Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (24 sloc) 4.52 KB

Llicència General d'un Circuit ProComú de Dispositius Digitals

Llicència eReuse.org, Versió 0 Revisió 8, 24 de juny 2017

Principis Fonamentals

Un circuit segueix els Principis Fonamentals, que es faran servir d'inspiració en cas d'haver de resoldre qualsevol dubte sobre la interpretació del circuit.

 1. Ets lliure d'utilitzar el circuit per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis el seu funcionament, la llibertat dels altres usuaris, i respectis les condicions d'ús dels seus recursos.

 2. Ets lliure de saber com el circuit és, els seus recursos, com funciona, replicar-lo i difondre'n els seus principis i funcionament.

 3. Ets lliure d'incorporar recursos o crear nous circuits amb les condicions que vulguis.

 4. Incorporant-te al circuit, ajudes a estendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.

Definicions i consideracions

 1. Un Circuit Comú de Dispositius Digitals, o Circuit, és un acord d'adhesió i explotació d'un sistema de recursos per promoure el consum responsable, col·lectiu i circular dels dispositius digitals, on aquests és compren, reparen, reutilitzen i reciclen de manera col·lectiva, tot garantint la traçabilitat, el reciclatge autoritzat i el impacte social que genera el seu ús en els seus múltiples cicles d'ús.

 2. Un Circuit és una expressió de valors fonamentals com la llibertat, la sostenibilitat, la circularitat, la igualtat d'oportunitats, la solidaritat i la fraternitat, que promou el dret de tota persona a la seva alfabetització digital, i el dret ambiental i laboral d'explotar un recurs per evitar-ne el seu reciclatge prematur i en favor d'un ús responsable dels recursos.

 3. Un circuit té com a propòsit extendre el temps de vida dels dispositius digitals que hi circulen a partir de i en ordre següent: la adquisició dels més circulars, la reparació, la restauració (preparació per a la reutilització o refabricació), la reutilització, la traçabilitat i el reciclatge.

 4. Un dispositiu digital és circular si és durable, és viable la seva reparació i existeixen recanvis, és pot millorar/actualitzar amb components, permet un diagnòstic i una identificació única desatesos dels seus components (possibilitant la traçabilitat), i és fàcil de desmantellar i de recuperar les matèries primeres (reciclar).

 5. Un Circuit és d'accés i de participació oberta en quan els usuaris el poden usar, contribuir al sistema de recursos i participar en el seu desenvolupament, operacions i governança. El sistema de recursos conté (dispositius, dades, eines i mètodes), que cal preservar, sostenir i millorar.

 6. Un Circuit és un acord d'adhesió i explotació que es fa entre iguals, de cada participant amb el conjunt, i què és comú per a tothom que en forma part. Cada Circuit va lligat a una llicència específica (CL-III) que fa les funcions de contracte d'adhesió i de llicència d'ús del sistema de recursos, esdevenint així una garantia per qui subscriuen el Circuit (sobre quins són els termes i condicions aplicables).

Condicions d’ús general del sistema de recursos.

Tot usuari del Circuit acorda el compliment dels principis i consideracions d’interès públic, social i ambiental indicades en els punts anteriors i es reconeix amb capacitat legal necessària per a obligar-se en representació de les respectives entitats a les que pertanyen, la subscripció del present acord, que es regirà pels següents requeriments i condicions d'ús general.

El Sistema de Recursos s’ha de preservar, sostenir i millorar:

 1. Les dades que fan referència a la circularitat dels dispositius han de ser fiables (generar confiança), fàcilment extretes de l'origen, han de compartir-se i preferiblement s'han d'oferir en un format obert i intercanviable cap a altres circuits i el sistema de traçabilitat d'eReuse.org.

 2. Les eines software preferiblement han de ser en programari lliure, no crear dependències, tenir formats d'intercanvi en obert, i se'n ha de promoure la seva millora i aprenentatge.

 3. Els procediments i certificats emprats han d'homogeneitzar-se, estandaritzar-se i han de generar dades i poder ser monitoritzats per permetre'n la seva millora continuada.

 4. S'ha de respectar la privacitat de les persones participants.

 5. Notificar a eReuse.org el circuit que es crea, els responsables, i vetllar per la transparència i qualitat de dades entre els participants del circuit i cap a eReuse.org; triar o definint la llicència de compartició de dades.