Skip to content
Permalink
Browse files

Lagt til informasjon om datatyper og klasser brukt i Request og Respo…

…nsen mot Oppslagstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 16, 2014
1 parent 5a98d69 commit 0b0ded189e739b21a7c49c17332711f706b24671
Showing with 136 additions and 0 deletions.
  1. +28 −0 endringsNummer.textile
  2. +27 −0 fraEndringsNummer.textile
  3. +27 −0 informasjonsbehov.textile
  4. +27 −0 senesteEndringsNummer.textile
  5. +27 −0 tilEndringsNummer.textile
@@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: endringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et nummer som beskriver hver endring i et register en unik identifikator
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Et økende løpenummer som øker med 1 for hver unik endring i et register. Brukt for at Virksomheter kan følge alle endringer i et register for å kunne holde en lokal kopi synkronisert.
Brukt i Kontakt og reservasjonsregisteret.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

</pre>


@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: fraEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsnummer":endringsnummer.html
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Brukes i forespørsler for å hente endringer fra et bestemt endringsNummer, inkludert fraEndringsNummeret.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

</pre>


@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: informasjonsbehov
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskriver det opplysningskrav som en Virksomhet har definert
- Kjelde := SDP
- Kommentar := informasjonsbehov brukes i forespørsler til registre for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:string" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<informasjonsbehov>Kontaktinformasjon</informasjonsbehov>

</pre>


@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: senesteEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsnummer":endringsnummer.html
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Beskriver siste endringsnummer i et register. Kan sammenlignes med "tilEndringsNummer":tilEndringsNummer.html for å vite om det finnes flere endringer i registeret.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

</pre>


@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: default
title: tilEndringsNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Egenskap
---

- Identifikator := <a href="/Felles/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Et "endringsnummer":endringsnummer.html
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Brukes i responser for å beskrive hvilke endringer som er med i svaret. Siste endringsnummer i responsen er {{page.title}}.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element type="xs:int" name="{{page.title}}" minOccurs="1" maxOccurs="1" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}"/>
</pre>

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<{{page.title}}>13414153611</{{page.title}}>

</pre>


0 comments on commit 0b0ded1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.