Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
9339 lines (7744 sloc) 384 KB
<?php
/**
* MultibyteTest file
*
* PHP 5
*
* CakePHP(tm) Tests <http://book.cakephp.org/view/1196/Testing>
* Copyright 2005-2010, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
*
* Licensed under The MIT License
* Redistributions of files must retain the above copyright notice
*
* @copyright Copyright 2005-2010, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
* @link http://book.cakephp.org/view/1196/Testing CakePHP(tm) Tests
* @package cake.tests.cases.libs
* @since CakePHP(tm) v 1.2.0.6833
* @license MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
*/
App::uses('Multibyte', 'I18n');
/**
* MultibyteTest class
*
* @package cake.tests.cases.libs
*/
class MultibyteTest extends CakeTestCase {
/**
* testUtf8 method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testUtf8() {
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'չպջռսվտ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044,
10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057,
10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070,
10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919,
11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936,
11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951, 11952,
11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 11967, 11968,
11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984,
11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 11998, 11999, 12000);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116,
12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132,
12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148,
12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616,
45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632,
45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648,
45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664,
45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 45680,
45681, 45682, 45683, 45684, 45685, 45686, 45687, 45688, 45689, 45690, 45691, 45692, 45693, 45694, 45695, 45696,
45697, 45698, 45699, 45700);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(65136, 65137, 65138, 65139, 65140, 65141, 65142, 65143, 65144, 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151,
65152, 65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 65160, 65161, 65162, 65163, 65164, 65165, 65166, 65167,
65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 65174, 65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180, 65181, 65182, 65183,
65184, 65185, 65186, 65187, 65188, 65189, 65190, 65191, 65192, 65193, 65194, 65195, 65196, 65197, 65198, 65199,
65200);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(65201, 65202, 65203, 65204, 65205, 65206, 65207, 65208, 65209, 65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 65215, 65216,
65217, 65218, 65219, 65220, 65221, 65222, 65223, 65224, 65225, 65226, 65227, 65228, 65229, 65230, 65231, 65232,
65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65242, 65243, 65244, 65245, 65246, 65247, 65248,
65249, 65250, 65251, 65252, 65253, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264,
65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274, 65275, 65276);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(65345, 65346, 65347, 65348, 65349, 65350, 65351, 65352, 65353, 65354, 65355, 65356, 65357, 65358, 65359, 65360,
65361, 65362, 65363, 65364, 65365, 65366, 65367, 65368, 65369, 65370);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(65377, 65378, 65379, 65380, 65381, 65382, 65383, 65384, 65385, 65386, 65387, 65388, 65389, 65390, 65391, 65392,
65393, 65394, 65395, 65396, 65397, 65398, 65399, 65400);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 65407, 65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65413, 65414, 65415, 65416,
65417, 65418, 65419, 65420, 65421, 65422, 65423, 65424, 65425, 65426, 65427, 65428, 65429, 65430, 65431, 65432,
65433, 65434, 65435, 65436, 65437, 65438);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(292, 275, 314, 316, 335, 44, 32, 372, 337, 345, 316, 271, 33);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(72, 101, 108, 108, 111, 44, 32, 87, 111, 114, 108, 100, 33);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¨';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(168);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¿';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(191);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(269, 105, 110, 105);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(109, 111, 263, 105);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(100, 114, 382, 97, 118, 110, 105);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(25226, 30334, 24230, 35774, 20026, 39318, 39029);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(19968, 20108, 19977, 21608, 27704, 40845);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
1365, 1366, 1415);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394,
1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273,
4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291,
4292, 4293);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(7680, 7682, 7684, 7686, 7688, 7690, 7692, 7694, 7696, 7698, 7700, 7702, 7704, 7706, 7708, 7710, 7712, 7714,
7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730, 7732, 7734, 7736, 7738, 7740, 7742, 7744, 7746, 7748, 7750,
7752, 7754, 7756, 7758, 7760, 7762, 7764, 7766, 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782, 7784, 7786,
7788, 7790, 7792, 7794, 7796, 7798, 7800, 7802, 7804, 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822,
7824, 7826, 7828, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856,
7858, 7860, 7862, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 7880, 7882, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892,
7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 7922, 7924, 7926, 7928);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(7681, 7683, 7685, 7687, 7689, 7691, 7693, 7695, 7697, 7699, 7701, 7703, 7705, 7707, 7709, 7711, 7713, 7715,
7717, 7719, 7721, 7723, 7725, 7727, 7729, 7731, 7733, 7735, 7737, 7739, 7741, 7743, 7745, 7747, 7749, 7751,
7753, 7755, 7757, 7759, 7761, 7763, 7765, 7767, 7769, 7771, 7773, 7775, 7777, 7779, 7781, 7783, 7785, 7787,
7789, 7791, 7793, 7795, 7797, 7799, 7801, 7803, 7805, 7807, 7809, 7811, 7813, 7815, 7817, 7819, 7821, 7823,
7825, 7827, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859,
7861, 7863, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 7881, 7883, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895,
7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ΩKÅℲ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(8486, 8490, 8491, 8498);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ωkåⅎ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(969, 107, 229, 8526);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8579);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8580);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414,
9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441,
9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278,
11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293,
11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308,
11309, 11310);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 11327,
11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343,
11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(11392, 11394, 11396, 11398, 11400, 11402, 11404, 11406, 11408, 11410, 11412, 11414, 11416, 11418, 11420,
11422, 11424, 11426, 11428, 11430, 11432, 11434, 11436, 11438, 11440, 11442, 11444, 11446, 11448, 11450,
11452, 11454, 11456, 11458, 11460, 11462, 11464, 11466, 11468, 11470, 11472, 11474, 11476, 11478, 11480,
