Skip to content
WooCommerce2
JavaScript PHP HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Dotpay
Gateway
assets/images
form
langs
resources
templates
vendor
.gitattributes
LICENSE
README.md
woocommerce-dotpay.php

README.md

WooCommerce Dotpay payment module

English version below

Wtyczka dla WooCommerce dodająca bramkę płatności Dotpay

Instrukcja:

  1. Pobierz najnowszą wersję wtyczki (woocommerce-dotpay.x.x.x.x.zip).    
  2. Zainstaluj wtyczkę z poziomu WooCommerce, menu: Wtyczki -> Dodaj nową -> Wyślij wtyczkę na serwer

Konfiguracja URLC:

  1. Po zalogowaniu do panelu Dotpay należy przejść w (1) Ustawienia -> (2) Powiadomienia.

ID klienta Dotpay (6 cyfr bez znaku #) wraz z PIN klienta Dotpay są podane na widocznej stronie. Należy je wprowadzić do konfiguracji modułu płatności Dotpay dla WooCommerce.

Dotpay panel 1

Po wprowadzeniu podstawowych danych konfiguracyjnych do modułu płatności Dotpay dla WooCommerce należy zapisać zmiany.

  1. Następnym krokiem jest przejście do (3) Edycji, gdzie należy odznaczyć opcję Blokuj zewnętrzne urlc i zastosować lub zapisać zmiany.

Dotpay panel 2


Ważne

Jeśli strona sprzedażowa posiada certyfikat SSL (adres strony rozpoczyna się od https://), to opcje "HTTPS verify" i "SSL certificate verify" mogą zostać zaznaczone. W przeciwnym wypadku do poprawnego funkcjonowania płatności nie powinny być zaznaczone.


WooCommerce plugin adding Dotpay payment gateway

Instructions:

  1. Download latest plugin version (woocommerce-dotpay.x.x.x.x.zip).    
  2. Install the plugin from the WooCommerce menu: Plugins -> Add New -> Upload Plugin

URLC configuration:

  1. Log into Dotpay seller panel and navigate to (1) Settings -> (2) Notifications.

Dotpay customer ID (6 digits without #) and Dotpay customer PIN can also be found on this page. Those two parameters should be entered into configuration of Dotpay payment gateway for WooCommerce.

Dotpay_en panel 1

After entering basic configuration data into Dotpay payment gateway, save the changes.

  1. Next navigate to (3) Edit and deselect Block external urlc option, and submit changes.

Dotpay_en panel 2


Important

If the sales page is equipped with SSL certificate (address begins with https://), options "HTTPS verify" and "SSL certificate verify" can be selected. If the sales page has no SSL certificate, deselect these options.


You can’t perform that action at this time.