla ei välttämättä ole pääsyä. Tässä tapauksessa voit käyttää osoitetta http://localhost:7337/omatsivut/index.html#skipRaamit, jolloin raamit jätetään pois. Mocha-testit käyttävät samaa ratkaisua.

Myös IE9:llä pitää paikallisessa ympäristössä CORS:n takia käyttää skipRaamit tapaa.

Maven-buildi

Testit

Näin ajat testit komentoriviltä.

mvn test

Komento ajaa kaikki testit, mukaan lukien yksikkötestit, REST-palvelujen testit, mocha-selaintestit.

War-paketointi

mvn package

Fronttidevaus

HUOM!: Suuri osa fronttikoodista sijaitsee hakemuseditori -repositoriossa, mistä käytetään tiedostoja hakemuseditori.js ja hakemuseditori-templates.js. Nämä tiedostot haetaan paketoinnin yhteydessä npm:llä ja kopioidaan gulp-buildissa hakemistoon src/main/webapp.

Jos muokkaat hakemuseditorin koodia ja haluat nopean kopioinnin omatsivut-applikaatioon jokaisen muokkauksen yhteydessä, tee näin:

cd ../hakemuseditori
./gulp omatsivut dev

Omien sivujen front-buid työkalut

Frontti paketoidaan gulpilla ja browserifyllä. Skripti webbuild.sh tekee tämän helpoksi.

Paketoi frontti devausmoodissa (ei minifiointia):

./webbuild.sh compile-dev

Jatkuva fronttikäännös käyntiin näin (ei minimointia):

./webbuild.sh dev

Tuotantoa vastaava buildi

./webbuild.sh

Tyylit tehty lessillä. Css-fileet src-puussa generoidaan siitä ja ovat ignoroitu gitissä.

Kun yllä oleva on tehty, jatkuva fronttikäännös ilman minimointia, joka huomaa muutokset myös paikallisessa hakemuseditori-repossa (../hakemuseditori) käynnistyy näin:

./webbuild.sh dev-local-editor

Impersonointi / autentikoinnin ohitus

Jos applikaatiota ajetaan "testimoodissa" eli esim. -Domatsivut.profile=dev, niin autentikointi on mahdollista ohittaa - vetuman sijaan näytetään "Vetuma Simulator"-näkymä, jossa voi syöttää haluamansa henkilötunnuksen.

mocha-phantomjs -testit

Asenna node package manager

brew install npm
npm install

Testien ajaminen selaimessa

Palvelin käyntiin (ks yllä) ja sitten http://localhost:7337/omatsivut/test/runner.html

Testien ajaminen onnistuneesti vaatii sitä, että tämän projektin rinnalta hakemistopuusta löytyy valinta-tulos-service.

Valinta-tulos-service.war muodostuu target:n alle komennolla mvn clean compile

Testidata

Testien ajaminen käynnistää embedded Mongo instanssin hakulomake-kannasta.

Fixture-data ladataan toisista projekteista maven-riippuvuuden kautta. Testejä kehittäessä fixture-dataa voi omalla päivittää asentamalla "mvn install"-komennolla uusia versioita projekteista.

Sovellusprofiilit

Sovellus tukee eri profiileita. Profiili määritellään omatsivut.profile system propertyllä, esim -Domatsivut.profile=it. Profiili määrittää lähinnä, mistä propertyt haetaan, mutta sen avulla myös voidaan mockata palveluita. Ks AppConfig.scala.

it-profiili

It-profiililla käytetään embedded mongo-kantaa, joka käynnistetään serverin käynnistyksen yhteydessä porttiin 28018. Tämä on kätevin profiili kehityskäyttöön, ja ainoa profiili, jolla esimerkiksi mocha-testit voidaan onnistuneesti ajaa.

dev-profiili

Tällä profiililla käytetään paikallista mongo-kantaa ja mockattuja ulkoisia järjestelmiä (pois lukien valinta-tulos-service).

Paikallisen mongon käynnistys:

mongod --fork --config /usr/local/etc/mongod.conf

templated-profiili

Tällä profiililla sovelluksen asetukset generoidaan tuotantoympäristöä vastaavasti omatsivut.properties.template -tiedostosta ja annetusta muuttujatiedostosta. Testi- ja tuotantoympäristöissä käytettävät muuttujatiedostot sijaitsevat erillisissä sisäisissä "environment" -repositorioissa.

IDE:ssä voit ajaa käyttämällä system propertyä -Domatsivut.profile=templated ja aseta muuttujat sisältävän tiedoston sijainti toisessa system propertyssä, esim. -Domatsivut.vars={HAKEMISTO}/oph_vars.yml Mallia vars-tiedostoon voi ottaa tiedostosta src/main/resources/oph-configuration/dev-vars.yml

default-profiili

Oletusasetuksilla käytetään ulkoista konfiguraatiotiedostoa omatsivut.properties, joka generoidaan deployn yhteydessä omatsivut.properties.template ja ulkoisesta muuttujatiedostosta. Tätä profiilia käytetään testi- ja tuotantoympäristöissä.

API-dokumentaatio

REST-rajapinnat dokumentoitu Swaggerilla.

http://localhost:7337/omatsivut/api-docs