Türkiye'de sandık bazında seçim analizi yapabileceğiniz bir R paketi.
R
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
R
data
inst/rmd
man
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
LICENSE
NAMESPACE
README.md
secimler.Rproj

README.md

secimler

Türkiye'de sandık bazında seçim analizi yapabileceğiniz bir R paketi.

#Eğer devtools yüklü değilse yükleyin
#install.packages("devtools")
devtools::install_github("berkorbay/secimler")
library(secimler)

Şu anda veri paketinin içerisinde 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri bulunmaktadır. Veri seti değişken isimleri secim150607g ve secim151101g şeklindedir.