Skip to content
Polska paczka językowa dla Flarum wraz z niektórymi rozszerzeniami.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
locale
LICENSE
README.md
composer.json
extend.php
icon.png

README.md

Polska paczka językowa dla Flarum

Informacje

Wersja

  • 0.8.1
  • Opublikowana 21 Grudnia 2018

Dodałem kilka tłumaczeń dodatkowych rozszerzeń

Jak zainstalować?

Composer: composer require bepro/lang-polish

Jak zaktualizować?

Composer: composer update

Paczka została stworzona niemalże od podstaw przeze mnie, niemniej jednak zaczerpnąłem kilka wersów z nierozwijanego już tłumaczenia Veriael'a

You can’t perform that action at this time.