Skip to content
Webpack 4 boilerplate with ES6 & SASS
Branch: master
Clone or download
Latest commit a92a428 May 13, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE Update issue templates Apr 4, 2019
source Create Webpack repo Mar 29, 2019
.gitignore Create Webpack repo Mar 29, 2019
README.md Update README.md May 13, 2019
index.html Create Webpack repo Mar 29, 2019
package-lock.json Create Webpack repo Mar 29, 2019
package.json Add watch task Mar 29, 2019
webpack.config.js Create Webpack repo Mar 29, 2019
yarn.lock Create Webpack repo Mar 29, 2019

README.md

Webpack boilerplate s podporou SASS a ES6

  • Webpack 4
  • Kompilace SASS do CSS včetně minifikace, načítání fontů, SVG, JPG a PNG obrázků
  • Kompilace ES6 modulů do ES5

Naklonování a instalace závislostí

  1. Naklonovat repo git clone git@github.com:PilulkaDistribuce/webpack-boilerplate-es6-sass.git && cd webpack-boilerplate-es6-sass
  2. Nainstalovat závislosti npm install nebo yarn install

Použití

Příkaz:

  • npm run dev spouští kompilaci SASS do CSS a ES6 do ES5 do vývojového prostředí (zapisuje sourcemapy, ignoruje se minifikace)
  • npm run build spouští kompilaci SASS do CSS a ES6 do ES5 do produkčního prostředí
  • npm run js nebo npm run css spouštít kompilaci SCSS nebo JS
  • npm run css:myconponent nebo npm run js:app spouštít kompilaci specifikovaných modulů v souboru webpack.config.js
You can’t perform that action at this time.