faktury online API
Ruby PHP
Pull request Compare This branch is 26 commits ahead, 2 commits behind radgost:master.
Latest commit 45cbfb2 Oct 25, 2016 @piotrwoj piotrwoj committed on GitHub Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Oct 25, 2016
example.curl Create example.curl Jul 19, 2013
example1.php Update example1.php Apr 18, 2013
example1.rb Update example1.rb Jul 19, 2013

README.md

Fakturownia API

Opis jak zintegrować własną aplikację lub serwis z systemem http://fakturownia.pl/

Dzięki API można z innych systemów wystawiać faktury/rachunki/paragony oraz zarządzać tymi dokumentami, a także klientami i produktami

Spis treści

API token

API_TOKEN token trzeba pobrać z ustawień aplikacji ("Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Kod autoryzacyjny API")

Przykłady wywołania

Pobranie listy faktur z aktualnego miesiąca

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN

UWAGA: do wywołań można przekazywać dodatkowe parametry - te same które są używane w aplikacji, np. page=, period= itp.

Faktury danego klienta

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices.json?client_id=ID_KLIENTA&api_token=API_TOKEN

Pobranie faktury po ID

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN

Pobranie PDF-a

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN

Wysłanie faktury e-mailem do klienta (na e-mail klienta podany przy tworzeniu faktury, pole "buyer_email")

curl -X POST https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN

inne opcje PDF:

 • print_option=original - Oryginał
 • print_option=copy - Kopia
 • print_option=original_and_copy - Oryginał i kopia
 • print_option=duplicate Duplikat

Dodanie nowej faktury

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "kind":"vat",
      "number": null,
      "sell_date": "2013-01-16",
      "issue_date": "2013-01-16",
      "payment_to": "2013-01-23",
      "seller_name": "Wystawca Sp. z o.o.",
      "seller_tax_no": "5252445767",
      "buyer_name": "Klient1 Sp. z o.o.",
      "buyer_email": "buyer@testemail.pl",
      "buyer_tax_no": "5252445767",
      "positions":[
        {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1},
        {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":3}
      ]
    }
  }'

Dodanie nowej faktury - minimalna wersja (tylko pola wymagane), gdy mamy Id produktu, nabywcy i sprzedawcy wtedy nie musimy podawać pełnych danych. Zostanie wystawiona Faktura VAT z aktualnym dniem i z 5 dniowym terminem płatności.

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "payment_to_kind": 5,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"product_id": 1, "quantity":2}
      ]
    }}'

Dodanie nowej faktury korygującej

curl http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "kind": "correction",
      "from_invoice_id": "2432393,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"name": "Product A1",
        "quantity":-1,
        "total_price_gross":"-10",
        "tax":"23",
        "correction_before_attributes": {
          "name":"Product A1",
          "quantity":"2",
          "total_price_gross":"20",
          "tax":"23",
          "kind":"correction_before"
        },
        "correction_after_attributes": {
          "name":"Product A1",
          "quantity":"1",
          "total_price_gross":"10",
          "tax":"23",
          "kind":"correction_after"
        }
      }]
    }}'

Aktualizacja faktury

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "buyer_name": "Nowa nazwa klienta Sp. z o.o."
    }
  }'

Zmiana statusu faktury

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST

Pobranie listy definicji faktur cyklicznych

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings.json?api_token=API_TOKEN

Dodanie definicji faktury cyklicznej

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "recurring": {
      "name": "Nazwa cyklicznosci",
      "invoice_id": 1,
      "start_date": "2016-01-01",
      "every": "1m",
      "issue_working_day_only": false,
      "send_email": true,
      "buyer_email": "mail1@mail.pl, mail2@mail.pl",
      "end_date": "null"
    }}'

Aktualizacja definicji faktury cyklicznej (zmiana daty wystawienia następnej faktury)

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "recurring": {
      "next_invoice_date": "2016-02-01"
    }
  }'

Usunięcie faktury

curl -X DELETE "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/INVOICE_ID.json?api_token=API_TOKEN"

Link do podglądu faktury i pobieranie do PDF

Po pobraniu danych faktury np. przez:

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN

API zwraca nam m.in. pole token na podstawie którego możemy otrzymać linki do podglądu faktury oraz do pobrania PDF-a z wygenrowaną fakturą. Linki takie umożliwiają odwołanie się do wybranej faktury bez konieczności logowania - czyli możemy np. te linki przesłać klientowi, który otrzyma dostęp do faktury i PDF-a.

