Permalink
Browse files

Fixed #16202 -- Added a Slovenian localflavor. Thanks to Jure Cuhalev…

… < gandalf@owca.info>, Gasper Zejn and Domen Kozar for the patch.

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk@16706 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
1 parent 93fbb77 commit 6757568bfa5a34ec7b6e6b833612fc007b31a339 @jphalip jphalip committed Aug 28, 2011
View
0 django/contrib/localflavor/si/__init__.py
No changes.
View
164 django/contrib/localflavor/si/forms.py
@@ -0,0 +1,164 @@
+"""
+Slovenian specific form helpers.
+"""
+
+import datetime
+import re
+
+from django.forms.fields import CharField, Select, ChoiceField
+from django.core.validators import EMPTY_VALUES
+from django.forms import ValidationError
+from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
+
+
+class SIEMSOField(CharField):
+ """A form for validating Slovenian personal identification number.
+
+ Additionally stores gender, nationality and birthday to self.info dictionary.
+ """
+
+ default_error_messages = {
+ 'invalid': _(u'This field should contain exactly 13 digits.'),
+ 'date': _(u'The first 7 digits of the EMSO must represent a valid past date.'),
+ 'checksum': _(u'The EMSO is not valid.'),
+ }
+ emso_regex = re.compile('^(\d{2})(\d{2})(\d{3})(\d{2})(\d{3})(\d)$')
+
+ def clean(self, value):
+ super(SIEMSOField, self).clean(value)
+ if value in EMPTY_VALUES:
+ return u''
+
+ value = value.strip()
+
+ m = self.emso_regex.match(value)
+ if m is None:
+ raise ValidationError(self.default_error_messages['invalid'])
+
+ # Validate EMSO
+ s = 0
+ int_values = [int(i) for i in value]
+ for a, b in zip(int_values, range(7, 1, -1) * 2):
+ s += a * b
+ chk = s % 11
+ if chk == 0:
+ K = 0
+ else:
+ K = 11 - chk
+
+ if K == 10 or int_values[-1] != K:
+ raise ValidationError(self.default_error_messages['checksum'])
+
+ # Extract extra info in the identification number
+ day, month, year, nationality, gender, chksum = [int(i) for i in m.groups()]
+
+ if year < 890:
+ year += 2000
+ else:
+ year += 1000
+
+ # validate birthday
+ try:
+ birthday = datetime.date(year, month, day)
+ except ValueError:
+ raise ValidationError(self.error_messages['date'])
+ if datetime.date.today() < birthday:
+ raise ValidationError(self.error_messages['date'])
+
+ self.info = {
+ 'gender': gender < 500 and 'male' or 'female',
+ 'birthdate': birthday,
+ 'nationality': nationality,
+ }
+ return value
+
+
+class SITaxNumberField(CharField):
+ """Slovenian tax number field.
+
+ Valid input is SIXXXXXXXX or XXXXXXXX where X is a number.
+ """
+
+ default_error_messages = {
+ 'invalid': _(u'Enter a valid tax number in form SIXXXXXXXX'),
+ }
+ sitax_regex = re.compile('^(?:SI)?([1-9]\d{7})$')
+
+ def clean(self, value):
+ super(SITaxNumberField, self).clean(value)
+ if value in EMPTY_VALUES:
+ return u''
+
+ value = value.strip()
+
+ m = self.sitax_regex.match(value)
+ if m is None:
+ raise ValidationError(self.default_error_messages['invalid'])
+ value = m.groups()[0]
+
+ # Validate Tax number
+ s = 0
+ int_values = [int(i) for i in value]
+ for a, b in zip(int_values, range(8, 1, -1)):
+ s += a * b
+ chk = 11 - (s % 11)
+ if chk == 10:
+ chk = 0
+
+ if int_values[-1] != chk:
+ raise ValidationError(self.default_error_messages['invalid'])
+
+ return value
+
+
+class SIPostalCodeField(ChoiceField):
+ """Slovenian post codes field.
+ """
+
+ def __init__(self, *args, **kwargs):
+ from si_postalcodes import SI_POSTALCODES_CHOICES
+ kwargs.setdefault('choices', SI_POSTALCODES_CHOICES)
+ super(SIPostalCodeField, self).__init__(*args, **kwargs)
+
+
+class SIPostalCodeSelect(Select):
+ """A Select widget that uses Slovenian postal codes as its choices.
+ """
+ def __init__(self, attrs=None):
+ from si_postalcodes import SI_POSTALCODES_CHOICES
+ super(SIPostalCodeSelect, self).__init__(attrs,
+ choices=SI_POSTALCODES_CHOICES)
+
+
+class SIPhoneNumberField(CharField):
+ """Slovenian phone number field.
+
+ Phone number must contain at least local area code.
+ Country code can be present.
+
+ Examples:
+
+ * +38640XXXXXX
+ * 0038640XXXXXX
+ * 040XXXXXX
+ * 01XXXXXX
+ * 0590XXXXX
+
+ """
+
+ default_error_messages = {
+ 'invalid': _(u'Enter phone number in form +386XXXXXXXX or 0XXXXXXXX.'),
+ }
+ phone_regex = re.compile('^(?:(?:00|\+)386|0)(\d{7,8})$')
+
+ def clean(self, value):
+ super(SIPhoneNumberField, self).clean(value)
+ if value in EMPTY_VALUES:
+ return u''
+
+ value = value.replace(' ', '').replace('-', '').replace('/', '')
