Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipex-b2b

Ipex-b2b Logo

CZ: PHP Knihovna pro snadnou práci s Rest API IPEX B2B

Source Code Latest Version Software License Build Status Code Coverage Docker pulls Total Downloads Latest stable

Poděkování

Vznik této knihovny by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net, která hradila vývoj řešení pro navýšení kreditu na VoIP služby. 👍

Spoje.Net

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny do vašich projektů.

Instalace

composer require spoje.net/ipexb2b

Konfigurace

Konfigurace se provádí nastavením následujících konstant:

/**
 * Write logs as:
 */
define('LOG_NAME', 'IPEXB2B_Test');
define('LOG_TYPE', 'syslog');

/*
 * URL ipex-b2b API
 */
define('IPEX_URL', 'https://restapi.ipex.cz');
/*
 * Uživatel ipex-b2b API
 */
define('IPEX_LOGIN', 'firma_api');
/*
 * Heslo ipex-b2b API
 */
define('IPEX_PASSWORD', 'Ceeghul');

nebo je možné přihlašovací údaje zadávat při vytváření instance třídy.

  $pravnik = new \IPEXB2B\Rights(null,[
        'url' => 'https://testapi.ipex.cz',
        'user' => 'resttest',
        'password' => '-dj3x21xaA_'
      ]);

Tento způsob nastavení má vyšší prioritu než výše uvedené definovaní konstant.

Jak to celé funguje ?

Ústřední komponentou celé knihovny je Třída ApiClient, která je schopna pomocí PHP rozšíření curl komunikovat s REST Api IPEX.

Z ní jsou pak odvozeny třídy pro jednotlivé sekce, obsahující metody pro často používané operace, například "Navyš kredit" v případě VoIP.

Nová odvozená třída vzniká tak že jméno třídy je název sekce.

Tzn. Pokud chceme odvodit novou třídu pro sekci "simcards" bude vypadat takto:

  <?php
  class Simcards extends /IPEXB2B/ApiClient
  {
    /**
     * Evidence užitá objektem.
     *
     * @var string
     */
    public $evidence = 'merna-jednotka';
  }

A poté je již snadné si simkarty na 2 řádky vypsat:

  $jednotky = new Simcards();
  print_r( $jednotky->requestData() );

Docker

docker pull vitexsoftware/ipex-b2b

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
aptitude update
aptitude install php-ipex-b2b

V tomto případě je potřeba do souboru composer.json vaší aplikace přidat:

  "require": {
    "spojenet_ipex-b2b": "*",
    "deb/ease-framework": "*"
  },
  "repositories": [
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/IPEXB2B",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    },
    {
      "type": "path",
      "url": "/usr/share/php/Ease",
      "options": {
        "symlink": true
      }
    }
  ]

Takže při instalaci závislostí bude vypadat nějak takto:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies from lock file
 - Installing deb/ease-framework (1.24)
  Symlinked from /usr/share/php/Ease

 - Installing spojenet_ipex-b2b (0.2.1)
  Symlinked from /usr/share/php/IPEXB2B

A aktualizaci bude možné dělat globálně pro celý systém prostřednictvím apt-get.

Sestavení

Debianí balíček vytvoříme spuštěním debian/deb-package.sh

Obraz pro Docker:

docker build -t vitexsoftware/ipex-b2b