arduino -ntzako eiñiko ariketak
C++ Other C Processing
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DHT
DIGITAL_LED
EEPROM
ESP8266
GPS
HC05
HM10
LCD
LCD_I2C
LCD_I2C_DHT
LCD_I2C_PIR
LED_ANALOGIC
LED_ANALOGIC_LUMINOSITY
LUMINOSITY
MATRIX
MILLIS
RELAY
Regexp
SIM900
STANDALONE
hardware/breadboard/avr
libraries
README.md

README.md

arduino 1.0.5

kopidxe ariketak eta "libraries" karpetie hauna karpetara: $HOME/sketchbook

Ariketa bakotzak: image.png irudidxe dako eskemiegaz

Lizentzia

GPLv3

Aldaketak

2014/12/12: Atsiñeko ariketa danak Arduino 1.0.5 aplikaziñora barriztute eta bakotzan eskemak sartute.