Skip to content

daohoangson/dvhcvn

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các đơn vị hành chính Việt Nam

Dữ liệu được cập nhật từ trang Danh mục hành chính của Tổng cục thống kê và Hệ thống bản đồ hành chính của Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Các tập dữ liệu

dvhcvn.json

Thông tin 3 cấp đơn vị hành chính trả về từ web service của TCTK:

 • Tỉnh thành:
  • level1_id
  • name
  • type: Thành phố Trung ương | Tỉnh
  • level2s
 • Quận huyện
  • level2_id
  • name
  • type: Quận | Huyện | Thành phố | Thị xã
  • level3s
 • Phường xã
  • level3_id
  • name
  • type: Phường | Xã | Thị trấn

Ví dụ:

{
 "level1_id": "56",
 "name": "Tỉnh Khánh Hòa",
 "type": "Tỉnh",
 "level2s": [
  {
   "level2_id": "568",
   "name": "Thành phố Nha Trang",
   "type": "Thành phố",
   "level3s": [
    {
     "level3_id": "22363",
     "name": "Phường Lộc Thọ",
     "type": "Phường"
    },
    "..."
   ]
  },
  "..."
 ]

gis/*.json

Thông tin địa giới trích xuất từ Hệ thống bản đồ hành chính cho 2 cấp: tỉnh thành và quận huyện.

<level1_id>.json

Do nhiều dữ liệu nên mỗi tỉnh thành được tách ra một tập riêng. Trong đó, mỗi đơn vị hành chính (tỉnh thành hoặc quận huyện) có các thông tin:

 • coordinates
 • bbox
 • type: MultiPolygon | Polygon

Ví dụ tập dữ liệu của Khánh Hoà, có nội dung như sau:

{
 "level1_id": "56",
 "name": "Tỉnh Khánh Hòa",
 "level2s": [
  {
   "level2_id": "568",
   "name": "Thành phố Nha Trang",
   "coordinates": [
    [
     [[109.317273127, 12.1642742720001], "... (khoảng 30 cặp toạ độ)"],
     "... (khoảng 10 đa giác)"
    ]
   ],
   "bbox": [109.110859607, 12.141705888, 109.370714452, 12.3798137530001],
   "type": "MultiPolygon"
  },
  "..."
 ],
 "coordinates": ["... (khoảng 50 đa giác)"],
 "bbox": [108.669676534, 7.89146445900019, 115.836420367, 12.86823071],
 "type": "MultiPolygon"
}

level1s_bbox.json

Riêng dữ liệu bbox của tỉnh thành được lưu riêng với nội dung như sau:

{
 "01": [
  105.28500419,
  20.5642508770001,
  106.020154616,
  21.3855144820001
 ],
 "..."
}

sorted.json

Thông tin 3 cấp đơn vị hành chính đã được sắp xếp theo tên riêng. Để tiết kiệm dung lượng, mỗi đơn vị hành chính là một mảng có các thành phần theo thứ tự như sau:

 1. Mã đơn vị
 2. Tên riêng
 3. Tiền tố
 4. Tên riêng không dấu
 5. Các đơn vị trực thuộc

Ví dụ:

[
 [
  "89", "An Giang", "Tỉnh", "An Giang",
  [
   [
    "886", "An Phú", "Huyện", "An Phu",
    [
     ["30337", "An Phú", "Thị trấn", "An Phu"],
     ["30373", "Đa Phước", "", "Da Phuoc"],
     ["30340", "Khánh An", "", "Khanh An"],
     "..."
    ]
   ],
   "..."
  ]
 ],
 "..."
]

Thư viện hỗ trợ

Demo

 • geolocation: xác định dvhc từ kinh độ, vĩ độ
 • map: hiển thị dvhc trên bản đồ Goong.io
 • parser: xác định dvhc từ địa chỉ (xem parser API bên dưới)
 • parser API:
  • Cách 1: curl https://dvhcvn.vercel.app/demo/parser/api -d input=hanoi -> chỉ trả về tên các dvhc "Thành phố Hà Nội"
  • Cách 2: curl https://dvhcvn.vercel.app/demo/parser/api -H 'Content-Type: text/plain' -d hanoi -> trả về thông tin chi tiết
  • Ví dụ: curl https://dvhcvn.vercel.app/demo/parser/api -H 'Content-Type: text/plain' -d 'trung tu, dong da, ha noi' trả về [{"id":"00226","name":"Trung Tự","type":"Phường"},{"id":"006","name":"Đống Đa","type":"Quận"},{"id":"01","name":"Hà Nội","type":"Thành phố"}]

Nhưng... tại sao?!

Bộ dữ liệu này được tạo ra vì các dự án tương tự trên mạng Internet cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không được cập nhật thường xuyên. Để tránh việc tương tự xảy ra với dự án này, một daily cron sẽ đối chiếu ngày hiệu lực của nghị định mới nhất và ngày cập nhật dữ liệu để cảnh báo qua Telegram group.

Tự tải về

Nếu vì lý do nào đó bạn không muốn dùng dữ liệu có sẵn tại đây và muốn tự tải về trực tiếp từ nguồn, thực hiện các câu lệnh như sau:

git clone https://github.com/daohoangson/dvhcvn.git
cd dvhcvn

# xoá dữ liệu có sẵn
rm -rf ./data/*

# bắt đầu tải
./downloader/download.sh

# chạy các đoạn mã chuyển đổi
./transformers/transform-all.sh

Nguồn tham khảo