Lini te są postaci:

podgląd: https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/{{token}} pdf: https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/{{token}}.pdf

Np dla tokenu równego: HBO3Npx2OzSW79RQL7XV2 publiczny PDF będzie pod adresem https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/HBO3Npx2OzSW79RQL7XV2.pdf

Przykłady użycia w PHP - zakup szkolenia

TODO

Przykład flow Portalu, który generuje dla klienta fakturę Proformę, wysyła ją klientowi i po opłaceniu wysyła do klienta bilet na szkolenie

 • Klient wypełnia dane w Portalu
 • Portal wywołuje API z fakturownia.pl i tworzy fakturę
 • Portal wysyła Klientowi fakturę Proforma w PDF wraz z linkiem do płatności
 • Klient opłaca fakturę Proforma (np. na PayPal lub PayU.pl)
 • Fakturownia.pl otrzymuje informację, że płatność została wykonana, tworzy Fakturę VAT i wysyła ją Klientowi oraz wywołuje API Portalu
 • Po otrzymaniu informacji o płatności (przez API) Portal wysyła Klientowi bilet na Szkolenie

Faktury

 • GET /invoices/1.json pobranie faktury
 • POST /invoices.json dodanie nowej faktury
 • PUT /invoices/1.json aktualizacja faktury
 • DELETE /invoices/1.json skasowanie faktury

Przykład - dodanie nowej faktury (minimalna wersja, gdy mamy Id produktu, nabywcy i sprzedawcy wtedy nie musimy podawać pełnych danych). Zostanie wystawiona Faktura VAT z aktualnym dniem i z 5 dniowym terminem płatności. Pole department_id określa firmę (lub dział) który wystawia fakturę (można go uzyskać klikając na firmę w menu Ustawienia > Dane firmy)

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "payment_to_kind": 5,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"product_id": 1, "quantity":2}
      ]
    }}'

