Skip to content

dtan4/dockerfile-terraforming

Repository files navigation

Terraforming Docker Image

Build Status Dependency Status Docker Repository on Quay.io MIT License

Docker Image for Terraforming. Please see Terraforming Github repository for more information about Terraforming.

Image Repository

quay.io/dtan4/terraforming

Supported Tags

 • latest
  • Ruby 2.4.2
  • Terraforming 0.16.0

Usage

$ docker run \
  --rm \
  -e AWS_ACCESS_KEY_ID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \
  -e AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \
  -e AWS_DEFAULT_REGION=xx-yyyy-0 \
  quay.io/dtan4/terraforming:latest \
  terraforming help

License

MIT License

Releases

No releases published

Packages

No packages published