Skip to content
Turkish Stop Words Türkçe Dolgu Sözcükleri
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dosyalar Add files via upload Jun 28, 2016
LICENSE Initial commit Jun 27, 2016
README.md 2018.06.29 Jun 29, 2018
test.txt ikinci test Oct 7, 2016
trstop.py 2018.06.29 Jun 29, 2018

README.md

trstop

Turkish Stop Words Türkçe Dolgu Sözcükleri In this repository I put Turkish stop words that is contained in the first 10 thousand words with the highest frequency. In order to test the new candidate words in future, I add a small python script, and a 10 thousand item word list with highest frequency. At https://github.com/sgsinclair/trombone/blob/master/src/main/resources/org/voyanttools/trombone/keywords/stop.tr.turkish-lucene.txt are some Turkish stop words. However, some stop words in that list do not belong to the ten thousand highest frequency words.

In order to use the module:

import trstop

print(trstop.is_stop_word(parameter))

Contributors:

  • Ahmet Aksoy
  • Toprak Öztürk

Bu depoya en sık kullanılan 10 bin Türkçe sözcük listesinde yer alan dolgu sözcüklerini ekledim. Dolgu sözcükleri (stop words), sık kullanılan, ama iptal edildiklerinde ayrıldıkları cümlenin anlamında önemli değişiklikler oluşturmayan sözcüklerdir.

"Stop words" terimine karşılık "dolgu sözcükleri" terimini kullandım. Daha iyi bir seçenek varsa, değiştirmeye hazırım. Depoya eklediğim "turkce-stop-words-dict.py" betiğini, ileride listeye yeni sözcükler eklemek istediğimizde kullanım sıklığını denetlemek amacıyla kullanabiliriz.

https://github.com/sgsinclair/trombone/blob/master/src/main/resources/org/voyanttools/trombone/keywords/stop.tr.turkish-lucene.txt adresinde de bazı dolgu sözcükleri listelenmiş. Ancak buradaki bazı sözcükler ilk on bine girecek kadar yoğun frekansa sahip değil.

Modülü kullanmak için:

import trstop

print(trstop.is_stop_word(parametre))

Projeye katkıda bulunanlar:

  • Ahmet Aksoy
  • Toprak Öztürk

Son güncelleme: 29.06.2018

You can’t perform that action at this time.