Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update cs_CZ Thanks to webprostor.eu
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@10407 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Apr 16, 2011
1 parent f57436b commit 1775305
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 28 additions and 3 deletions.
21 changes: 21 additions & 0 deletions language/cs_CZ/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -767,4 +767,25 @@
$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření';
$lang['with no album'] = 'bez alba';
$lang['with no tag'] = 'bez klíčového slova';
$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s';
$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy';
$lang['delete photo'] = 'smazat fotky';
$lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny';
$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z caddie';
$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.';
$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat';
$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat';
$lang['All themes are up to date.'] = 'Všechny šablony jsou akuální.';
$lang['All plugins are up to date.'] = 'Všechny pluginy jsou akuální.';
$lang['All languages are up to date.'] = 'Všechny překlady jsou akuální.';
$lang['Visit theme site'] = 'Navštívit web šablony';
$lang['Visit language site'] = 'Navštívit web překladu';
$lang['New Version'] = 'Nová verze';
$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastaralé Pluginy';
$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'POZOR! Tento plugin se zdá nekompatibilní s touto verzí Piwigo.';
$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Přejete si je přesto aktivovat?';
$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TENTO PLUGIN JE NYNÍ SOUČÁSTÍ JÁDRA PIWIGO! ODINSTALUJTE HO!';
$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'CHYBA: TENTO PLUGIN CHYBÍ, ALE JE NAINSTALOVÁN! ODINSTALUJTE HO.';
$lang['display'] = 'zobrazit';
?>
3 changes: 2 additions & 1 deletion language/cs_CZ/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -361,6 +361,7 @@
$lang['This author modified following comment:'] = 'Tento autor upravil následující komentář:';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Tento autor smazal komentář s identifikátorem %d';
$lang['validate this comment'] = 'zkontrolovat tento komentář';
$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['%d Kb'] = '%d KB';
$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html značky nejsou povoleny v loginu';
?>
2 changes: 1 addition & 1 deletion language/cs_CZ/upgrade.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -45,5 +45,5 @@
Asistent aktualizace se domnívá, že aktuálně používáte <strong>verzi %s</strong> (nebo odpovídající).';
$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Jako předběžné opatření byly deaktivovány následující doplňky. Prosím zkontrolujte aktualizace těchto doplňků předtím než je znovu aktivujete:';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, před <b>?></b>, vložením:';

$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Jako preventivní opatření, byli náseldující šablony deaktivovány. Musíte zkontrolovat nejprve jestli není nová verze předtím než je reaktivujete:';
?>
5 changes: 4 additions & 1 deletion tools/language/translation_validated.inc.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -8,7 +8,10 @@
),

'cs_CZ' => array(
'',
'Album',
'IP: %s',
'Album: %s',
'IP',
),

'da_DK' => array(
Expand Down

0 comments on commit 1775305

Please sign in to comment.