+ m = self.phone_regex.match(value)
+
+ if m is None:
+ raise ValidationError(self.default_error_messages['invalid'])
+ return m.groups()[0]
View
468 django/contrib/localflavor/si/si_postalcodes.py
@@ -0,0 +1,468 @@
+# *-* coding: utf-8 *-*
+
+SI_POSTALCODES = [
+ (1000, u'Ljubljana'),
+ (1215, u'Medvode'),
+ (1216, u'Smlednik'),
+ (1217, u'Vodice'),
+ (1218, u'Komenda'),
+ (1219, u'Laze v Tuhinju'),
+ (1221, u'Motnik'),
+ (1222, u'Trojane'),
+ (1223, u'Blagovica'),
+ (1225, u'Lukovica'),
+ (1230, u'Dom\u017eale'),
+ (1233, u'Dob'),
+ (1234, u'Menge\u0161'),
+ (1235, u'Radomlje'),
+ (1236, u'Trzin'),
+ (1241, u'Kamnik'),
+ (1242, u'Stahovica'),
+ (1251, u'Morav\u010de'),
+ (1252, u'Va\u010de'),
+ (1262, u'Dol pri Ljubljani'),
+ (1270, u'Litija'),
+ (1272, u'Pol\u0161nik'),
+ (1273, u'Dole pri Litiji'),
+ (1274, u'Gabrovka'),
+ (1275, u'\u0160martno pri Litiji'),
+ (1276, u'Primskovo'),
+ (1281, u'Kresnice'),
+ (1282, u'Sava'),
+ (1290, u'Grosuplje'),
+ (1291, u'\u0160kofljica'),
+ (1292, u'Ig'),
+ (1293, u'\u0160marje - Sap'),
+ (1294, u'Vi\u0161nja Gora'),
+ (1295, u'Ivan\u010dna Gorica'),
+ (1296, u'\u0160entvid pri Sti\u010dni'),
+ (1301, u'Krka'),
+ (1303, u'Zagradec'),
+ (1310, u'Ribnica'),
+ (1311, u'Turjak'),
+ (1312, u'Videm - Dobrepolje'),
+ (1313, u'Struge'),
+ (1314, u'Rob'),
+ (1315, u'Velike La\u0161\u010de'),
+ (1316, u'Ortnek'),
+ (1317, u'Sodra\u017eica'),
+ (1318, u'Lo\u0161ki Potok'),
+ (1319, u'Draga'),
+ (1330, u'Ko\u010devje'),
+ (1331, u'Dolenja vas'),
+ (1332, u'Stara Cerkev'),
+ (1336, u'Kostel'),
+ (1337, u'Osilnica'),
+ (1338, u'Ko\u010devska Reka'),
+ (1351, u'Brezovica pri Ljubljani'),
+ (1352, u'Preserje'),
+ (1353, u'Borovnica'),
+ (1354, u'Horjul'),
+ (1355, u'Polhov Gradec'),
+ (1356, u'Dobrova'),
+ (1357, u'Notranje Gorice'),
+ (1358, u'Log pri Brezovici'),
+ (1360, u'Vrhnika'),
+ (1370, u'Logatec'),
+ (1372, u'Hotedr\u0161ica'),
+ (1373, u'Rovte'),
+ (1380, u'Cerknica'),
+ (1381, u'Rakek'),
+ (1382, u'Begunje pri Cerknici'),
+ (1384, u'Grahovo'),
+ (1385, u'Nova vas'),
+ (1386, u'Stari trg pri Lo\u017eu'),
+ (1410, u'Zagorje ob Savi'),
+ (1411, u'Izlake'),
+ (1412, u'Kisovec'),
+ (1413, u'\u010cem\u0161enik'),
+ (1414, u'Podkum'),
+ (1420, u'Trbovlje'),
+ (1423, u'Dobovec'),
+ (1430, u'Hrastnik'),
+ (1431, u'Dol pri Hrastniku'),
+ (1432, u'Zidani Most'),
+ (1433, u'Rade\u010de'),
+ (1434, u'Loka pri Zidanem Mostu'),
+ (2000, u'Maribor'),
+ (2201, u'Zgornja Kungota'),
+ (2204, u'Miklav\u017e na Dravskem polju'),
+ (2205, u'Star\u0161e'),
+ (2206, u'Marjeta na Dravskem polju'),
+ (2208, u'Pohorje'),
+ (2211, u'Pesnica pri Mariboru'),
+ (2212, u'\u0160entilj v Slovenskih goricah'),
+ (2213, u'Zgornja Velka'),
+ (2214, u'Sladki vrh'),
+ (2215, u'Cer\u0161ak'),
+ (2221, u'Jarenina'),
+ (2222, u'Jakobski Dol'),
+ (2223, u'Jurovski Dol'),
+ (2229, u'Male\u010dnik'),
+ (2230, u'Lenart v Slovenskih goricah'),
+ (2231, u'Pernica'),
+ (2232, u'Voli\u010dina'),
+ (2233, u'Sveta Ana v Slovenskih goricah'),
+ (2234, u'Benedikt'),
+ (2235, u'Sveta Trojica v Slovenskih goricah'),
+ (2236, u'Cerkvenjak'),
+ (2241, u'Spodnji Duplek'),
+ (2242, u'Zgornja Korena'),
+ (2250, u'Ptuj'),
+ (2252, u'Dornava'),
+ (2253, u'Destrnik'),
+ (2254, u'Trnovska vas'),
+ (2255, u'Vitomarci'),
+ (2256, u'Jur\u0161inci'),
+ (2257, u'Polen\u0161ak'),
+ (2258, u'Sveti Toma\u017e'),
+ (2259, u'Ivanjkovci'),
+ (2270, u'Ormo\u017e'),
+ (2272, u'Gori\u0161nica'),
+ (2273, u'Podgorci'),
+ (2274, u'Velika Nedelja'),
+ (2275, u'Miklav\u017e pri Ormo\u017eu'),
+ (2276, u'Kog'),
+ (2277, u'Sredi\u0161\u010de ob Dravi'),
+ (2281, u'Markovci'),
+ (2282, u'Cirkulane'),
+ (2283, u'Zavr\u010d'),
+ (2284, u'Videm pri Ptuju'),
+ (2285, u'Zgornji Leskovec'),
+ (2286, u'Podlehnik'),
+ (2287, u'\u017detale'),
+ (2288, u'Hajdina'),
+ (2289, u'Stoperce'),
+ (2310, u'Slovenska Bistrica'),
+ (2311, u'Ho\u010de'),
+ (2312, u'Orehova vas'),
+ (2313, u'Fram'),
+ (2314, u'Zgornja Polskava'),
+ (2315, u'\u0160martno na Pohorju'),
+ (2316, u'Zgornja Lo\u017enica'),
+ (2317, u'Oplotnica'),
+ (2318, u'Laporje'),
+ (2319, u'Polj\u010dane'),
+ (2321, u'Makole'),
+ (2322, u'Maj\u0161perk'),
+ (2323, u'Ptujska Gora'),
+ (2324, u'Lovrenc na Dravskem polju'),
+ (2325, u'Kidri\u010devo'),
+ (2326, u'Cirkovce'),
+ (2327, u'Ra\u010de'),
+ (2331, u'Pragersko'),
+ (2341, u'Limbu\u0161'),
+ (2342, u'Ru\u0161e'),
+ (2343, u'Fala'),
+ (2344, u'Lovrenc na Pohorju'),
+ (2345, u'Bistrica ob Dravi'),
+ (2351, u'Kamnica'),
+ (2352, u'Selnica ob Dravi'),
