No description, website, or topics provided.
Objective-C C Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Core
MagicalRecord
finapps.xcodeproj
finapps
finappsTests
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

#LaCaixa Stlvi

Edit : Video mostrat a la presentació

##Motivació Creiem que entre els clients de La Caixa i de la banca en general hi ha noves oportunitats donades per l'aparició dels dispositius mòvils. Una que hem detectat és el fet d'aprofitar aquest nous canals per incenvitar l'estalvi.

###Per al client El client és el més beneficiat en l'acte d'estalviar. Ja tinguin algun propòsit o per el simple det de guanyar en seguretat i estabilitat, l'estalvi sempre s'ha vist com una virtut.

###Per l'entitat Actualment, una de les prioritats dels bancs és aconseguir i mantenir liquiditat. Una de les vies per conseguir-la és augmentant les domiciliacions de nòmines per part dels clients, però si aquets en consumeixen el 100%, de poc serveix a l'entitat. Per tant una culturització del client de l'entitat guanyaria en treure profit d'aquestes domiliacions. A més podem guanyar una oportunitat més per aprofitar els canals de comunicació que aporten els dispositius mòvils.

##Objectius

 • Introduïr i/o incentivar una cultura d'estalvi al client
 • Animar a l'usuari a seguir amb aquest costum gràcies a la game layer
 • Aconseguir major liquiditat per part de l'entitat rebaixant la volatilitat dels comptes corrents
 • Oferir i promocionar els comptes d'estalvi de La Caixa i els plans d'interés fix.
 • Generar informació de mercat sobre l'hàbit de consum dels clients

##L'arquitectura

Aquest sistema és basa en els dispositius mòvils i l'ús per part dels clients. Per una banda, aquests dispositius tindràn accès a l'API facilitada per l'organització per tal de disposar d'informació de l'usuari , dels seus comptes bancaris i de les seves operacions.

Per altra banda, i per tal de cobrir les necessitats de l'aplicació en l'emmagatzematge de l'aplicació, es decideix donar d'alta un servei anomenat Parse on podem emmagatzemar i consultar dades referents a les comptes d'estalvi.

Les credencials per entrar a www.parse.com són: email: finapps14@gmail.com password: tiosvaigabuscarnachos

##El model de dades

Els elements d'aquest sistema representen una part (la necessària per la nostra aplicació) de la presentada a l'API de la FinApps. A més, s'associen diferents elements addicionals per tal de complir altres funcionalitats.

img

A continuació expliquem els elements no coneguts.

 • Categoria: Etiqueta de text per tal d'identificar i conjuntar les diferents operacions. També tenen la característica de poder ser recurrents, o sigui que és una operació que és cobrarà cada més, com per exemple un lloguer.

 • Repte: Un repte és un llindar inferior que es marca l'usuari sobre una categoria amb l'objectiu de rebaixar el consum sobre aquest tipus d'operacions.

 • Objectiu: És una fita que és marca l'usuari sobre l'estalvi en un més. Respon a l'intenció de "Vull estalviar 5.000€ en 8 mesos".

##Funcionalitats

 • Veure un resum de l'estalvi mensual i fer un seguiment diari que ajudi a incentivar l'estalvi
 • Marcar un objectiu d'estalvi per tal d'assolir una xifra al compte d'estalvi de La Caixa
 • Veure l'extracte del compte ordenat per concepte i poder categoritzar-los per un posterior anàlisi
 • Veure reports del consum sobre les categories (No implementat)
 • Marcar un repte en una categoria per tal de rebaixar el consum en aquesta (No implementat)
 • Veure un seguiment del compte d'estalvi (No implementat)
 • Rebre ofertes de la caixa de estalvi a pla fix
 • Rebre ajuda sobre l'oficina més propera i el seu horari per rebre assesorament (No implementat)

##Frameworks utilitzats

En els desenvolupament de l'aplicació mòvil s'han utilitzat els següents frameworks: