OpenSCAD
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 5369b32 Apr 3, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
STL soubory Uprava drzaku hlazene tyce Apr 3, 2017
src Kosmeticka uprava kodu Apr 3, 2017
LICENSE Initial commit Apr 7, 2014
README.md Update README Oct 25, 2015
configuration.scad Uprava konfiguracniho souboru Apr 3, 2017

README.md

RebeliX X2

RebeliX X2 – nová verze 3D tiskárny RebeliX. Tiskárna je šířena pod licencí GPLv3. 3D model, návod a seznam materiálu na stavbu naleznete na stránkách www.RepRap4U.cz v sekci návody. Tiskárna je původně inspirovaná konstrukcemi Rebel II a Průša i3.

RebeliX X2