เคยมีปัญหานี้ไม่ครับ พิมพ์ๆ ภาษาไทยใน VIM อยู่ดีๆ แล้วกด ESC ออกมา command mode แล้วใช้คำสั่งอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคีย์บอร์ดมันเป็นภาษาไทยอยู่ ต้องเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนถึงจะทำงานต่อได้?
Vim script
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
plugin
LICENSE
README.md

README.md

VIM-THAI-KEYS

เคยมีปัญหานี้ไหมครับ พิมพ์ๆ ภาษาไทยใน VIM อยู่ดีๆ แล้วกด ESC ออกมา command mode แล้วใช้คำสั่งอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคีย์บอร์ดมันเป็นภาษาไทยอยู่ ต้องเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษก่อนถึงจะทำงานต่อได้?

Ever got frustrated when you have to type in Thai while in VIM and found that all the command keys no longer work because your keyboard is in the Thai language?

Plugin ตัวนี้ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็เป็นแค่ไฟล์ mapping ยาวๆ ไฟล์นึง ที่ map คีย์ภาษาไทยทั้งหมดให้เป็นคำสั่งที่ตรงกันถ้ากดปุ่มเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ฟ ห ก ด ก็ map เป็น a s d และ f ตามลำดับ ถ้าลงไว้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนภาษาเลยครับ

This plugin is a very simple set of bindings for Thai characters to normal vim commands that is on the same key, for example ฟ ห ก and ด is mapped to a s d and f respectively so you do not have to switch language when you're back in command mode anymore!

ถ้ามีเหตุให้ต้องพิมพ์ภาษาไทยใน VIM แนะนำให้ลองเอาไปใช้ดูครับ ถ้าใช้ Vundle ก็เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปใน .vimrc ได้เลยครับ

If you have need to type Thai in VIM, this plugin might prove useful to you. If you are using Vundle, just add this line to your .vimrc:

Bundle 'chakrit/vim-thai-keys'

จากนั้นก็พิมพ์ :BundleInstall ใน VIM อีกทีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

And then do :BundleInstall and you're good to go : - )

SUPPORT / CONTRIBUTE

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยก็เขียนมาเป็น GitHub Issue ได้เลยครับ หรือว่าทักมาทาง Twitter @chakrit ก็ได้ครับ

Just open a new GitHub Issue or just ping me on Twitter @chakrit.

หรือว่าถ้าอยากแก้ให้เลยแล้วส่งมาเป็น Pull Requests ก็ยินดีนะครับ : - )

Pull requests welcome of course!