Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Pangalink.net lähtekood
JavaScript HTML CSS Shell
Branch: master
Clone or download
Latest commit 191b05a Oct 21, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config update Sep 3, 2018
docs update Jun 18, 2017
lib update Sep 3, 2018
routes update Sep 3, 2018
setup update Sep 3, 2018
www update Sep 3, 2018
.eslintrc update Sep 3, 2018
.gitignore update Sep 3, 2018
.prettierrc.js update Sep 3, 2018
CHANGELOG.txt v1.1.0 Oct 5, 2017
DEPENDENCIES update Sep 4, 2018
Gruntfile.js u Jun 11, 2017
LICENSE update Sep 3, 2018
README.md Update README.md Oct 21, 2019
dist.sh update Sep 3, 2018
index.js
indexes.json v1.1.0 Oct 5, 2017
package.json v1.2.1 Nov 6, 2018
server.js v1.2.1 Nov 6, 2018

README.md

NB!

This software is provided "AS IS". No further development, no bug fixes, no support. If you like this software then you are free to use it, do not contact the developers regarding issues with usage / installation / possible bugs etc. you will not be answered.

Pangalinker

Eeldused

  • Node.js, vähemalt versioon 8.0.0 (6 võib aga ei pruugi töötada)
  • MongoDB
  • OpenSSL käsurea utiliit. Linux põhistes süsteemides reeglina vaikimisi olemas, Windowsis tuleb see ise paigaldada

Kiirpaigaldus

Pangalinkerit on võimalik kiirpaigaldada tühja Ubuntu 16.04 operatsioonisüsteemiga serverisse. "Tühja" selles mõttes, et sinna pole veel paigaldatud muud tarkvara. Juhul kui rakenduse failid on kopeeritud serverisse, tuleks rakenduse kaustas käivitada järgmine käsk:

sudo ./setup/ubuntu-install.sh

Paigaldusskript paigaldab ja konfigureerib järgmised tarkvarad:

  • MongoDB
  • Node.js
  • Pangalinkeri rakendus (failid kopeeritakse süsteemsesse kausta)

Paigaldusskript kasutab seadistusteks serveri avalikult tuletatavat domeeninime.

Parimal juhul ei olegi vaja midagi rohkemat seadistada ning võib avada rakenduse veebilehe. Vaikimisi jookseb selliselt paigaldatud rakendus üle HTTP ning seega tasub kaaluda võimalusi rakenduse seadistamiseks nii, et see kasutaks HTTPS protkolli.

Windowsi kasutajatele

Pangalinker genereerib sertifikaadid openssl käsu abil. Linux/Unix põhistes süsteemides on openssl reeglina vaikimisi installitud, kuid Windowsis ei ole. Seega Pangalinker kasutamiseks kontrolli, et OpenSSL oleks installitud ja Node.js jaoks saadaval, vastasel korral ei ole võimalik genereerida serte ja teenus ei hakka korralikult tööle.

Nginx / Apache jmt

Juhul kui samas serveris serveerib veebiporte juba Apache või Nginx vmt veebiserveri rakendus, siis Pangalinker otse veebi serveerimisega tegeleda ei saa. Lahenduseks oleks sellisel juhul

  1. Kas kasutada mittestandardset porti. http://example.com/ asemel näiteks http://example.com:3000/
  2. Või seadistada peamine veebiserver proksima Pangalinkeri päringuid. Näidisseadistused Apache ja Nginx jaoks leiab setup/virtual-hosts kaustast.

Käivitamine

Rakenduse kaustas:

node index.js

Juhul kui veebiliides kasutab porti 80 või 443, pead käivitama rakenduse juurkasutaja õigustes.

Konfiguratsioon

Muuda faili config/default.js väärtusi või või lisa NODE_ENV väärtuse nimega täiendav fail (soovitatav). Lisakonfiguratsioonifailid täiendavad, mitte ei asenda vaikimisi seadeid.

Näiteks kui tahad, et konfiguratsioon laetaks failidest default.js + production.js, käivita rakendus järgmiselt:

NODE_ENV=production node index.js

Andmebaasi seadistus

Juhul kui MongoDB andmebaas kasutab autentimist või on replica set või shardingu konfiguatsioonis, siis sellega seotud andmed saab määrata andmebaasi URL'is, mille vormingu info leiab siit

E-posti saatmine

E-posti saatmise võimalus ei ole otseselt vajalik, kuid kohati on see oluline. E-posti teel saadetakse parooli meeldetuletuse kirjad ning samuti aktiveerimislingid lisatud kasutajatele. Aktiveerimislingi leiab admin kasutaja ka Kasutajate lehelt, juhul kui vastav kiri kohale ei jõudnud.

E-posti saatmiseks peab jälgima, et konfiguratsioonifailis oleks korrektne saatja aadress ning et sellest serverist oleks lubatud selle aadressi kaudu kirju saata (SPF).

Litsents

MIT

Kasutatud tarkvaramoodulid

Pangalinker kasutab oma tööks mitmeid teisi tarkvaramoodulid. Nende kõikide info leiab failist DEPENDENCIES. Seal on toodud ära iga alammooduli nimetus, autor, litsents ja litsentsifaili asukoht kataloogipuus.

Kõik tarkvaramoodulid kasutavad üht järgmistest litsentsidest: MIT, ISC, Apache-2.0 või BSD-3-Clause.

You can’t perform that action at this time.