+ (2353, u'Sv. Duh na Ostrem Vrhu'),
+ (2354, u'Bresternica'),
+ (2360, u'Radlje ob Dravi'),
+ (2361, u'O\u017ebalt'),
+ (2362, u'Kapla'),
+ (2363, u'Podvelka'),
+ (2364, u'Ribnica na Pohorju'),
+ (2365, u'Vuhred'),
+ (2366, u'Muta'),
+ (2367, u'Vuzenica'),
+ (2370, u'Dravograd'),
+ (2371, u'Trbonje'),
+ (2372, u'Libeli\u010de'),
+ (2373, u'\u0160entjan\u017e pri Dravogradu'),
+ (2380, u'Slovenj Gradec'),
+ (2381, u'Podgorje pri Slovenj Gradcu'),
+ (2382, u'Mislinja'),
+ (2383, u'\u0160martno pri Slovenj Gradcu'),
+ (2390, u'Ravne na Koro\u0161kem'),
+ (2391, u'Prevalje'),
+ (2392, u'Me\u017eica'),
+ (2393, u'\u010crna na Koro\u0161kem'),
+ (2394, u'Kotlje'),
+ (3000, u'Celje'),
+ (3201, u'\u0160martno v Ro\u017eni dolini'),
+ (3202, u'Ljube\u010dna'),
+ (3203, u'Nova Cerkev'),
+ (3204, u'Dobrna'),
+ (3205, u'Vitanje'),
+ (3206, u'Stranice'),
+ (3210, u'Slovenske Konjice'),
+ (3211, u'\u0160kofja vas'),
+ (3212, u'Vojnik'),
+ (3213, u'Frankolovo'),
+ (3214, u'Zre\u010de'),
+ (3215, u'Lo\u010de'),
+ (3220, u'\u0160tore'),
+ (3221, u'Teharje'),
+ (3222, u'Dramlje'),
+ (3223, u'Loka pri \u017dusmu'),
+ (3224, u'Dobje pri Planini'),
+ (3225, u'Planina pri Sevnici'),
+ (3230, u'\u0160entjur'),
+ (3231, u'Grobelno'),
+ (3232, u'Ponikva'),
+ (3233, u'Kalobje'),
+ (3240, u'\u0160marje pri Jel\u0161ah'),
+ (3241, u'Podplat'),
+ (3250, u'Roga\u0161ka Slatina'),
+ (3252, u'Rogatec'),
+ (3253, u'Pristava pri Mestinju'),
+ (3254, u'Pod\u010detrtek'),
+ (3255, u'Bu\u010de'),
+ (3256, u'Bistrica ob Sotli'),
+ (3257, u'Podsreda'),
+ (3260, u'Kozje'),
+ (3261, u'Lesi\u010dno'),
+ (3262, u'Prevorje'),
+ (3263, u'Gorica pri Slivnici'),
+ (3264, u'Sveti \u0160tefan'),
+ (3270, u'La\u0161ko'),
+ (3271, u'\u0160entrupert'),
+ (3272, u'Rimske Toplice'),
+ (3273, u'Jurklo\u0161ter'),
+ (3301, u'Petrov\u010de'),
+ (3302, u'Gri\u017ee'),
+ (3303, u'Gomilsko'),
+ (3304, u'Tabor'),
+ (3305, u'Vransko'),
+ (3310, u'\u017dalec'),
+ (3311, u'\u0160empeter v Savinjski dolini'),
+ (3312, u'Prebold'),
+ (3313, u'Polzela'),
+ (3314, u'Braslov\u010de'),
+ (3320, u'Velenje - dostava'),
+ (3322, u'Velenje - po\u0161tni predali'),
+ (3325, u'\u0160o\u0161tanj'),
+ (3326, u'Topol\u0161ica'),
+ (3327, u'\u0160martno ob Paki'),
+ (3330, u'Mozirje'),
+ (3331, u'Nazarje'),
+ (3332, u'Re\u010dica ob Savinji'),
+ (3333, u'Ljubno ob Savinji'),
+ (3334, u'Lu\u010de'),
+ (3335, u'Sol\u010dava'),
+ (3341, u'\u0160martno ob Dreti'),
+ (3342, u'Gornji Grad'),
+ (4000, u'Kranj'),
+ (4201, u'Zgornja Besnica'),
+ (4202, u'Naklo'),
+ (4203, u'Duplje'),
+ (4204, u'Golnik'),
+ (4205, u'Preddvor'),
+ (4206, u'Zgornje Jezersko'),
+ (4207, u'Cerklje na Gorenjskem'),
+ (4208, u'\u0160en\u010dur'),
+ (4209, u'\u017dabnica'),
+ (4210, u'Brnik - aerodrom'),
+ (4211, u'Mav\u010di\u010de'),
+ (4212, u'Visoko'),
+ (4220, u'\u0160kofja Loka'),
+ (4223, u'Poljane nad \u0160kofjo Loko'),
+ (4224, u'Gorenja vas'),
+ (4225, u'Sovodenj'),
+ (4226, u'\u017diri'),
+ (4227, u'Selca'),
+ (4228, u'\u017delezniki'),
+ (4229, u'Sorica'),
+ (4240, u'Radovljica'),
+ (4243, u'Brezje'),
+ (4244, u'Podnart'),
+ (4245, u'Kropa'),
+ (4246, u'Kamna Gorica'),
+ (4247, u'Zgornje Gorje'),
+ (4248, u'Lesce'),
+ (4260, u'Bled'),
+ (4263, u'Bohinjska Bela'),
+ (4264, u'Bohinjska Bistrica'),
+ (4265, u'Bohinjsko jezero'),
+ (4267, u'Srednja vas v Bohinju'),
+ (4270, u'Jesenice'),
+ (4273, u'Blejska Dobrava'),
+ (4274, u'\u017dirovnica'),
+ (4275, u'Begunje na Gorenjskem'),
+ (4276, u'Hru\u0161ica'),
+ (4280, u'Kranjska Gora'),
+ (4281, u'Mojstrana'),
+ (4282, u'Gozd Martuljek'),
+ (4283, u'Rate\u010de - Planica'),
+ (4290, u'Tr\u017ei\u010d'),
+ (4294, u'Kri\u017ee'),
+ (5000, u'Nova Gorica'),
+ (5210, u'Deskle'),
+ (5211, u'Kojsko'),
+ (5212, u'Dobrovo v Brdih'),
+ (5213, u'Kanal'),
+ (5214, u'Kal nad Kanalom'),
+ (5215, u'Ro\u010dinj'),
+ (5216, u'Most na So\u010di'),
+ (5220, u'Tolmin'),
+ (5222, u'Kobarid'),
+ (5223, u'Breginj'),
+ (5224, u'Srpenica'),
+ (5230, u'Bovec'),
+ (5231, u'Log pod Mangartom'),
+ (5232, u'So\u010da'),
+ (5242, u'Grahovo ob Ba\u010di'),
+ (5243, u'Podbrdo'),
+ (5250, u'Solkan'),
+ (5251, u'Grgar'),
+ (5252, u'Trnovo pri Gorici'),
+ (5253, u'\u010cepovan'),
+ (5261, u'\u0160empas'),
+ (5262, u'\u010crni\u010de'),
+ (5263, u'Dobravlje'),
+ (5270, u'Ajdov\u0161\u010dina'),
+ (5271, u'Vipava'),
+ (5272, u'Podnanos'),
+ (5273, u'Col'),
+ (5274, u'\u010crni Vrh nad Idrijo'),
+ (5275, u'Godovi\u010d'),
+ (5280, u'Idrija'),
+ (5281, u'Spodnja Idrija'),
+ (5282, u'Cerkno'),
