Permalink
Browse files

TranslatorSwedish updated

  • Loading branch information...
pepr committed Jan 9, 2015
1 parent 93713ee commit eaa19e3a439a4652023b47b0cf47c7303484ef5d
Showing with 24 additions and 23 deletions.
  1. +24 −23 src/translator_sv.h
@@ -65,6 +65,8 @@ Problem!
Deprecated: nån hygglig svensk översättning???
Skicka gärna synpunkter.
2015/01/09
* Uppdaterat den till senaste versionen 1.8.9.1
*/
#ifndef TRANSLATOR_SE_H
@@ -491,8 +493,8 @@ class TranslatorSwedish : public Translator
case ClassDef::Struct: result+=" strukt"; break;
case ClassDef::Union: result+=" union"; break;
case ClassDef::Interface: result+=" gränssnitt"; break;
case ClassDef::Protocol: result+=" protocol"; break; // translate me!
case ClassDef::Category: result+=" category"; break; // translate me!
case ClassDef::Protocol: result+=" protokoll"; break;
case ClassDef::Category: result+=" kategori"; break;
case ClassDef::Exception: result+=" undantag"; break;
default: break;
}
@@ -633,8 +635,8 @@ class TranslatorSwedish : public Translator
case ClassDef::Struct: result+="denna strukt "; break;
case ClassDef::Union: result+="denna union "; break;
case ClassDef::Interface: result+="detta gränssnitt "; break;
case ClassDef::Protocol: result+="protocol"; break; // translate me!
case ClassDef::Category: result+="category"; break; // translate me!
case ClassDef::Protocol: result+="detta protokoll"; break;
case ClassDef::Category: result+="denna kategori"; break;
case ClassDef::Exception: result+="detta undantag "; break;
default: break;
}
@@ -877,9 +879,9 @@ class TranslatorSwedish : public Translator
"genererar.<p>\n"
"Tag följande exempel:\n"
"\\code\n"
"/*! Osynlig klass på grund av stympning */\n"
"/*! Osynlig klass på grund av trunkering */\n"
"class Invisible { };\n\n"
"/*! Stympad klass, ärvningsrelationen är dold */\n"
"/*! Trunkerad klass, ärvningsrelationen är dold */\n"
"class Truncated : public Invisible { };\n\n"
"/* Klass utan doxygen-kommentarer */\n"
"class Undocumented { };\n\n"
@@ -904,34 +906,33 @@ class TranslatorSwedish : public Translator
" Used *m_usedClass;\n"
"};\n"
"\\endcode\n"
"Om \\c MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT är satt till 240 i konfigurationsfilen, "
"kommer följande graf att generas:"
"<p><center><img alt=\"\" src=\"graph_legend."+Config_getEnum("DOT_IMAGE_FORMAT")+"\"></center>\n"
"Detta resulterar i att följande graf genereras:"
"<p><center><img alt=\"\" src=\"graph_legend."+Config_getEnum("DOT_IMAGE_FORMAT")+"\"></center></p>\n"
"<p>\n"
"Rektanglarna i den ovanstående grafen har följande betydelser:\n"
"<ul>\n"
"<li>%En fylld svart rektangel representerar den strukt eller klass "
"som har genererat grafen.\n"
"<li>%En rektangel med svart kant symboliserar en dokumenterad "
"strukt eller klass.\n"
"<li>%En rektangel med grå kant symboliserar en odokumenterad strukt "
"eller klass.\n"
"<li>%En fylld grå rektangel representerar den strukt eller klass "
"som har genererat grafen.</li>\n"
"<li>%En rektangel med svart kant symboliserar en dokumenterad strukt eller klass.</li>\n"
"<li>%En rektangel med grå kant symboliserar en odokumenterad strukt eller klass.</li>\n"
"<li>%En klass med röd kant symboliserar en strukt eller klass där "
"alla dess relationer inte visas. %En graf stympas om den inte får "
"plats inom de givna gränserna.\n"
"alla dess relationer inte visas. %En graf trunkeras om den inte får "
"plats inom de givna gränserna.</li>\n"
"</ul>\n"
"<p>\n"
"Pilarna har följande betydelser:\n"
"</p>\n"
"<ul>\n"
"<li>%En mörkblå pil används för att visualisera en publik arvrelation "
"mellan två klasser.\n"
"<li>%En mörkgrön pil används för en skyddad arvsrelation.\n"
"<li>%En mörkröd pil används för en privat arvsrelation.\n"
"mellan två klasser.</li>\n"
"<li>%En mörkgrön pil används för en skyddad arvsrelation.</li>\n"
"<li>%En mörkröd pil används för en privat arvsrelation.\n</li>"
"<li>%En sträckad lila pil används om en klass är innesluten eller "
"använd av en annan klass. Vid pilen står namnet på den eller de "
"variabler som klassen pilen pekar på kommer åt.\n"
"variabler som klassen pilen pekar på kommer åt.</li>\n"
"<li>%En sträckad gul pil symboliserar förhållandet mellan en "
"template-instans och template-klassen, som den instantierades från.\n"
"Vid pilen står instansens template-parametrar.\n"
"Vid pilen står instansens template-parametrar.</li>\n"
"</ul>\n";
}
@@ -1719,7 +1720,7 @@ class TranslatorSwedish : public Translator
/*! Used in dot graph when UML_LOOK is enabled and there are many fields */
virtual QCString trAndMore(const QCString &number)
{ return "och "+number+" mera..."; }
{ return "och "+number+" flera..."; }
/*! Used file list for a Java enum */
virtual QCString trEnumGeneratedFromFiles(bool single)

0 comments on commit eaa19e3

Please sign in to comment.