Permalink
Browse files

Merged from trunk up to [7539].

git-svn-id: http://code.djangoproject.com/svn/django/branches/newforms-admin@7544 bcc190cf-cafb-0310-a4f2-bffc1f526a37
  • Loading branch information...
brosner committed May 22, 2008
1 parent 13ae9e4 commit bdea65e84a44f799260211c0fcf9eedba97e540e
@@ -11,6 +11,10 @@
DEBUG = False
TEMPLATE_DEBUG = False
+# True if BaseHandler.get_response() should propagate raw exceptions
+# rather than catching them. This is useful under some testing siutations,
+# and should never be used on a live site.
+DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS = False
# Whether to use the "Etag" header. This saves bandwidth but slows down performance.
USE_ETAGS = False
Binary file not shown.
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-25 00:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-29 01:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-15 00:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-14 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Django Catalan Group <django-cat@googlegroups.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -409,8 +409,8 @@ msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
"All of the following related items will be deleted:"
msgstr ""
-"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
-"S'esborraran els següents elements relacionats:"
+"Esteu segurs de voler esborrar els/les %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
+"\"? S'esborraran els següents elements relacionats:"
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
msgid "Yes, I'm sure"
@@ -546,8 +546,8 @@ msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
"options."
msgstr ""
-"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més opcions "
-"de l'usuari."
+"Primer, entreu un usuari i una contrasenya. Després podreu editar més "
+"opcions de l'usuari."
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
msgid "Username"
@@ -599,8 +599,8 @@ msgstr ""
"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pàgina del lloc.\n"
"Observeu que alguns d'aquests 'bookmarklets' precisen que estigui veient\n"
"el lloc des de un ordinador senyalat com a \"intern\" (parleu\n"
-"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició del "
-"vostre).</p>\n"
+"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs de la condició "
+"del vostre).</p>\n"
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
msgid "Documentation for this page"
@@ -826,8 +826,8 @@ msgid ""
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr ""
"Sembla ser que el vostre navegador no està configurat per acceptar "
-"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu aquesta "
-"pàgina i proveu-ho de nou. "
+"'cookies' (galetes). Si us plau, habiliteu les 'cookies', recarregueu "
+"aquesta pàgina i proveu-ho de nou. "
#: contrib/admin/views/decorators.py:90
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
@@ -837,7 +837,8 @@ msgstr "Els noms d'usuari no poden contenir el caracter '@'."
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr ""
-"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot cas."
+"La vostra adreça de correu no és el vostre nom d'usuari. Provi '%s' en tot "
+"cas."
#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
@@ -1070,7 +1071,7 @@ msgstr "Seleccioneu %s"
msgid "Select %s to change"
msgstr "Seleccioneu %s per modificar"
-#: contrib/admin/views/main.py:784
+#: contrib/admin/views/main.py:765
msgid "Database error"
msgstr "Error de base de dades"
@@ -1099,8 +1100,8 @@ msgid ""
"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
"you've registered?"
msgstr ""
-"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs de "
-"que s'ha registrat?"
+"Aquesta adreça de correu no té associada cap compte d'usuari. Esteu segurs "
+"de que s'ha registrat?"
#: contrib/auth/forms.py:107
#, python-format
@@ -1173,8 +1174,8 @@ msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr ""
-"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari de "
-"canvi de contrasenya</a>."
+"Utilitzeu '[algo]$[salt]$[hexdigest]' o el <a href=\"password/\">formulari "
+"de canvi de contrasenya</a>."
#: contrib/auth/models.py:136
msgid "staff status"
@@ -1189,12 +1190,11 @@ msgid "active"
msgstr "actiu"
#: contrib/auth/models.py:137
-#, fuzzy
msgid ""
"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr ""
-"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Desekeccioneu-ho "
+"Designa si aquest usuari ha de ser tractat com a actiu. Deseleccioneu-ho "
"enlloc d'esborrar comptes d'usuari."
#: contrib/auth/models.py:138
@@ -1327,8 +1327,8 @@ msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr ""
-"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es mostrarà "
-"\"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
+"Marqueu aquesta caixa si el comentari no és apropiat. En lloc seu es "
+"mostrarà \"Aquest comentari ha estat eliminat\" "
#: contrib/comments/models.py:96
msgid "comments"
@@ -1572,8 +1572,8 @@ msgstr "tipus de continguts"
msgid ""
"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr ""
-"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i al "
-"final."
+"Exemple: '/about/contact/'. Assegureu-vos de posar les barres al principi i "
+"al final."
#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "title"
@@ -1617,7 +1617,7 @@ msgstr "pàgines estàtiques"
#: contrib/flatpages/models.py:27
msgid "Advanced options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions avançades"
#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
msgid "th"
@@ -2254,8 +2254,8 @@ msgid ""
"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
"9XXXXXXXX."
msgstr ""
-"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, "
-"8XXXXXXXX o 9XXXXXXXX."
+"Introduïu un número de telèfon vàlid en un dels formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX "
+"o 9XXXXXXXX."