+ (5283, u'Slap ob Idrijci'),
+ (5290, u'\u0160empeter pri Gorici'),
+ (5291, u'Miren'),
+ (5292, u'Ren\u010de'),
+ (5293, u'Vol\u010dja Draga'),
+ (5294, u'Dornberk'),
+ (5295, u'Branik'),
+ (5296, u'Kostanjevica na Krasu'),
+ (5297, u'Prva\u010dina'),
+ (6000, u'Koper'),
+ (6210, u'Se\u017eana'),
+ (6215, u'Diva\u010da'),
+ (6216, u'Podgorje'),
+ (6217, u'Vremski Britof'),
+ (6219, u'Lokev'),
+ (6221, u'Dutovlje'),
+ (6222, u'\u0160tanjel'),
+ (6223, u'Komen'),
+ (6224, u'Seno\u017ee\u010de'),
+ (6225, u'Hru\u0161evje'),
+ (6230, u'Postojna'),
+ (6232, u'Planina'),
+ (6240, u'Kozina'),
+ (6242, u'Materija'),
+ (6243, u'Obrov'),
+ (6244, u'Podgrad'),
+ (6250, u'Ilirska Bistrica'),
+ (6251, u'Ilirska Bistrica - Trnovo'),
+ (6253, u'Kne\u017eak'),
+ (6254, u'Jel\u0161ane'),
+ (6255, u'Prem'),
+ (6256, u'Ko\u0161ana'),
+ (6257, u'Pivka'),
+ (6258, u'Prestranek'),
+ (6271, u'Dekani'),
+ (6272, u'Gra\u010di\u0161\u010de'),
+ (6273, u'Marezige'),
+ (6274, u'\u0160marje'),
+ (6275, u'\u010crni Kal'),
+ (6276, u'Pobegi'),
+ (6280, u'Ankaran - Ancarano'),
+ (6281, u'\u0160kofije'),
+ (6310, u'Izola - Isola'),
+ (6320, u'Portoro\u017e - Portorose'),
+ (6330, u'Piran - Pirano'),
+ (6333, u'Se\u010dovlje - Sicciole'),
+ (8000, u'Novo mesto'),
+ (8210, u'Trebnje'),
+ (8211, u'Dobrni\u010d'),
+ (8212, u'Velika Loka'),
+ (8213, u'Veliki Gaber'),
+ (8216, u'Mirna Pe\u010d'),
+ (8220, u'\u0160marje\u0161ke Toplice'),
+ (8222, u'Oto\u010dec'),
+ (8230, u'Mokronog'),
+ (8231, u'Trebelno'),
+ (8232, u'\u0160entrupert'),
+ (8233, u'Mirna'),
+ (8250, u'Bre\u017eice'),
+ (8251, u'\u010cate\u017e ob Savi'),
+ (8253, u'Arti\u010de'),
+ (8254, u'Globoko'),
+ (8255, u'Pi\u0161ece'),
+ (8256, u'Sromlje'),
+ (8257, u'Dobova'),
+ (8258, u'Kapele'),
+ (8259, u'Bizeljsko'),
+ (8261, u'Jesenice na Dolenjskem'),
+ (8262, u'Kr\u0161ka vas'),
+ (8263, u'Cerklje ob Krki'),
+ (8270, u'Kr\u0161ko'),
+ (8272, u'Zdole'),
+ (8273, u'Leskovec pri Kr\u0161kem'),
+ (8274, u'Raka'),
+ (8275, u'\u0160kocjan'),
+ (8276, u'Bu\u010dka'),
+ (8280, u'Brestanica'),
+ (8281, u'Senovo'),
+ (8282, u'Koprivnica'),
+ (8283, u'Blanca'),
+ (8290, u'Sevnica'),
+ (8292, u'Zabukovje'),
+ (8293, u'Studenec'),
+ (8294, u'Bo\u0161tanj'),
+ (8295, u'Tr\u017ei\u0161\u010de'),
+ (8296, u'Krmelj'),
+ (8297, u'\u0160entjan\u017e'),
+ (8310, u'\u0160entjernej'),
+ (8311, u'Kostanjevica na Krki'),
+ (8312, u'Podbo\u010dje'),
+ (8321, u'Brusnice'),
+ (8322, u'Stopi\u010de'),
+ (8323, u'Ur\u0161na sela'),
+ (8330, u'Metlika'),
+ (8331, u'Suhor'),
+ (8332, u'Gradac'),
+ (8333, u'Semi\u010d'),
+ (8340, u'\u010crnomelj'),
+ (8341, u'Adle\u0161i\u010di'),
+ (8342, u'Stari trg ob Kolpi'),
+ (8343, u'Dragatu\u0161'),
+ (8344, u'Vinica pri \u010crnomlju'),
+ (8350, u'Dolenjske Toplice'),
+ (8351, u'Stra\u017ea'),
+ (8360, u'\u017du\u017eemberk'),
+ (8361, u'Dvor'),
+ (8362, u'Hinje'),
+ (9000, u'Murska Sobota'),
+ (9201, u'Puconci'),
+ (9202, u'Ma\u010dkovci'),
+ (9203, u'Petrovci'),
+ (9204, u'\u0160alovci'),
+ (9205, u'Hodo\u0161 - Hodos'),
+ (9206, u'Kri\u017eevci'),
+ (9207, u'Prosenjakovci - Partosfalva'),
+ (9208, u'Fokovci'),
+ (9220, u'Lendava - Lendva'),
+ (9221, u'Martjanci'),
+ (9222, u'Bogojina'),
+ (9223, u'Dobrovnik - Dobronak'),
+ (9224, u'Turni\u0161\u010de'),
+ (9225, u'Velika Polana'),
+ (9226, u'Moravske Toplice'),
+ (9227, u'Kobilje'),
+ (9231, u'Beltinci'),
+ (9232, u'\u010cren\u0161ovci'),
+ (9233, u'Odranci'),
+ (9240, u'Ljutomer'),
+ (9241, u'Ver\u017eej'),
+ (9242, u'Kri\u017eevci pri Ljutomeru'),
+ (9243, u'Mala Nedelja'),
+ (9244, u'Sveti Jurij ob \u0160\u010davnici'),
+ (9245, u'Spodnji Ivanjci'),
+ (9250, u'Gornja Radgona'),
+ (9251, u'Ti\u0161ina'),
+ (9252, u'Radenci'),
+ (9253, u'Apa\u010de'),
+ (9261, u'Cankova'),
+ (9262, u'Roga\u0161ovci'),
+ (9263, u'Kuzma'),
+ (9264, u'Grad'),
+ (9265, u'Bodonci')]
+
+SI_POSTALCODES_CHOICES = sorted(SI_POSTALCODES, key=lambda k: k[1])
View
31 docs/ref/contrib/localflavor.txt
@@ -70,6 +70,7 @@ Countries currently supported by :mod:`~django.contrib.localflavor` are:
* Romania_
* Russia_
* Slovakia_
+ * Slovenia_
* `South Africa`_
* Spain_
* Sweden_
@@ -126,6 +127,7 @@ Here's an example of how to use them::
.. _Romania: `Romania (ro)`_
.. _Russia: `Russia (ru)`_
.. _Slovakia: `Slovakia (sk)`_
+.. _Slovenia: `Slovenia (si)`_
.. _South Africa: `South Africa (za)`_
.. _Spain: `Spain (es)`_
.. _Sweden: `Sweden (se)`_
@@ -1068,6 +1070,35 @@ Slovakia (``sk``)
A ``Select`` widget that uses a list of Slovak regions as its choices.