11482, 11484, 11486, 11488, 11490);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(11393, 11395, 11397, 11399, 11401, 11403, 11405, 11407, 11409, 11411, 11413, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423,
11425, 11427, 11429, 11431, 11433, 11435, 11437, 11439, 11441, 11443, 11445, 11447, 11449, 11451, 11453, 11455,
11457, 11459, 11461, 11463, 11465, 11467, 11469, 11471, 11473, 11475, 11477, 11479, 11481, 11483, 11485, 11487,
11489, 11491);
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
$result = Multibyte::utf8($string);
$expected = array(64256, 64257, 64258, 64259, 64260, 64261, 64262, 64275, 64276, 64277, 64278, 64279);
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testAscii method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testAscii() {
$utf8 = array(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400);
$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500);
$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700);
$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051);
$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100);
$expected = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407);
$expected = 'չպջռսվտ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615);
$expected = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044,
10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057,
10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070,
10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078);
$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919,
11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936,
11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951, 11952,
11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 11967, 11968,
11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984,
11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 11998, 11999, 12000);
$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116,
12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132,
12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148,
12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159);
$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616,
45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632,
45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648,
45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664,
45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 45680,
45681, 45682, 45683, 45684, 45685, 45686, 45687, 45688, 45689, 45690, 45691, 45692, 45693, 45694, 45695, 45696,
45697, 45698, 45699, 45700);
$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(65136, 65137, 65138, 65139, 65140, 65141, 65142, 65143, 65144, 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151,
65152, 65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 65160, 65161, 65162, 65163, 65164, 65165, 65166, 65167,
65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 65174, 65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180, 65181, 65182, 65183,
65184, 65185, 65186, 65187, 65188, 65189, 65190, 65191, 65192, 65193, 65194, 65195, 65196, 65197, 65198, 65199,
65200);
$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(65201, 65202, 65203, 65204, 65205, 65206, 65207, 65208, 65209, 65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 65215, 65216,
65217, 65218, 65219, 65220, 65221, 65222, 65223, 65224, 65225, 65226, 65227, 65228, 65229, 65230, 65231, 65232,
65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65242, 65243, 65244, 65245, 65246, 65247, 65248,
65249, 65250, 65251, 65252, 65253, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264,
65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274, 65275, 65276);
$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(65345, 65346, 65347, 65348, 65349, 65350, 65351, 65352, 65353, 65354, 65355, 65356, 65357, 65358, 65359, 65360,
65361, 65362, 65363, 65364, 65365, 65366, 65367, 65368, 65369, 65370);
$expected = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(65377, 65378, 65379, 65380, 65381, 65382, 65383, 65384, 65385, 65386, 65387, 65388, 65389, 65390, 65391, 65392,
65393, 65394, 65395, 65396, 65397, 65398, 65399, 65400);
$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 65407, 65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65413, 65414, 65415, 65416,
65417, 65418, 65419, 65420, 65421, 65422, 65423, 65424, 65425, 65426, 65427, 65428, 65429, 65430, 65431, 65432,
65433, 65434, 65435, 65436, 65437, 65438);
$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(292, 275, 314, 316, 335, 44, 32, 372, 337, 345, 316, 271, 33);
$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(72, 101, 108, 108, 111, 44, 32, 87, 111, 114, 108, 100, 33);
$expected = 'Hello, World!';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(168);
$expected = '¨';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(191);
$expected = '¿';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(269, 105, 110, 105);
$expected = 'čini';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(109, 111, 263, 105);
$expected = 'moći';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(100, 114, 382, 97, 118, 110, 105);
$expected = 'državni';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(25226, 30334, 24230, 35774, 20026, 39318, 39029);
$expected = '把百度设为首页';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(19968, 20108, 19977, 21608, 27704, 40845);
$expected = '一二三周永龍';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298);
$expected = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298);
$expected = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365,
1366, 1415);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394,
1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274,
4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(7680, 7682, 7684, 7686, 7688, 7690, 7692, 7694, 7696, 7698, 7700, 7702, 7704, 7706, 7708, 7710, 7712, 7714,
7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730, 7732, 7734, 7736, 7738, 7740, 7742, 7744, 7746, 7748, 7750,
7752, 7754, 7756, 7758, 7760, 7762, 7764, 7766, 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782, 7784, 7786,
7788, 7790, 7792, 7794, 7796, 7798, 7800, 7802, 7804, 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822,
7824, 7826, 7828, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856,
7858, 7860, 7862, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 7880, 7882, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892,
7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 7922, 7924, 7926, 7928);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(7681, 7683, 7685, 7687, 7689, 7691, 7693, 7695, 7697, 7699, 7701, 7703, 7705, 7707, 7709, 7711, 7713, 7715,
7717, 7719, 7721, 7723, 7725, 7727, 7729, 7731, 7733, 7735, 7737, 7739, 7741, 7743, 7745, 7747, 7749, 7751,
7753, 7755, 7757, 7759, 7761, 7763, 7765, 7767, 7769, 7771, 7773, 7775, 7777, 7779, 7781, 7783, 7785, 7787,
7789, 7791, 7793, 7795, 7797, 7799, 7801, 7803, 7805, 7807, 7809, 7811, 7813, 7815, 7817, 7819, 7821, 7823,
7825, 7827, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859,
7861, 7863, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 7881, 7883, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895,
7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(8486, 8490, 8491, 8498);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ΩKÅℲ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(969, 107, 229, 8526);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ωkåⅎ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8579);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8580);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414,
9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441,
