Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (C#, Bulgarian)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Content Fixed some typos Sep 17, 2018
assets Cover border fixed Jul 25, 2018
resources Preface section created Aug 27, 2018
styles improved code styling (line-height) Jun 21, 2017
.bookignore fix Jun 30, 2017
.gitignore Ignored Visual Studio files Jun 30, 2017
ISSUE_TEMPLATE.md Update ISSUE_TEMPLATE.md May 18, 2017
LICENSE.md Added license Jul 7, 2017
README.md Update README.md Sep 19, 2018
SUMMARY.md bug fix Sep 20, 2018
book.json Update book.json Aug 27, 2018
chapter-00-preface.md fix formatting Jul 9, 2018
chapter-01-first-steps-in-programming.md Changed "..." to "…" Oct 7, 2017
chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md Fixed paths Aug 30, 2018
chapter-02-simple-calculations.md Fixed images paths Aug 29, 2018
chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Update chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Aug 31, 2018
chapter-03-simple-conditions.md Update chapter-03-simple-conditions.md Aug 30, 2018
chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Update chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md Aug 31, 2018
chapter-04-complex-conditions.md fixed links Aug 31, 2018
chapter-05-loops-exam-problems.md Fixed images links Sep 4, 2018
chapter-05-loops.md Update chapter-05-loops.md Sep 3, 2018
chapter-06-nested-loops-exam-problems.md fixed paths Sep 4, 2018
chapter-06-nested-loops.md Fixed images paths Sep 4, 2018
chapter-07-complex-loops-exam-problems.md Fixed paths Sep 7, 2018
chapter-07-complex-loops.md Some changes Sep 5, 2018
chapter-08-exam-preparation-part-2.md Fixed paths Sep 10, 2018
chapter-08-exam-preparation.md Fixes Sep 10, 2018
chapter-09-problems-for-champions-part-2.md Fixed paths Sep 11, 2018
chapter-09-problems-for-champions.md Update chapter-09-problems-for-champions.md Apr 12, 2018
chapter-10-methods.md Fixed paths Sep 12, 2018
chapter-11-tricks-and-hacks.md few minor changes Sep 13, 2018
chapter-12-conclusion.md fixes Nov 7, 2017
cover.jpg Changed the book cover Oct 21, 2017

README.md

Книга "Основи на програмирането" (със C#)

Книгата "Основи на програмирането със C#" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#.

Книга основи на програмирането със C# - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането със C#" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C#
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0635-0
  • Издание: Faber Publishing, София, юли 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CSharp-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!