+Slovenia (``si``)
+=================
+
+.. class:: si.forms.SIEMSOField
+
+ A form field that validates input as Slovenian personal identification
+ number and stores gender and birthday to self.info dictionary.
+
+.. class:: si.forms.SITaxNumberField
+
+ A form field that validates input as a Slovenian tax number. Valid input
+ is SIXXXXXXXX or XXXXXXXX.
+
+.. class:: si.forms.SIPhoneNumberField
+
+ A form field that validates input as a Slovenian phone number. Phone
+ number must contain at least local area code with optional country code.
+
+.. class:: si.forms.SIPostalCodeField
+
+ A form field that provides a choice field of major Slovenian postal
+ codes.
+
+.. class:: si.forms.SIPostalCodeSelect
+
+ A ``Select`` widget that uses a list of major Slovenian postal codes as
+ its choices.
+
+
South Africa (``za``)
=====================
View
0 tests/regressiontests/localflavor/si/__init__.py
No changes.
View
556 tests/regressiontests/localflavor/si/tests.py
@@ -0,0 +1,556 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+
+from datetime import date
+
+from django.contrib.localflavor.si.forms import (SIEMSOField, SITaxNumberField,
+ SIPhoneNumberField, SIPostalCodeField, SIPostalCodeSelect)
+from django.test import SimpleTestCase
+
+
+class SILocalFlavorTests(SimpleTestCase):
+ def test_SITaxNumberField(self):
+ error_invalid = [u'Enter a valid tax number in form SIXXXXXXXX']
+ valid = {
+ '15012557': '15012557',
+ 'SI15012557': '15012557',
+ '22111310': '22111310',
+ }
+ invalid = {
+ '22241310': error_invalid,
+ '15012558': error_invalid,
+ '1501': error_invalid,
+ '1501123123123': error_invalid,
+ 'abcdabcd': error_invalid,
+ '01234579': error_invalid,
+ }
+ self.assertFieldOutput(SITaxNumberField, valid, invalid)
+
+ def test_SIEMSOField(self):
+ error_invalid = [u'This field should contain exactly 13 digits.']
+ error_invalid_date = [u'The first 7 digits of the EMSO must represent a valid past date.']
+ error_invalid_chksum = [u'The EMSO is not valid.']
+ valid = {
+ '0205951500462': '0205951500462',
+ '2309002500068': '2309002500068',
+ '1010985500400': '1010985500400',
+ }
+ invalid = {
+ '0205951500463': error_invalid_chksum,
+ '020': error_invalid,
+ '020020595150046020595150046': error_invalid,
+ 'aaaabbbbccccd': error_invalid,
+ '1010985500800': error_invalid_chksum,
+ '2020095500070': error_invalid_date,
+ '5050095500078': error_invalid_date,
+ '1010889500408': error_invalid_date,
+ }
+ self.assertFieldOutput(SIEMSOField, valid, invalid)
+
+ def test_SIEMSOField_info_dict(self):
+ valid = {
+ '0205951500462': {'nationality': 50, 'gender': 'male', 'birthdate': date(1951, 5, 2)},
+ '2309002504063': {'nationality': 50, 'gender': 'male', 'birthdate': date(2002, 9, 23)},
+ '1010985505402': {'nationality': 50, 'gender': 'female', 'birthdate': date(1985, 10, 10)},
+ }
+ for input, info in valid.items():
+ f = SIEMSOField()
+ f.clean(input)
+ self.assertEqual(f.info, info)
+
+ def test_SIPhoneNumberField(self):
+ error_invalid = [u'Enter phone number in form +386XXXXXXXX or 0XXXXXXXX.']
+ valid = {
+ '+38640999999': '40999999',
+ '+3861999999': '1999999',
+ '0038640999999': '40999999',
+ '040999999': '40999999',
+ '01999999': '1999999',
+ '059099999': '59099999',
+ '059 09 99 99': '59099999',
+ '0590/999-99': '59099999',
+ }
+ invalid = {
+ '03861999999': error_invalid,
+ '3861999999': error_invalid,
+ }
+ self.assertFieldOutput(SIPhoneNumberField, valid, invalid)
+
+ def test_SIPostalCodeField(self):
+ valid = {
+ '4000': '4000',
+ '1000': '1000'
+ }
+ invalid = {
+ '1113': [u'Select a valid choice. 1113 is not one of the available choices.'],
+ '111': [u'Select a valid choice. 111 is not one of the available choices.'],
+ }
+ self.assertFieldOutput(SIPostalCodeField, valid, invalid)
+
+ def test_SIPostalCodeSelect(self):
+ f = SIPostalCodeSelect()
+ out = u'''<select name="Kranj">
+<option value="8341">Adle\u0161i\u010di</option>
+<option value="5270">Ajdov\u0161\u010dina</option>
+<option value="6280">Ankaran - Ancarano</option>
+<option value="9253">Apa\u010de</option>
+<option value="8253">Arti\u010de</option>
+<option value="4275">Begunje na Gorenjskem</option>
+<option value="1382">Begunje pri Cerknici</option>
+<option value="9231">Beltinci</option>
+<option value="2234">Benedikt</option>
+<option value="2345">Bistrica ob Dravi</option>
+<option value="3256">Bistrica ob Sotli</option>
+<option value="8259">Bizeljsko</option>
+<option value="1223">Blagovica</option>
+<option value="8283">Blanca</option>
+<option value="4260">Bled</option>
+<option value="4273">Blejska Dobrava</option>
+<option value="9265">Bodonci</option>
+<option value="9222">Bogojina</option>
+<option value="4263">Bohinjska Bela</option>
+<option value="4264">Bohinjska Bistrica</option>
+<option value="4265">Bohinjsko jezero</option>
+<option value="1353">Borovnica</option>
+<option value="5230">Bovec</option>
+<option value="8294">Bo\u0161tanj</option>
+<option value="5295">Branik</option>
+<option value="3314">Braslov\u010de</option>
+<option value="5223">Breginj</option>
+<option value="8280">Brestanica</option>
+<option value="2354">Bresternica</option>
+<option value="4243">Brezje</option>
+<option value="1351">Brezovica pri Ljubljani</option>
+<option value="8250">Bre\u017eice</option>
+<option value="4210">Brnik - aerodrom</option>
+<option value="8321">Brusnice</option>
+<option value="3255">Bu\u010de</option>
+<option value="8276">Bu\u010dka</option>
+<option value="9261">Cankova</option>
+<option value="3000">Celje</option>
+<option value="4207">Cerklje na Gorenjskem</option>
+<option value="8263">Cerklje ob Krki</option>
+<option value="1380">Cerknica</option>
+<option value="5282">Cerkno</option>
+<option value="2236">Cerkvenjak</option>
+<option value="2215">Cer\u0161ak</option>
+<option value="2326">Cirkovce</option>
+<option value="2282">Cirkulane</option>
+<option value="5273">Col</option>
+<option value="6271">Dekani</option>
+<option value="5210">Deskle</option>
+<option value="2253">Destrnik</option>
+<option value="6215">Diva\u010da</option>
+<option value="1233">Dob</option>
+<option value="3224">Dobje pri Planini</option>
