Skip to content
Polish language for Flarum.
JavaScript PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
locale
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
bootstrap.php
composer.json
extend.php
icon.png
readme.md

readme.md

Skrót

Język polski [Polish Language Extension]

GitHub license Latest Stable Version Packagist PackagistMonthly

KOMPATYBILNY Z BETĄ 10 FLARUM! / FLARUM BETA 10 COMPATIBLE!

PL Polska paczka językowa Flarum. Zawiera:

  • Wszystkie tłumaczenia forum,
  • Tłumaczenia panelu administratora (ACP),
  • Tłumaczenia wszystkich domyślnych rozszerzeń dostarczanych wraz z instalacją Flarum,
  • Wiele tłumaczeń rozszerzeń społeczności, z listą w dyskusji na forum Flarum.

EN Polish language pack for Flarum. Contains:

  • All forum translations,
  • Admin control panel (ACP) translations,
  • Translations of all default extensions provided with Flarum installation,
  • Many community extensions translations with list provided in Flarum Community discussion.

Instalacja / Installing

composer require veriael/flarum-polish

Aktualizacja / Updating

composer remove veriael/flarum-polish
composer require veriael/flarum-polish

Następnie wyłączyć i włączyć / Then re-enable

Jak włączyć?

Aby włączyć, wystarczy udać się do panelu administratora, po lewej kliknąć zakładkę "Extensions" i odnaleźć wśród innych rozszerzeń "Język Polski", po czym go zaznaczyć.

Możemy wybrać język polski z listy w prawym górnym rogu forum...

...albo ustawiamy język polski jako domyślny dla naszego forum: Wchodzimy w "Podstawy", później znajdujemy "Domyślny język", wybieramy z listy "Język polski" i zatwierdzamy.

Przydatne linki / Useful links

You can’t perform that action at this time.