Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
9 lines (6 sloc) 214 Bytes

Kubskolans15spel

http://kubskolan.se/mjukvara/15-spel.html

###English Source code for the 15 puzzle created for (and by) Kubskolan

###Svenska Källkod för det 15-spel som är gjort för (och av) Kubskolan