+<option value="8257">Dobova</option>
+<option value="1423">Dobovec</option>
+<option value="5263">Dobravlje</option>
+<option value="3204">Dobrna</option>
+<option value="8211">Dobrni\u010d</option>
+<option value="1356">Dobrova</option>
+<option value="9223">Dobrovnik - Dobronak</option>
+<option value="5212">Dobrovo v Brdih</option>
+<option value="1431">Dol pri Hrastniku</option>
+<option value="1262">Dol pri Ljubljani</option>
+<option value="1273">Dole pri Litiji</option>
+<option value="1331">Dolenja vas</option>
+<option value="8350">Dolenjske Toplice</option>
+<option value="1230">Dom\u017eale</option>
+<option value="2252">Dornava</option>
+<option value="5294">Dornberk</option>
+<option value="1319">Draga</option>
+<option value="8343">Dragatu\u0161</option>
+<option value="3222">Dramlje</option>
+<option value="2370">Dravograd</option>
+<option value="4203">Duplje</option>
+<option value="6221">Dutovlje</option>
+<option value="8361">Dvor</option>
+<option value="2343">Fala</option>
+<option value="9208">Fokovci</option>
+<option value="2313">Fram</option>
+<option value="3213">Frankolovo</option>
+<option value="1274">Gabrovka</option>
+<option value="8254">Globoko</option>
+<option value="5275">Godovi\u010d</option>
+<option value="4204">Golnik</option>
+<option value="3303">Gomilsko</option>
+<option value="4224">Gorenja vas</option>
+<option value="3263">Gorica pri Slivnici</option>
+<option value="2272">Gori\u0161nica</option>
+<option value="9250">Gornja Radgona</option>
+<option value="3342">Gornji Grad</option>
+<option value="4282">Gozd Martuljek</option>
+<option value="9264">Grad</option>
+<option value="8332">Gradac</option>
+<option value="1384">Grahovo</option>
+<option value="5242">Grahovo ob Ba\u010di</option>
+<option value="6272">Gra\u010di\u0161\u010de</option>
+<option value="5251">Grgar</option>
+<option value="3302">Gri\u017ee</option>
+<option value="3231">Grobelno</option>
+<option value="1290">Grosuplje</option>
+<option value="2288">Hajdina</option>
+<option value="8362">Hinje</option>
+<option value="9205">Hodo\u0161 - Hodos</option>
+<option value="1354">Horjul</option>
+<option value="1372">Hotedr\u0161ica</option>
+<option value="2311">Ho\u010de</option>
+<option value="1430">Hrastnik</option>
+<option value="6225">Hru\u0161evje</option>
+<option value="4276">Hru\u0161ica</option>
+<option value="5280">Idrija</option>
+<option value="1292">Ig</option>
+<option value="6250">Ilirska Bistrica</option>
+<option value="6251">Ilirska Bistrica - Trnovo</option>
+<option value="2259">Ivanjkovci</option>
+<option value="1295">Ivan\u010dna Gorica</option>
+<option value="1411">Izlake</option>
+<option value="6310">Izola - Isola</option>
+<option value="2222">Jakobski Dol</option>
+<option value="2221">Jarenina</option>
+<option value="6254">Jel\u0161ane</option>
+<option value="4270">Jesenice</option>
+<option value="8261">Jesenice na Dolenjskem</option>
+<option value="3273">Jurklo\u0161ter</option>
+<option value="2223">Jurovski Dol</option>
+<option value="2256">Jur\u0161inci</option>
+<option value="5214">Kal nad Kanalom</option>
+<option value="3233">Kalobje</option>
+<option value="4246">Kamna Gorica</option>
+<option value="2351">Kamnica</option>
+<option value="1241">Kamnik</option>
+<option value="5213">Kanal</option>
+<option value="8258">Kapele</option>
+<option value="2362">Kapla</option>
+<option value="2325">Kidri\u010devo</option>
+<option value="1412">Kisovec</option>
+<option value="6253">Kne\u017eak</option>
+<option value="5222">Kobarid</option>
+<option value="9227">Kobilje</option>
+<option value="2276">Kog</option>
+<option value="5211">Kojsko</option>
+<option value="6223">Komen</option>
+<option value="1218">Komenda</option>
+<option value="6000">Koper</option>
+<option value="8282">Koprivnica</option>
+<option value="5296">Kostanjevica na Krasu</option>
+<option value="8311">Kostanjevica na Krki</option>
+<option value="1336">Kostel</option>
+<option value="2394">Kotlje</option>
+<option value="6240">Kozina</option>
+<option value="3260">Kozje</option>
+<option value="1330">Ko\u010devje</option>
+<option value="1338">Ko\u010devska Reka</option>
+<option value="6256">Ko\u0161ana</option>
+<option value="4000" selected="selected">Kranj</option>
+<option value="4280">Kranjska Gora</option>
+<option value="1281">Kresnice</option>
+<option value="4294">Kri\u017ee</option>
+<option value="9206">Kri\u017eevci</option>
+<option value="9242">Kri\u017eevci pri Ljutomeru</option>
+<option value="1301">Krka</option>
+<option value="8296">Krmelj</option>
+<option value="4245">Kropa</option>
+<option value="8262">Kr\u0161ka vas</option>
+<option value="8270">Kr\u0161ko</option>
+<option value="9263">Kuzma</option>
+<option value="2318">Laporje</option>
+<option value="1219">Laze v Tuhinju</option>
+<option value="3270">La\u0161ko</option>
+<option value="2230">Lenart v Slovenskih goricah</option>
+<option value="9220">Lendava - Lendva</option>
+<option value="4248">Lesce</option>
+<option value="3261">Lesi\u010dno</option>
+<option value="8273">Leskovec pri Kr\u0161kem</option>
+<option value="2372">Libeli\u010de</option>
+<option value="2341">Limbu\u0161</option>
+<option value="1270">Litija</option>
+<option value="3202">Ljube\u010dna</option>
+<option value="1000">Ljubljana</option>
+<option value="3333">Ljubno ob Savinji</option>
+<option value="9240">Ljutomer</option>
+<option value="5231">Log pod Mangartom</option>
+<option value="1358">Log pri Brezovici</option>
+<option value="1370">Logatec</option>
+<option value="1434">Loka pri Zidanem Mostu</option>
+<option value="3223">Loka pri \u017dusmu</option>
+<option value="6219">Lokev</option>
+<option value="2324">Lovrenc na Dravskem polju</option>
+<option value="2344">Lovrenc na Pohorju</option>
+<option value="3215">Lo\u010de</option>
+<option value="1318">Lo\u0161ki Potok</option>
+<option value="1225">Lukovica</option>
+<option value="3334">Lu\u010de</option>
+<option value="2322">Maj\u0161perk</option>
+<option value="2321">Makole</option>
+<option value="9243">Mala Nedelja</option>
+<option value="2229">Male\u010dnik</option>
+<option value="6273">Marezige</option>
