Skip to content
Permalink
Browse files

GitBook: [master] one page modified

  • Loading branch information
yedhrab authored and gitbook-bot committed Jan 13, 2020
1 parent cf237d9 commit 0a299ff5ca8f241a9801bee86773c96cd6e2a5de
Showing with 13 additions and 1 deletion.
  1. +13 −1 kullanim/gelistirici-commitleri.md
@@ -4,12 +4,24 @@ description: Geliştirici Commit'leri için Emoji Sözlüğü


# 👨‍💻 Geliştirici Commit'leri # 👨‍💻 Geliştirici Commit'leri


## 🌟 Sık Kullanılanlar

| ⭐ YEmoji | 🌱 YHotkeys | 🧱 Aslı | 📝 Kullanım Amacı |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 👨‍🔧 | :cs: :cd: | Tamir | Sorun giderme, düzeltme, tamir |
| 💦 | :ct: | ? | Temizleme, sadeleştirme |
| ➕ | :ce: | + | Ekleme, yenilik |
| ✨ | :cg: | parıltı | Geliştirme, güncelleme, yükseltme |
| 🏗️ | :cy: | bina inşaatı | Temelleri oluşturma, temel atma, başlangıç |
| 🚚 | :ca: | kamyon | Aktarma, taşıma |
| 🤝 | :cd: | anlaşma | Destekleme, support |

## 📋 Tüm Kullanımlar ## 📋 Tüm Kullanımlar


| Emoji | Anahtar | Aslı | Kullanım Alanı | | Emoji | Anahtar | Aslı | Kullanım Alanı |
| :--- | :--- | :--- | :--- | | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ✨ | parıltı | parıltı | Yenilik, güzelleştirme, özelleştirme | | ✨ | parıltı | parıltı | Yenilik, güzelleştirme, özelleştirme |
| 🧹 | süpürge | süpürge | Temizlik, silme, kaldırma | | 💦 | süpürge | süpürge | Temizlik, silme, kaldırma |
| 🎉 | part | parti konfetisi | İlk işlem, yeni giriş, initial commit | | 🎉 | part | parti konfetisi | İlk işlem, yeni giriş, initial commit |
| 🔀 | parça k | parça karıştırma düğmesi | Branch ekleme, merge | | 🔀 | parça k | parça karıştırma düğmesi | Branch ekleme, merge |
| 📃 | sayfa | kıvrık sayfa | Metin dosyası ekleme | | 📃 | sayfa | kıvrık sayfa | Metin dosyası ekleme |

0 comments on commit 0a299ff

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.