9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279,
11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295,
11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 11327,
11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343,
11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(11392, 11394, 11396, 11398, 11400, 11402, 11404, 11406, 11408, 11410, 11412, 11414, 11416, 11418, 11420,
11422, 11424, 11426, 11428, 11430, 11432, 11434, 11436, 11438, 11440, 11442, 11444, 11446, 11448, 11450,
11452, 11454, 11456, 11458, 11460, 11462, 11464, 11466, 11468, 11470, 11472, 11474, 11476, 11478, 11480,
11482, 11484, 11486, 11488, 11490);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(11393, 11395, 11397, 11399, 11401, 11403, 11405, 11407, 11409, 11411, 11413, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423,
11425, 11427, 11429, 11431, 11433, 11435, 11437, 11439, 11441, 11443, 11445, 11447, 11449, 11451, 11453, 11455,
11457, 11459, 11461, 11463, 11465, 11467, 11469, 11471, 11473, 11475, 11477, 11479, 11481, 11483, 11485, 11487,
11489, 11491);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$utf8 = array(64256, 64257, 64258, 64259, 64260, 64261, 64262, 64275, 64276, 64277, 64278, 64279);
$result = Multibyte::ascii($utf8);
$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testUsingMbStripos method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testUsingMbStripos() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = mb_stripos($string, $find, 6);
$expected = 17;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = mb_stripos($string, $find, 6);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = mb_stripos($string, $find, 6);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 37;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 20;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'É';
$result = mb_stripos($string, $find, 6);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = mb_stripos($string, $find, 40);
$expected = 40;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = mb_stripos($string, $find, 5);
$expected = 36;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 15;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 16;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 31;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 26;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 46;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 45;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 10;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 10;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 16;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 17;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'ő';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 8;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 8;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'o';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'n';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'ć';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'ž';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 3;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = 3;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = '';
$result = mb_stripos($string, $find);
$expected = false;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testMultibyteStripos method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testMultibyteStripos() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
$expected = 17;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 37;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 20;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'É';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 40);
$expected = 40;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = Multibyte::stripos($string, $find, 5);
$expected = 36;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 15;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 16;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 31;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 26;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 46;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 45;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 10;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 10;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 16;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 17;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'ő';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 8;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 8;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'o';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'n';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'ć';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'ž';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 2;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 3;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = 3;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = '';
$result = Multibyte::stripos($string, $find);
$expected = false;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testUsingMbStristr method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testUsingMbStristr() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ABCDE';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'þ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'þ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$find = 'Ƹ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'МНОП';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'فقكلم';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'abcdefghij';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'アイウエオカキク';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'őřļď!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'ĺļ';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'Ĥē';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'o, World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hell';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'Wo';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'Wo';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hello, ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'll';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'llo, World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'll';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'He';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'rld';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'rld!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'rld';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hello, Wo';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ni';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'či';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'ći';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'mo';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = 'žavni';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = 'dr';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '设为首页';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '把百度';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = '周永龍';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = mb_stristr($string, $find, true);
$expected = '一二三';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '二周';
$result = mb_stristr($string, $find);
