Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (32 sloc) 2.82 KB

Kodeks Postępowania Społeczności CNCF v1.0

Kodeks postępowania współtwórców projektu

My, współtwórcy i gospodarze tego projektu, dbając o to, aby nasza społeczność była otwarta i przyjazna, zobowiązujemy się szanować wszystkich, którzy uczestniczą w projekcie zgłaszając problemy, prośby o dodatkowe funkcjonalności, aktualizując dokumentację, rozbudowując lub poprawiając oprogramowanie, a także angażując się na inne sposoby.

Staramy się, aby udział w tym projekcie był wolny od jakichkolwiek form nękania dla każdego, bez względu na doświadczenie, płeć, orientację i identyfikację seksualną, niepełnosprawność, wygląd zewnętrzny, budowę ciała, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, wyznawaną religię czy narodowość.

Przykładowe zachowania, które są nieakceptowalne:

  • Używanie języka lub obrazów o podtekście seksualnym,
  • Ataki osobiste,
  • Trollowanie, obraźliwe bądź urągające komentarze,
  • Nękanie, zarówno na forum publicznym, jak i prywatnie,
  • Publikowanie danych osobistych innych osób — takich jak adres fizyczny, czy elektroniczny — bez ich wyraźnej zgody,
  • Inne zachowania nieetyczne lub nieprofesjonalne.

Opiekunowie projektu mają prawo i są odpowiedzialni za usuwanie, edycję oraz odrzucanie komentarzy, zmian w kodzie (commits), edycji Wiki, oraz innych treści, które łamią niniejszy Kodeks Postępowania. Przyjmując ten Kodeks Postępowania, opiekunowie projektu zobowiązali sie do rzetelnego i konsekwentnego stosowania tych zasad w każdym aspekcie zarządzania tym projektem. Opiekunowie projektu, którzy nie respektują i nie egzekwują Kodeksu Postępowania, mogą zostać na stałe usunięci z zespołu projektowego.

Ten Kodeks Postępowania ma zastosowanie w obrębie projektu, a także w sferze publicznej, jeśli indywidualna osoba reprezentuje projekt lub jego społeczność.

Przypadki nękania, gróźb oraz innych form nieakceptowalnego zachowania w projekcie Kubernetes mogą być zgłaszane poprzez kontakt z Komitetem Kodeksu Postępowania pod adresem conduct@kubernetes.io. W przypadku innych projektów, prosimy o kontakt z opiekunem projektu z CNCF lub z naszą mediatorką, Mishi Choudhary mishi@linux.com.

Ten Kodeks Postępowania jest adaptacją Contributor Covenant (http://contributor-covenant.org) w wersji 1.2.0, dostępnej na http://contributor-covenant.org/version/1/2/0/

Kodeks postępowania dla wydarzeń organizowanych przez CNCF

Wydarzenia organizowane przez CNCF podlegają Kodeksowi Postępowania dostępnemu na stronie danego wydarzenia. Ma to na celu zapewnienie zgodności z powyższą polityką oraz zawiera szczegółowe wytyczne postępowania w przypadku zaistnienia niepożądanych incydentów.

You can’t perform that action at this time.