Pola faktury

"number" : "13/2012" - numer faktury (jeśli nie będzie podany wygeneruje się automatycznie)
"kind" : "vat" - rodzaj faktury (vat, proforma, bill, receipt, advance, correction, vat_mp, invoice_other, vat_margin, kp, kw, final, estimate)
"income" : "1" - faktura przychodowa (1) lub kosztowa (0)
"issue_date" : "2013-01-16" - data wystawienia
"place" : "Warszawa" - miejsce wystawienia
"sell_date" : "2013-01-16" - data sprzedaży (może być data lub miesiąc postaci 2012-12)
"category_id" : "" - id kategorii
"department_id" : "1" - id działu firmy (w menu Ustawienia > Dane firmy należy kliknąć na firmę/dział i ID działu pojawi się w URL); Jeśli nie będzie tego pola oraz nie będzie pola 'seller_name' wtedy będą wstawione domyślne dane Twojej firmy
"seller_name" : "Radgost Sp. z o.o." - sprzedawca
"seller_tax_no" : "525-244-57-67" - nip sprzedawcy
"seller_bank_account" : "24 1140 1977 0000 5921 7200 1001" - konto bankowe sprzedawcy
"seller_bank" : "BRE Bank",
"seller_post_code" : "02-548",
"seller_city" : "Warszawa",
"seller_street" : "ul. Olesińska 21",
"seller_country" : "",
"seller_email" : "platnosci@radgost123.com",
"seller_www" : "",
"seller_fax" : "",
"seller_phone" : "",
"client_id" : "-1" - id kupującego (jeśi -1 to klient zostanie utworzony w systemie)
"buyer_name" : "Nazwa klienta" - kupujący
"buyer_tax_no" : "525-244-57-67",
"disable_tax_no_validation" : "",
"buyer_post_code" : "30-314",
"buyer_city" : "Warszawa",
"buyer_street" : "Nowa 44",
"buyer_country" : "",
"buyer_note" : "",
"buyer_email" : "",
"additional_info" : "0" - czy wyświetlać dodatkowe pole na pozycjach faktury
"additional_info_desc" : "PKWiU" - nazwa dodatkowej kolumny na pozycjach faktury
"show_discount" : "0" - czy rabat
"payment_type" : "transfer",
"payment_to_kind" : termin płatności. gdy jest tu "other_date", wtedy można określić konkretną datę w polu "payment_to", jeśli jest tu liczba np. 5 to wtedy mamy 5 dniowy okres płatności
"payment_to" : "2013-01-16",
"status" : "issued",
"paid" : "0,00",
"oid" : "zamowienie10021", - numer zamówienia (np z zewnętrznego systemu zamówień)
"oid_unique" : jeśli to pole będzie ustawione na 'yes' wtedy nie system nie pozwoli stworzyc 2 faktur o takim samym OID (może to być przydatne w synchronizacji ze sklepem internetowym)
"warehouse_id" : "1090",
"seller_person" : "Imie Nazwisko",
"buyer_first_name" : "Imie",
"buyer_last_name" : "Nazwisko",
"paid_date" : "",
"currency" : "PLN",
"lang" : "pl",
"exchange_currency" : "", - przeliczona waluta (przeliczanie sumy i podatku na inną walutę, wg kursu NBP)
"internal_note" : "",
"invoice_template_id" : "1",
"description" : "- opis faktury",
"description_footer" : "", - opis umieszczony w stopce faktury
"description_long" : "", - opis umieszczony na odwrocie faktury
"invoice_id" : "" - pole z id powiązanego dokumentu, np. id zamówienia przy zaliczce albo id wzorcowej faktury przy fakturze cyklicznej,
"from_invoice_id" : "" - id faktury na podstawie której faktura została wygenerowana (przydatne np. w przypadku generacji Faktura VAT z Faktury Proforma),
"delivery_date" : "" - data wpłynięcia dokumentu (tylko przy wydatkach),
"buyer_company" : "1" - czy klient jest firmą
"positions":
    "product_id" : "1",
    "name" : "Fakturownia Start",
    "additional_info" : "", - dodatkowa informacja na pozycji faktury (np. PKWiU)
    "discount_percent" : "", - zniżka procentowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na '1' oraz przed wywołaniem należy sprawdzić czy w Ustawieniach Konta pole: "Jak obliczać rabat" ustawione jest na "procentowo")
    "discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz przed wywołaniem należy sprawdzić czy w Ustawieniach Konta pole: "Jak obliczać rabat" ustawione jest na "kwotowo")
    "quantity" : "1",
    "quantity_unit" : "szt",
    "price_net" : "59,00", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
    "tax" : "23",
    "price_gross" : "72,57", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
    "total_price_net" : "59,00", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
    "total_price_gross" : "72,57",
    "code" : "" - kod produktu
"calculating_strategy" => 
{
  "position": "default" lub "keep_gross" - metoda wyliczania kwot na pozycjach faktury 
  "sum": "sum" lub "keep_gross" lub "keep_net" - metoda sumowania kwot z pozycji 
  "invoice_form_price_kind": "net" lub "gross" - cena jednostkowa na formatce faktury
}

Wartości pól

Pole: kind

  "vat" - faktura VAT
  "proforma" - faktura Proforma
  "bill" - rachunek
  "receipt" - paragon
  "advance" - faktura zaliczkowa
  "final" - faktura końcowa
  "correction" - faktura korekta
  "vat_mp" - faktura MP
  "invoice_other" - inna faktura
  "vat_margin" - faktura marża
  "kp" - kasa przyjmie
  "kw" - kasa wyda
  "estimate" - zamówienie

