Skip to content
MakeCode extension for WiFi:bit. Connect to Internet through WiFi network.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
.gitignore
.travis.yml
Makefile
README.md
icon.png
main.ts
pxt.json
test.ts
tsconfig.json

README.md

pxt-wifibit

Paket naredbi za WiFi:bit. Služi za pristup Internetu putem WiFi mreže, za slanje i primanje podataka.

Naredbe

Serijski poveži micro:bit i WiFi:bit

alt text
Treba ju staviti na početak svakog programa.

Spoji se na WiFi mrežu

alt text
Treba ju samo jednom izvršiti i zatim se može ukloniti iz programa. WiFi:bit se nadalje spaja automatski.

Odspoji se s WiFi mreže

alt text
Nije potrebna kod klasičnog korištenja.

Izvrši AT naredbu

alt text
Namijenjena je naprednim korisnicima, za slučajeve koji nisu pokriveni ostalim naredbama. Popis AT naredbi.

Izvrši neku od HTTP metoda

alt text
Glavna naredba. Služi za slanje, promjenu, brisanje i dohvat podataka pomoću neke od HTTP metoda. Iznad je prikazan osnovni oblik naredbe. Klikom na gumb + dodaju se neobavezna polja zaglavlja i tijela metode. Njihov izgled i korištenje vidljivi su na primjeru korištenja, pri dnu ove stranice.

Zapiši vrijednost u zadani pin Blynka

alt text
Naredba za rad s Blynkom.

Pročitaj vrijednost zadanog pina Blynka

alt text
Naredba za rad s Blynkom.

Prijelaz u novi redak

alt text
Koristi se u sklopu naredbe izvršavanja HTTP metode, kada zaglavlja i/ili tijelo imaju više redaka. Korištenje je vidljivo na primjeru korištenja, pri dnu ove stranice.

Promijeni trajanje pauza u sklopu izvođenja HTTP metoda

alt text
Naredba je dostupna samo u JavaScript dijelu MakeCoda. Služi za ubrzavanje ili usporavanje izvršavanja HTTP metode, koje u ovom paketu traje oko 15 sekundi. Pritom većina vremena otpada na čekanje povratnih informacija odredišta. Vrijednosti su postavljene tako da pokriju većinu slučajeva. Ako trebate brže ili sporije izvođenje, potrebno je izvršiti ovu naredbu. Početna vrijednost je 1000. Ako ju izvršite s vrijednošću 500, naredbe će se nadalje duplo brže izvršavati. Ako ju izvršite s naredbom 2000, naredbe će se duplo sporije izvršavati. Moguće je koristiti i druge vrijednosti, u skladu sa svojim potrebama.

Primjer izvođenja:

alt text

License

MIT License

Supported targets

  • for PXT/microbit
You can’t perform that action at this time.