$expected = false;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testMultibyteStristr method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testMultibyteStristr() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ABCDE';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'å';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'ċ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'f';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'Μ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'þ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'þ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$find = 'Ƹ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'Ʀ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'ї';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'МНОП';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'فقكلم';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'abcdefghij';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'アイウエオカキク';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'őřļď!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'Ő';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$find = 'ĺļ';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'Ĥē';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'o, World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'O';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hell';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'Wo';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'Wo';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hello, ';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'll';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'llo, World!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'll';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'He';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'rld';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'rld!';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$find = 'rld';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'Hello, Wo';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ni';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$find = 'N';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'či';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'ći';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$find = 'Ć';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'mo';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = 'žavni';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$find = 'Ž';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = 'dr';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '设为首页';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '把百度';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = '周永龍';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '';
$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
$expected = '一二三';
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$find = '二周';
$result = Multibyte::stristr($string, $find);
$expected = false;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testUsingMbStrlen method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testUsingMbStrlen() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 36;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 30;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 61;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 94;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 40;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 28;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 49;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 15;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 47;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 96;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 59;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 65;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 76;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 26;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 38;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 13;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 13;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$result = mb_strlen($string);
$expected = 6;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testMultibyteStrlen method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testMultibyteStrlen() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 36;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 30;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 61;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 94;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 40;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 28;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 49;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 15;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 47;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 96;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 59;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 100;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 65;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 76;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 26;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 38;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 13;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'Hello, World!';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 13;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'čini';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'moći';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'državni';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '把百度设为首页';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '一二三周永龍';
$result = Multibyte::strlen($string);
$expected = 6;
$this->assertEqual($expected, $result);
}
/**
* testUsingMbStrpos method
*
* @access public
* @return void
*/
public function testUsingMbStrpos() {
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'F';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
$find = 'F';
$result = mb_strpos($string, $find, 6);
$expected = 17;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'Å';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
$find = 'Å';
$result = mb_strpos($string, $find, 6);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'Ċ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
$find = 'Ċ';
$result = mb_strpos($string, $find, 6);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
$find = 'F';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 37;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
$find = 'µ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 20;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
$find = 'é';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 32;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
$find = 'Ņ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 24;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'Ƹ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
$find = 'ƹ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 40;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
$find = 'ʀ';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 39;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
$find = 'Ї';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 7;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'Р';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 4;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
$find = 'р';
$result = mb_strpos($string, $find, 5);
$expected = 36;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
$find = 'ن';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 5;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
$find = '';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 15;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
$find = '';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 16;
$this->assertEqual($expected, $result);
$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
$find = '';
$result = mb_strpos($string, $find);
$expected = 31;