Browse files

remove project specific translation

  • Loading branch information...
1 parent bc9635e commit 35734cfbc82069dbef794e4dedda5140b86450ce @tmog tmog committed Jan 4, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 src/collective/chimpfeed/locales/da/LC_MESSAGES/collective.chimpfeed.po
View
2 src/collective/chimpfeed/locales/da/LC_MESSAGES/collective.chimpfeed.po
@@ -254,7 +254,7 @@ msgid "Select subscription options and submit form."
msgstr "Få besked, når vi har nyheder om emner, der særligt interesserer dig. Vælg emner:"
msgid "Subscribe to: ${name}"
-msgstr "Abonnér på nyheder fra Socialstyrelsen"
+msgstr "Abonnér på ${name}"
msgid "Interest group list"
msgstr "Hent udsendelseslister fra tilmeldingsliste"

0 comments on commit 35734cf

Please sign in to comment.