Permalink
Browse files

b.icy.lib & /usr/lib: fix typo

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2012
1 parent c1423f2 commit cd04cc42f920ce41b8c41e7c9c4ea18929587bce
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/blog/~icy/make_lib_linked_to_usr_lib.html
@@ -186,7 +186,7 @@
Tác giả chân thành cảm ơn các bạn `NgoHuy`, `stk`, `n0b0dy` và nhiều bạn
khác đã trao đổi và gợi ý cho đề tài này.
-Tác giả viết bày này vì cần nâng cấp hệ thống cho máy dịch vụ [l00s3r] [],
+Tác giả viết bài này vì cần nâng cấp hệ thống cho máy dịch vụ [l00s3r] [],
và quá chán nản vì sau khi đọc rất nhiều thảo luận trên diễn đàn, nhóm thư,
và cả mã nguồn của `glibc` mà chẳng thấy có cách nào ngoài cách `ăn may`.

0 comments on commit cd04cc4

Please sign in to comment.