An easy-to-read, quick reference for PHP best practices, accepted coding standards, and links to authoritative tutorials around the Web
CSS HTML JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 96 commits ahead, 1007 commits behind codeguy:gh-pages.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts
images
pages
scripts
styles
.gitignore
CNAME
LICENSE
README.md
_config.yml
banners.md
index.html
sitemap.xml

README.md

PHP: The Right Way

Start

Witaj w repozytorium GitHub Pages dla polskiego tłumaczenia projektu PHP: The Right Way!

 • Ta strona jest projektem Jekyll.
 • Kolejne sekcje i podsekcje są plikami *.md (Markdown) w katalogu _posts/.
 • Podsekcje posiadają wpis isChild: true w nagłówku.
 • Nawigacja boczna i struktura strony jest generowana automagicznie.

Podziel się dobrą informacją

PHP: The Right Way udostępnia banery reklamowe, które śmiało możesz umieścić na swojej stronie internetowej, aby pomóc nam promować tę inicjatywę wśród programistów PHP.

Obejrzyj dostępne banery

Jak mogę pomóc?

 1. Zrób forka i wprowadź swoje zmiany.
 2. Zainstaluj Ruby oraz Jekyll, aby podejrzeć swoją pracę lokalnie.
 3. Wyślij "pull request", abyśmy mogli rozważyć wprowadzenie Twoich zmian do głównego repozytorium.

Przyjęty styl

 1. W głównym repozytorium (język angielski) używaj American English.
 2. W polskim repozytorium stosuj poprawną polszczyznę, stosuj właściwą interpunkcję.
 3. Robiąc wcięcia, używaj czterech spacji. Nigdy nie stosuj tabulatorów.
 4. Przykłady kodu powinny przestrzegać PSR-1 lub wyższego.

Gdzie?

http://www.phptherightway.com

Tłumaczenia

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem tłumaczenia tego projektu na inny język, sforkuj oryginalne repozytorium i opublikuj swoje tłumaczenie przy pomocy GitHub Pages. Twoja praca zostanie podlinkowana w głównym dokumencie.

Masz możliwość uruchomienia swojego tłumaczenia w adresie GitHub, np. [username].github.com/php-the-right-way lub w naszej subdomenie, np. ru.phptherightway.com. Jeżeli chcesz skorzystać z subdomeny, wpisz jej nazwę w pliku CNAME, który znajduje się w głównym katalogu projektu. W przeciwnym wypadku usuń ten plik całkowicie, gdyż w przeciwnym razie Twoja strona nie opublikuje się.

Po zakończeniu swojej pracy dodaj zgłoszenie w Issue Trackerze oryginalnego repozytorium, abyśmy mogli podlinkować Twoją pracę.

Dlaczego?

W Sieci brakuje spójnej instrukcji jak sprawnie rozpocząć programowanie w PHP. Projekt ten ma na celu zmianę tego stanu rzeczy.

Kto?

Nazywam się Josh Lockhart. Jestem autorem projektu Slim Framework i pracuję w firmie New Media Campaigns..

Współpracownicy

Licencja

Dokument jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

Tłumaczenie na język polski

Tłumaczenie na język polski wykonał Bartosz Maciaszek.