#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
@@ -3628,15 +3628,15 @@ msgstr "L'any ha de ser posterior al 1900"
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data invàlida: %s"
-#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:527
+#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:548
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Introduïu una data vàlida en el forma AAAA-MM-DD."
#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Introduïu una hora vàlida en el format HH:MM."
-#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:604
+#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:625
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Introduïu un data/hora vàlida en format YYYY-MM-DD HH:MM."
@@ -3655,8 +3655,8 @@ msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr ""
-"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o estava "
-"corrupte."
+"Envieu una imatge vàlida. El fitxer que heu enviat no era una imatge o "
+"estava corrupte."
#: core/validators.py:200
#, python-format
@@ -3712,7 +3712,8 @@ msgstr "Introdueixi una abreviatura vàlida d'estat dels E.U.A.."
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admet la paraula: %s."
-msgstr[1] "Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
+msgstr[1] ""
+"Vigileu amb el vostre llenguatge! Aquí no s'admeten les paraules: %s."
#: core/validators.py:288
#, python-format
@@ -3782,11 +3783,11 @@ msgid ""
msgid_plural ""
"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
msgstr[0] ""
-"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
-"sigui de com a màxim %s digit."
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui "
+"de com a màxim %s digit."
msgstr[1] ""
-"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera "
-"sigui de com a màxim %s digits."
+"Si us plau, introduïu un número decimal vàlid que la seva part sencera sigui "
+"de com a màxim %s digits."
#: core/validators.py:450
#, python-format
@@ -3807,12 +3808,14 @@ msgstr "Si us plau, introduïu un número amb punt de coma flotant vàlid."
#: core/validators.py:467
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
-msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a mínim, %s bytes."
#: core/validators.py:468
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
-msgstr "Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
+msgstr ""
+"Assegureu-vos de que el fitxer que heu enviat té, com a màxim %s bytes."
#: core/validators.py:485
msgid "The format for this field is wrong."
@@ -3894,58 +3897,58 @@ msgstr ""
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "Ja existeix un %(object)s del tipus %(type)s amb aquest %(field)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:52
+#: db/models/fields/__init__.py:54
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Ja existeix %(optname)s amb aquest %(fieldname)s."
-#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:327
-#: db/models/fields/__init__.py:759 db/models/fields/__init__.py:770
+#: db/models/fields/__init__.py:179 db/models/fields/__init__.py:348
+#: db/models/fields/__init__.py:780 db/models/fields/__init__.py:791
#: newforms/fields.py:46 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "Aquest camp és obligatori."
-#: db/models/fields/__init__.py:427
+#: db/models/fields/__init__.py:448
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Aquest valor ha de ser un enter."
-#: db/models/fields/__init__.py:466
+#: db/models/fields/__init__.py:487
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/__init__.py:490
+#: db/models/fields/__init__.py:511
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Aquest camp no pot ser nul."
-#: db/models/fields/__init__.py:668
+#: db/models/fields/__init__.py:689
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Aquest valor ha de ser un número decimal."
-#: db/models/fields/__init__.py:779
+#: db/models/fields/__init__.py:800
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Introduïu un nom de fitxer vàlid."
-#: db/models/fields/__init__.py:960
+#: db/models/fields/__init__.py:981
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Aquest valor ha de ser None (Cap), True (Veritat) o False (Fals)"
-#: db/models/fields/related.py:93
+#: db/models/fields/related.py:94
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Si us plau, introduïu un %s vàlid."
-#: db/models/fields/related.py:701
+#: db/models/fields/related.py:721
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Separi múltiples IDs amb comes."
-#: db/models/fields/related.py:703
+#: db/models/fields/related.py:723
msgid ""
"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr ""
"Premeu la tecla \"Control\" -o \"Command\" en un Mac- per seleccionar més "
"d'un valor."
-#: db/models/fields/related.py:750
+#: db/models/fields/related.py:770
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural ""
@@ -3965,15 +3968,15 @@ msgstr "Introduïu un valor vàlid."
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %(length)"
-"d)."
+"Assegureu-vos de que el valor té com a màxim %(max)d caràcters (en té %"
+"(length)d)."
#: newforms/fields.py:125
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr ""
-"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %(length)"
-"d)."
+"Assegureu-vos de que el valor té com a mínim %(min)d caràcters (en té %"
+"(length)d)."
#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
#, python-format
@@ -4035,7 +4038,8 @@ msgstr "Aquesta URL sembla ser un enllaç trencat."
#: newforms/fields.py:560 newforms/models.py:299
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr ""
-"Escolliy una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions disponibles."
+"Escolli una opció vàlida; Aquesta opció no és una de les opcions "
+"disponibles."
#: newforms/fields.py:599
#, python-format
Binary file not shown.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit bdea65e

Please sign in to comment.