+<option value="2000">Maribor</option>
+<option value="2206">Marjeta na Dravskem polju</option>
+<option value="2281">Markovci</option>
+<option value="9221">Martjanci</option>
+<option value="6242">Materija</option>
+<option value="4211">Mav\u010di\u010de</option>
+<option value="9202">Ma\u010dkovci</option>
+<option value="1215">Medvode</option>
+<option value="1234">Menge\u0161</option>
+<option value="8330">Metlika</option>
+<option value="2392">Me\u017eica</option>
+<option value="2204">Miklav\u017e na Dravskem polju</option>
+<option value="2275">Miklav\u017e pri Ormo\u017eu</option>
+<option value="5291">Miren</option>
+<option value="8233">Mirna</option>
+<option value="8216">Mirna Pe\u010d</option>
+<option value="2382">Mislinja</option>
+<option value="4281">Mojstrana</option>
+<option value="8230">Mokronog</option>
+<option value="9226">Moravske Toplice</option>
+<option value="1251">Morav\u010de</option>
+<option value="5216">Most na So\u010di</option>
+<option value="1221">Motnik</option>
+<option value="3330">Mozirje</option>
+<option value="9000">Murska Sobota</option>
+<option value="2366">Muta</option>
+<option value="4202">Naklo</option>
+<option value="3331">Nazarje</option>
+<option value="1357">Notranje Gorice</option>
+<option value="3203">Nova Cerkev</option>
+<option value="5000">Nova Gorica</option>
+<option value="1385">Nova vas</option>
+<option value="8000">Novo mesto</option>
+<option value="6243">Obrov</option>
+<option value="9233">Odranci</option>
+<option value="2317">Oplotnica</option>
+<option value="2312">Orehova vas</option>
+<option value="2270">Ormo\u017e</option>
+<option value="1316">Ortnek</option>
+<option value="1337">Osilnica</option>
+<option value="8222">Oto\u010dec</option>
+<option value="2361">O\u017ebalt</option>
+<option value="2231">Pernica</option>
+<option value="2211">Pesnica pri Mariboru</option>
+<option value="9203">Petrovci</option>
+<option value="3301">Petrov\u010de</option>
+<option value="6330">Piran - Pirano</option>
+<option value="6257">Pivka</option>
+<option value="8255">Pi\u0161ece</option>
+<option value="6232">Planina</option>
+<option value="3225">Planina pri Sevnici</option>
+<option value="6276">Pobegi</option>
+<option value="8312">Podbo\u010dje</option>
+<option value="5243">Podbrdo</option>
+<option value="2273">Podgorci</option>
+<option value="6216">Podgorje</option>
+<option value="2381">Podgorje pri Slovenj Gradcu</option>
+<option value="6244">Podgrad</option>
+<option value="1414">Podkum</option>
+<option value="2286">Podlehnik</option>
+<option value="5272">Podnanos</option>
+<option value="4244">Podnart</option>
+<option value="3241">Podplat</option>
+<option value="3257">Podsreda</option>
+<option value="2363">Podvelka</option>
+<option value="3254">Pod\u010detrtek</option>
+<option value="2208">Pohorje</option>
+<option value="2257">Polen\u0161ak</option>
+<option value="1355">Polhov Gradec</option>
+<option value="4223">Poljane nad \u0160kofjo Loko</option>
+<option value="2319">Polj\u010dane</option>
+<option value="3313">Polzela</option>
+<option value="1272">Pol\u0161nik</option>
+<option value="3232">Ponikva</option>
+<option value="6320">Portoro\u017e - Portorose</option>
+<option value="6230">Postojna</option>
+<option value="2331">Pragersko</option>
+<option value="3312">Prebold</option>
+<option value="4205">Preddvor</option>
+<option value="6255">Prem</option>
+<option value="1352">Preserje</option>
+<option value="6258">Prestranek</option>
+<option value="2391">Prevalje</option>
+<option value="3262">Prevorje</option>
+<option value="1276">Primskovo</option>
+<option value="3253">Pristava pri Mestinju</option>
+<option value="9207">Prosenjakovci - Partosfalva</option>
+<option value="5297">Prva\u010dina</option>
+<option value="2250">Ptuj</option>
+<option value="2323">Ptujska Gora</option>
+<option value="9201">Puconci</option>
+<option value="9252">Radenci</option>
+<option value="1433">Rade\u010de</option>
+<option value="2360">Radlje ob Dravi</option>
+<option value="1235">Radomlje</option>
+<option value="4240">Radovljica</option>
+<option value="8274">Raka</option>
+<option value="1381">Rakek</option>
+<option value="4283">Rate\u010de - Planica</option>
+<option value="2390">Ravne na Koro\u0161kem</option>
+<option value="2327">Ra\u010de</option>
+<option value="5292">Ren\u010de</option>
+<option value="3332">Re\u010dica ob Savinji</option>
+<option value="1310">Ribnica</option>
+<option value="2364">Ribnica na Pohorju</option>
+<option value="3272">Rimske Toplice</option>
+<option value="1314">Rob</option>
+<option value="3252">Rogatec</option>
+<option value="3250">Roga\u0161ka Slatina</option>
+<option value="9262">Roga\u0161ovci</option>
+<option value="1373">Rovte</option>
+<option value="5215">Ro\u010dinj</option>
+<option value="2342">Ru\u0161e</option>
+<option value="1282">Sava</option>
+<option value="4227">Selca</option>
+<option value="2352">Selnica ob Dravi</option>
+<option value="8333">Semi\u010d</option>
+<option value="8281">Senovo</option>
+<option value="6224">Seno\u017ee\u010de</option>
+<option value="8290">Sevnica</option>
+<option value="6333">Se\u010dovlje - Sicciole</option>
+<option value="6210">Se\u017eana</option>
+<option value="2214">Sladki vrh</option>
+<option value="5283">Slap ob Idrijci</option>
+<option value="2380">Slovenj Gradec</option>
+<option value="2310">Slovenska Bistrica</option>
+<option value="3210">Slovenske Konjice</option>
+<option value="1216">Smlednik</option>
+<option value="1317">Sodra\u017eica</option>
+<option value="5250">Solkan</option>
+<option value="3335">Sol\u010dava</option>
+<option value="4229">Sorica</option>
+<option value="4225">Sovodenj</option>
+<option value="5232">So\u010da</option>
+<option value="5281">Spodnja Idrija</option>
+<option value="2241">Spodnji Duplek</option>
+<option value="9245">Spodnji Ivanjci</option>
+<option value="2277">Sredi\u0161\u010de ob Dravi</option>
+<option value="4267">Srednja vas v Bohinju</option>
+<option value="8256">Sromlje</option>
+<option value="5224">Srpenica</option>
+<option value="1242">Stahovica</option>
