Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
data
include
lib
src
test
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
platformio.ini

README.md

HdwaO

Do kompilacji kodu użyto środowiska Atom + Plaformio.

Wymagane biblioteki:

Obrazy flash oraz spiffs gotowe do wgrania dla ESP8266 w wersji 4MB znajdziecie tutaj: https://github.com/cypeks/HdwaO/tree/master/bin

aby wgrać firmware oraz spiffs można skorzystać z esptool (https://github.com/espressif/esptool):

esptool.py --baud 115200 write_flash 0x00000000 firmware_8266-4M1.bin

esptool.py --baud 115200 write_flash 0x00300000 spiffs_8266-4M1.bin

Dokładam wszelkich starań aby oprogramowanie było funkcjonalne i bezpieczne, jednak nie biorę odpowiedzialności za działanie niezgodne z oczekiwaniami oraz za szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszego oprogramowania.

You can’t perform that action at this time.