Permalink
Browse files

updated Polish translation - thx admas :)

  • Loading branch information...
admas authored and niksedk committed Jul 10, 2016
1 parent 4d36347 commit 9ccfd360c1e793766102eec9d5b8ee0e959b0a6a
Showing with 14 additions and 8 deletions.
  1. +14 −8 src/Languages/pl-PL.xml
View
@@ -110,11 +110,11 @@ Email: mailto:nikse.dk@gmail.com</AboutText1>
<GeneratingSpectrogram>Generowanie spektrogramu...</GeneratingSpectrogram>
<ExtractingSeconds>Wyodrębnione audio: {0:0.0} sek.</ExtractingSeconds>
<ExtractingMinutes>Wyodrębnione audio: {0:0.0} min.</ExtractingMinutes>
<WaveFileNotFound>Nie można znaleźć wyodrębnionego pliku wave!
<WaveFileNotFound>Nie można znaleźć wyodrębnionego pliku wave!
Ta funkcja wymaga VLC media player 1.1.x lub nowszego ({0}-bit). Wiersz poleceń: {1} {2}</WaveFileNotFound>
<WaveFileMalformed>{0} nie był w stanie wyodrębnić danych audio do pliku wave!
<WaveFileMalformed>{0} nie był w stanie wyodrębnić danych audio do pliku wave!
Wiersz poleceń: {1} {2}
Wiersz poleceń: {1} {2}
Uwaga: Sprawdź wolne miejsce na dysku.</WaveFileMalformed>
<LowDiskSpace>MAŁO MIEJSCA NA DYSKU!</LowDiskSpace>
@@ -1430,7 +1430,7 @@ Kontynuować?</SubtitleAppendPrompt>
<ErrorLoadJpg>Ten plik wydaje się być plikiem JPG. W Subtitle Edit nie można otworzyć plików JPG.</ErrorLoadJpg>
<ErrorLoadSrr>Ten plik wydaje się być plikiem ReScene .srr - to nie jest plik z napisami.</ErrorLoadSrr>
<ErrorLoadTorrent>Ten plik wydaje się być plikiem BitTorrent - to nie jest plik z napisami.</ErrorLoadTorrent>
<ErrorLoadBinaryZeroes>Przepraszamy, ten plik zawiera tylko zera binarne!
<ErrorLoadBinaryZeroes>Przepraszamy, ten plik zawiera tylko zera binarne!
Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapasową poprzez pozycję menu Plik -&gt; Przywróć automatycznie zapisaną kopię zapasową...</ErrorLoadBinaryZeroes>
<ErrorDirectoryDropNotAllowed>Upuszczanie katalogu nie jest tutaj obsługiwane.</ErrorDirectoryDropNotAllowed>
@@ -1524,7 +1524,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<Groups>Grupy</Groups>
<RulesForGroupX>Zasady dla grupy "{0}"</RulesForGroupX>
<GroupName>Nazwa grupy</GroupName>
<RenameGroup>Zmień nazwę grupy</RenameGroup>
<RenameGroup>Zmień nazwę grupy...</RenameGroup>
<NewGroup>Nowa grupa</NewGroup>
</MultipleReplace>
<NetworkChat>
@@ -1534,7 +1534,7 @@ Jeśli edytowałeś ten plik w Subtitle Edit, to możesz odszukać kopię zapaso
<NetworkJoin>
<Title>Dołącz do sesji sieciowej</Title>
<Information>Dołącz do istniejącej sesji, w której wiele osób
może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Join>Dołącz</Join>
</NetworkJoin>
<NetworkLogAndInfo>
@@ -1545,7 +1545,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Title>Uruchom sesję sieciową</Title>
<ConnectionTo>Łączenie się z {0}...</ConnectionTo>
<Information>Rozpocznij nową sesję, w której wiele osób
może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<Start>Start</Start>
</NetworkStart>
<OpenVideoDvd>
@@ -1711,6 +1711,10 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<AutoBackupEveryMinute>Co minutę</AutoBackupEveryMinute>
<AutoBackupEveryFiveMinutes>Co 5 minut</AutoBackupEveryFiveMinutes>
<AutoBackupEveryFifteenMinutes>Co 15 minut</AutoBackupEveryFifteenMinutes>
<AutoBackupDeleteAfter>Usuń po</AutoBackupDeleteAfter>
<AutoBackupDeleteAfterOneMonth>1 miesiąc</AutoBackupDeleteAfterOneMonth>
<AutoBackupDeleteAfterThreeMonths>3 miesiące</AutoBackupDeleteAfterThreeMonths>
<AutoBackupDeleteAfterSixMonths>6 miesięcy</AutoBackupDeleteAfterSixMonths>
<CheckForUpdates>Sprawdzaj aktualizacje</CheckForUpdates>
<AllowEditOfOriginalSubtitle>Zezwalaj na edycję oryginalnych napisów</AllowEditOfOriginalSubtitle>
<PromptDeleteLines>Pytaj podczas usuwania linii</PromptDeleteLines>
@@ -1798,7 +1802,7 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<MusicSymbolsToReplace>Symbole muzyczne do zastąpienia (oddzielone spacją)</MusicSymbolsToReplace>
<FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>Popraw częste błędy OCR - także z użyciem sztywnych reguł</FixCommonOcrErrorsUseHardcodedRules>
<FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>Popraw krótki czas wyświetlania
(z możliwym przesunięciem czasu rozpoczęcia)</FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>
(z możliwym przesunięciem czasu rozpoczęcia)</FixCommonerrorsFixShortDisplayTimesAllowMoveStartTime>
<FixCommonErrorsSkipStepOne>Pomiń pierwszy krok (wybór zasad poprawy)</FixCommonErrorsSkipStepOne>
<Shortcuts>Skróty klawiszowe</Shortcuts>
<Shortcut>Skrót</Shortcut>
@@ -1851,6 +1855,8 @@ może edytować ten sam plik z napisami (współpracować)</Information>
<GoForward500Milliseconds>500 ms do przodu</GoForward500Milliseconds>
<GoBack1Second>1 sekunda do tyłu</GoBack1Second>
<GoForward1Second>1 sekunda do przodu</GoForward1Second>
<GoBack5Seconds>5 sekund do tyłu</GoBack5Seconds>
<GoForward5Seconds>5 sekund do przodu</GoForward5Seconds>
<TogglePlayPause>Przełączanie odtwarzaj/pauza</TogglePlayPause>
<Pause>Pauza</Pause>
<Fullscreen>Pełny ekran</Fullscreen>

0 comments on commit 9ccfd36

Please sign in to comment.