+<option value="1332">Stara Cerkev</option>
+<option value="8342">Stari trg ob Kolpi</option>
+<option value="1386">Stari trg pri Lo\u017eu</option>
+<option value="2205">Star\u0161e</option>
+<option value="2289">Stoperce</option>
+<option value="8322">Stopi\u010de</option>
+<option value="3206">Stranice</option>
+<option value="8351">Stra\u017ea</option>
+<option value="1313">Struge</option>
+<option value="8293">Studenec</option>
+<option value="8331">Suhor</option>
+<option value="2353">Sv. Duh na Ostrem Vrhu</option>
+<option value="2233">Sveta Ana v Slovenskih goricah</option>
+<option value="2235">Sveta Trojica v Slovenskih goricah</option>
+<option value="9244">Sveti Jurij ob \u0160\u010davnici</option>
+<option value="2258">Sveti Toma\u017e</option>
+<option value="3264">Sveti \u0160tefan</option>
+<option value="3304">Tabor</option>
+<option value="3221">Teharje</option>
+<option value="9251">Ti\u0161ina</option>
+<option value="5220">Tolmin</option>
+<option value="3326">Topol\u0161ica</option>
+<option value="2371">Trbonje</option>
+<option value="1420">Trbovlje</option>
+<option value="8231">Trebelno</option>
+<option value="8210">Trebnje</option>
+<option value="5252">Trnovo pri Gorici</option>
+<option value="2254">Trnovska vas</option>
+<option value="1222">Trojane</option>
+<option value="1236">Trzin</option>
+<option value="4290">Tr\u017ei\u010d</option>
+<option value="8295">Tr\u017ei\u0161\u010de</option>
+<option value="1311">Turjak</option>
+<option value="9224">Turni\u0161\u010de</option>
+<option value="8323">Ur\u0161na sela</option>
+<option value="1252">Va\u010de</option>
+<option value="3320">Velenje - dostava</option>
+<option value="3322">Velenje - po\u0161tni predali</option>
+<option value="8212">Velika Loka</option>
+<option value="2274">Velika Nedelja</option>
+<option value="9225">Velika Polana</option>
+<option value="1315">Velike La\u0161\u010de</option>
+<option value="8213">Veliki Gaber</option>
+<option value="9241">Ver\u017eej</option>
+<option value="1312">Videm - Dobrepolje</option>
+<option value="2284">Videm pri Ptuju</option>
+<option value="8344">Vinica pri \u010crnomlju</option>
+<option value="5271">Vipava</option>
+<option value="4212">Visoko</option>
+<option value="3205">Vitanje</option>
+<option value="2255">Vitomarci</option>
+<option value="1294">Vi\u0161nja Gora</option>
+<option value="1217">Vodice</option>
+<option value="3212">Vojnik</option>
+<option value="2232">Voli\u010dina</option>
+<option value="5293">Vol\u010dja Draga</option>
+<option value="3305">Vransko</option>
+<option value="6217">Vremski Britof</option>
+<option value="1360">Vrhnika</option>
+<option value="2365">Vuhred</option>
+<option value="2367">Vuzenica</option>
+<option value="8292">Zabukovje</option>
+<option value="1410">Zagorje ob Savi</option>
+<option value="1303">Zagradec</option>
+<option value="2283">Zavr\u010d</option>
+<option value="8272">Zdole</option>
+<option value="4201">Zgornja Besnica</option>
+<option value="2242">Zgornja Korena</option>
+<option value="2201">Zgornja Kungota</option>
+<option value="2316">Zgornja Lo\u017enica</option>
+<option value="2314">Zgornja Polskava</option>
+<option value="2213">Zgornja Velka</option>
+<option value="4247">Zgornje Gorje</option>
+<option value="4206">Zgornje Jezersko</option>
+<option value="2285">Zgornji Leskovec</option>
+<option value="1432">Zidani Most</option>
+<option value="3214">Zre\u010de</option>
+<option value="8251">\u010cate\u017e ob Savi</option>
+<option value="1413">\u010cem\u0161enik</option>
+<option value="5253">\u010cepovan</option>
+<option value="9232">\u010cren\u0161ovci</option>
+<option value="2393">\u010crna na Koro\u0161kem</option>
+<option value="6275">\u010crni Kal</option>
+<option value="5274">\u010crni Vrh nad Idrijo</option>
+<option value="5262">\u010crni\u010de</option>
+<option value="8340">\u010crnomelj</option>
+<option value="9204">\u0160alovci</option>
+<option value="5261">\u0160empas</option>
+<option value="5290">\u0160empeter pri Gorici</option>
+<option value="3311">\u0160empeter v Savinjski dolini</option>
+<option value="2212">\u0160entilj v Slovenskih goricah</option>
+<option value="8297">\u0160entjan\u017e</option>
+<option value="2373">\u0160entjan\u017e pri Dravogradu</option>
+<option value="8310">\u0160entjernej</option>
+<option value="3230">\u0160entjur</option>
+<option value="3271">\u0160entrupert</option>
+<option value="8232">\u0160entrupert</option>
+<option value="1296">\u0160entvid pri Sti\u010dni</option>
+<option value="4208">\u0160en\u010dur</option>
+<option value="8275">\u0160kocjan</option>
+<option value="6281">\u0160kofije</option>
+<option value="4220">\u0160kofja Loka</option>
+<option value="3211">\u0160kofja vas</option>
+<option value="1291">\u0160kofljica</option>
+<option value="6274">\u0160marje</option>
+<option value="1293">\u0160marje - Sap</option>
+<option value="3240">\u0160marje pri Jel\u0161ah</option>
+<option value="8220">\u0160marje\u0161ke Toplice</option>
+<option value="2315">\u0160martno na Pohorju</option>
+<option value="3341">\u0160martno ob Dreti</option>
+<option value="3327">\u0160martno ob Paki</option>
+<option value="1275">\u0160martno pri Litiji</option>
+<option value="2383">\u0160martno pri Slovenj Gradcu</option>
+<option value="3201">\u0160martno v Ro\u017eni dolini</option>
+<option value="3325">\u0160o\u0161tanj</option>
+<option value="6222">\u0160tanjel</option>
+<option value="3220">\u0160tore</option>
+<option value="4209">\u017dabnica</option>
+<option value="3310">\u017dalec</option>
+<option value="4228">\u017delezniki</option>
+<option value="2287">\u017detale</option>
+<option value="4226">\u017diri</option>
+<option value="4274">\u017dirovnica</option>
+<option value="8360">\u017du\u017eemberk</option>
+</select>'''
+ self.assertEqual(f.render('Kranj', '4000'), out)
View
1 tests/regressiontests/localflavor/tests.py
@@ -34,6 +34,7 @@
from ro.tests import *
from ru.tests import *
from se.tests import *
+from si.tests import *
from sk.tests import *
from tr.tests import *
from us.tests import *

0 comments on commit 6757568

Please sign in to comment.