Skip to content
Zpětnovazebník pro kurzy PyLadies.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
blog
feedback
static
.gitignore
LICENSE.MIT
Procfile
README.md
manage.py
requirements-local.txt
requirements.txt

README.md

Zpětnovazebník

Web pro sbírání zpětné vazby z jednotlivých lekcí kurzů a workshopů PyLadies https://pyladies.cz/, Zpětnou vazbu přidávají účastníci a koučové ze "zaheslovaného" odkazu. Kurz je na Zpětnovazebník možné přidat ručně přes /admin rozhraní, nebo importem celého kurzu z API https://naucse.python.cz/.

Instalace a spuštění

 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • (nepovinné) Aktivuj si virtuální prostředí, máš-li ho vytvořené.
 • Nainstaluj závislosti:
  $ python -m pip install -r requirements-local.txt
 • Proveď migraci:
  $ python manage.py migrate
 • Spusť vývojový server:
  $ python manage.py runserver
 • Program vypíše adresu (např. http://127.0.0.1:8000/); tu navštiv v prohlížeči.

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor [LICENSE.MIT].

You can’t perform that action at this time.