Home

apohllo edited this page Sep 13, 2010 · 84 revisions
Clone this wiki locally

Polskie tłumacznie Rails Guides (Polish Translation of Rails Guides)

Podstawowe informacje i wytyczne

 • Wszelkie zmiany w repozytorium muszą być opisane.
 • Opis zmian ma być w języku angielskim
 • Opisy powinny ilustrować to co zostało zrobione – np. “First section of XYZ guide translated”. Opisy typu “Zostało jeszcze dużo roboty”, “Zaczynamy od dzięciołów”, etc. są nieakceptowalne!!!
 • Polskie tłumaczenie znajduje się w katalogu docrails/railties/doc/guides/source/pl-PL/ a nie docrails/railties/doc/guides/source/!
 • Tłumaczenie udostępniane jest na licencji CC NC-SA 3.0
 • Nadrzędnym kryterium poprawności jest zrozumiałość tekstu dla polskiego czytelnika oraz prawdziwość informacji. Dosłowna wierność oryginałowi nie jest zbyt istotna.
 • Active Record, Action View, itp. tłumaczymy zazwyczaj jako moduł Active Record, moduł Action View, żeby
  uniknąć problemu odmiany np. kogo/czego? modułu Active Record, modułu Action View, zamiast Active Recordu, Action View’a
 • Przy pierwszym pojawieniu się terminu ze słownika (patrz niżej), należy w nawiasie podać jego angielski odpowiednik.
 • Język tłumaczenia nie musi być bardzo oficjalny: zamiast pisać Ruby on Rails, można pisać w skrócie Railsy, itp.
 • Jeśli gdzieś pojawia się odniesienie do innego przewodnika, należy zastosować jego polską nazwę, która dostępna jest na wygenerowanej
  stronie tłumaczenia
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność językową tłumaczenia. Niedopuszczalne jest stosowanie polskawej pisowni.
  Poprawność gramatyczna jest niemniej ważna.
 • Komentarze w kodzie również powinny być tłumaczone na j. polski. Natomiast nazwy zmiennych, nazwy klas itp. powinny pozostać
  oryginalne.

Tłumaczenie nazwy Ruby on Rails/Rails

Co do nazwy całego frameworku konieczne jest również określenie spójnego tłumaczenia.

Proponuję dwa tłumaczenia:

 • (framework) Ruby on Rails – we wprowadzeniach, tytułach, itp. – liczba pojedyncza, np. “(Framework) Ruby on Rails pozwala na…”
 • Railsy – jako plurale tantum, czy jeśli mamy orzeczenie, to występuje ono w liczbie mnogiej, np. “Railsy dostarczają mechanizmu…”

W obu przypadkach nazwę piszemy z wielkiej litery, bo tak czy owak – jest to nazwa własna (gdyby było inaczej “Rails”
tłumaczylibyśmy jako szyny…)

Pełna tabela odmiany:

M Railsy
D Railsów
C Railsom
B Railsy
N Railsami
Ms Railsach
W Railsy

Pozostałe działy