Permalink
Browse files

fix broken link

  • Loading branch information...
zicai committed Jan 16, 2017
1 parent 5be416e commit 8d11dca28c9e0beb0297ae12146114d16dd95b92
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 items.js
View
@@ -4217,7 +4217,7 @@ return [
'cs' : 'Chcete-li zobrazit zdrojový kód webové stránky v prohlížeči Mozilla Firefox nebo v Google Chrome, můžete použít protokolu "view-source". Firefox umožňuje zobrazit zdrojový kód použitím "view-source" v atributu "src" u prvku <IFRAME>. Pokud pak na stjnou stránku umístíme také prvek <TEXTAREA>, můžeme po přetažení získat zdrojový kód cílové stránky. Tato technika obchází také CSS a JS ochranu proti clickajckingu.',
'de' : ''
},
- 'urls' : ['http://www.contextis.co.uk/resources/white-papers/clickjacking/Context-Clickjacking_white_paper.pdf'],
+ 'urls' : ['https://www.contextis.com/documents/5/Context-Clickjacking_white_paper.pdf'],
'howtofix' : {
'en' : '',
'ja' : '',

0 comments on commit 8d11dca

Please sign in to comment.