Skip to content
OpenSCAD
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
STL soubory
src
LICENSE
README.md
configuration.scad

README.md

RebeliX X2

RebeliX X2 – nová verze 3D tiskárny RebeliX. Tiskárna je šířena pod licencí GPLv3. 3D model, návod a seznam materiálu na stavbu naleznete na stránkách www.RepRap4U.cz v sekci návody. Tiskárna je původně inspirovaná konstrukcemi Rebel II a Průša i3.

RebeliX X2

You can’t perform that action at this time.