Πολυμέσα: Περιγραφή μαθήματος και περιοχή παράδοσης αναφορών της εργασίας
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Update stale.yml Jan 31, 2018
projects Merge pull request #284 from Stelios3g/2016124 Jan 31, 2018
README.md Update README.md Aug 11, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-hacker Jan 25, 2018

README.md

Πολυμέσα

Οι διαθέσιμες εργασίες είναι αυτές που έχουν τον κωδικό MM δίπλα στον τίτλο τους

Οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές απορίες για την παράδοση της εργασίας.

Ανακοινώσεις και πρόγραμμα συναντήσεων

Syllabus

Περιγραφή: Πολυμέσα και διάδραση: Ορισμός και ιστορική εξέλιξη, Πέντε επίπεδα σχεδίασης πολυμέσων, Τεχνολογίες πολυμέσων, Εικόνες, Βίντεο, Κείμενο, Είσοδος δεδομένων, Παρουσίαση της σχεδίασης, Ηχος, Γραφικά και αλγόριθμοι, Σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων, Πολυμέσα και πολιτισμός-τέχνη.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, (Αλγόριθμοι, Τεχνολογίες Διαδικτύου)

Στόχος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της θεωρίας και η πρακτική εξάσκηση στην ανάπτυξη των πολυμέσων. Η θεωρία και το υποχρεωτικό project καλύπτουν πολλές διαφορετικές περιοχές εφαρμογών με έμφαση σε επίκαιρες εφαρμογές όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι ψηφιακές συλλογές, και οι ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, demos, project.

Συντονιστής συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης: Κωνσταντίνος Πατηνιώτης

Βιβλίο μαθήματος:

Βαθμολογία: 50% project, 30% Τελική εξέταση, 20% Συμμετοχικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρακαλώ μην πειράξετε το παρόν αρχείο, αλλά δημιουργήστε νέο στο φάκελο σας σύμφωνα με τις οδηγίες.