Skip to content

eccubevn/ec-cube-vn

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
var
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC-CUBE 4.0 VI Version

Cách cài đặt EC-CUBE 4.0

Vui lòng cài đặt theo quy trình về cách cài đặt ở tài liệu phát triển.

Cách chỉnh sửa / xây dựng CSS

Nó được mô tả bằng Sass. Mã nguồn Sass được đặt trong html/template/{admin,default}/assets/scss. Vui lòng cài đặt nodejs để chạy Sass

Cách chạy nodejs

npm install
npm run build

Môi trường xác nhận hoạt động

  • Apache/2.4.x (mod_rewrite / mod_ssl)
  • PHP7.1.20
  • PostgreSQL 9.2.1

Vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống của tài liệu phát triển để biết chi tiết.

Tài liệu

http://docs.ec-cube.vn/

Cộng đồng FB

https://www.facebook.com/groups/eccube.vn/