Skip to content
Permalink
Browse files

Komentarze szablonu

  • Loading branch information
Inscure committed Sep 7, 2013
1 parent 72d8d67 commit d4067b31500a3f1ad07de5af0d24047c4c8e335f
Showing with 10 additions and 1 deletion.
  1. +10 −1 themes/eXtreme-Fusion-5/view.php
@@ -3,7 +3,11 @@
/**
* W tym pliku nie zamieszczamy kodu HTML, jedynie PHP.
* Poprzez $this->assign('nazwa', 'wartość'), można przekazać
* dane do pliku *.tpl.
* dane z bazy lub innego źródła do pliku *.tpl.
*
* Legenda:
* THEME - katalog, w którym znajduje się ten plik
* BASE - katalog, w którym znjduje się cały system i plik config.php
*/
class Theme extends Themes implements Theme_Intf
{
@@ -106,11 +110,16 @@ public function middlePanel($title = NULL)
/**
* Dodatki do newsów.
*
* Funkcja ta spełnia inną rolę, niż w wersji EF 4.
* Jest opcjonalna, ale użyteczna dla osób,
* które chciałyby przekazać dodatkowe dane do szablonu newsów.
*
* BASE/templates/news.tpl
* THEME/templates/news.tpl
*/
public function news()
{
// Assign addons for news (optional).
// $this->assign(...
}
}

0 comments on commit d4067b3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.