Skip to content
PHP HTML CSS Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
app
bin
codeception
html
src
tests
var
.coveralls.yml
.env.dist
.env.install
.gitignore
.gitmodules
.htaccess
.php_cs.dist
.scrutinizer.yml
.travis.yml
COPYING
LICENSE.txt
Procfile
README.md
app.json
appveyor.yml
codeception.sh
codeception.yml
composer.json
composer.lock
gulpfile.js
index.php
maintenance.php
package-lock.json
package.json
phpunit.xml.dist
robots.txt
symfony.lock
web.config

README.md

EC-CUBE 4.0 VI Version

Cách cài đặt EC-CUBE 4.0

Vui lòng cài đặt theo quy trình về cách cài đặt ở tài liệu phát triển.

Cách chỉnh sửa / xây dựng CSS

Nó được mô tả bằng Sass. Mã nguồn Sass được đặt trong html/template/{admin,default}/assets/scss. Vui lòng cài đặt nodejs để chạy Sass

Cách chạy nodejs

npm install
npm run build

Môi trường xác nhận hoạt động

  • Apache/2.4.x (mod_rewrite / mod_ssl)
  • PHP7.1.20
  • PostgreSQL 9.2.1

Vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống của tài liệu phát triển để biết chi tiết.

Tài liệu

http://docs.ec-cube.vn/

Cộng đồng FB

https://www.facebook.com/groups/eccube.vn/

You can’t perform that action at this time.