Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Latest commit 9569cb4 Aug 29, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api-specificatie Update openapi.yaml Jun 25, 2019
docs Create Designdecisions Jun 20, 2019
README.md Update README.md Aug 29, 2019

README.md

ODS Open RaadsInformatie

De Open Api Specificatie voor Open Raadsinformatie beschrijft de standaard voor het ontsluiten van Raadsinformatie van gemeenten.

Startpunt voor informatiemodellen van gegevens in de berichten is het informatiemodel voor Open Raadsinformatoe.

Startpunt voor technische uitwisselafspraken voor de te ontwikkelen RESTfull API operaties is de overheidsbrede API strategie en overheidsbrede URI strategie (beiden nog in ontwikkeling.

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

Licentie

De koppelvlakstandaard, inclusief alle onderdelen die erbij horen (volgens productvisie en/of definition of done) zijn gelicenceerd onder EUPL.

You can’t perform that action at this time.