Pole: lang

  "pl" - faktura w języku polskim
  "en" - język angielski
  "en-GB" - język angielski UK
  "de" - język niemiecki
  "fr" - język francuski
  "cz" - język czeski
  "ru" - język rosyjski
  "es" - język hiszpański
  "it" - język włoski
  "nl" - język niderlandzki
  "hr" - język chorwacki
  "ar" - język arabski
  "sk" - język słowacki
  "sl" - język słoweński
  "he" - język grecki
  "et" - język estoński
  "cn" - język chiński
  "hu" - język węgierski
  "tr" - język turecki
  "fa" - język perski

  można tworzyć faktury dwujęzyczne łącząc symbole dwóch języków przy pomocy ukośnika, np:
  "pl/en" - język polski i angielski

Pole: income

  "1" - fakura przychodwa
  "0" - faktura kosztowa

Pole: payment_type

  "transfer" - przelew
  "card" - karta płatnicza
  "cash" - gotówka
  "barter" - barter
  "cheque" - czek
  "bill_of_exchange" - weksel
  "cash_on_delivery" - opłata za pobraniem
  "compensation" - kompensata
  "letter_of_credit" - akredytywa
  "payu" - PayU
  "paypal" - PayPal
  "off" - "nie wyświetlaj"
  "dowolny_inny_wpis_tekstowy"

Pole: status

  "issued" - wystawiona
  "sent" - wysłana
  "paid" - opłacona
  "partial" - częściowo opłacona
  "rejected" - odrzucona

Pole: discount_kind - rodzaj rabatu

  "percent_unit" - liczony od ceny jednostkowej
  "percent_total" - liczony od ceny całkowitej
  "amount" - kwotowy

Klienci

Lista klientów

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"

Pobranie wybranego klienta po ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients/100.json?api_token=API_TOKEN"

Dodanie klienta

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "client": {
      "name": "Klient1",
      "tax_no": "5252445767",
      "bank" : "bank1",
      "bank_account" : "bank_account1",
      "city" : "city1",
      "country" : "",
      "email" : "bank1",
      "person" : "person1",
      "post_code" : "post-code1",
      "phone" : "phone1",
      "street" : "street1",
      "street_no" : "street-no1"
    }}'

Aktualizacja klienta

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "client": {
      "name": "Klient2",
      "tax_no": "52524457672",
      "bank" : "bank2",
      "bank_account" : "bank_account2",
      "city" : "city2",
      "country" : "PL",
      "email" : "bank2",
      "person" : "person2",
      "post_code" : "post-code2",
      "phone" : "phone2",
      "street" : "street2",
      "street_no" : "street-no2"
    }}'

Produkty

Produkty

Lista produktów

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json?api_token=API_TOKEN&page=1"

Pobranie wybranego produktu po ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products/100.json?api_token=API_TOKEN"

Dodanie produktu

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "product": {
      "name": "PoroductAA",
      "code": "A001",
      "price_net": "100",
      "tax": "23"
    }}'

Aktualizacja produktu

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products/333.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "product": {
      "name": "PoroductAA2",
      "code": "A0012",
      "price_net": "102"
    }}'

Logowanie i pobranie tokena przez API

curl https://app.fakturownia.pl/login.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
      "login": "login_or_email",
      "password": "password"
  }'

To zapytanie zwraca token i informacje o URL konta w Fakturowni (pola prefix i url):

{
  "login":"marcin",
  "email":"email@test.pl",
  "prefix":"YYYYYYY",
  "url":"https://YYYYYYY.fakturownia.pl",
  "first_name":"Jan",
  "last_name":"Kowalski",
  "api_token":"XXXXXXXXXXXXXX"
}

Konta Systemowe

Jest to opcja dla Partnerów, którzy chcą zakładać konta Fakturowni z poziomu swojej aplikacji. Np. mogą to być dostawcy sklepów internetowych, systemów rezerwacji itp lub innych systemów którzy chcą udostępnić swoim użytkownikom funkcjonalność wystawiania faktur.

Klient w portalu Partnera jednym przyciskiem może założyć konto i od razu zacząć wystawiać faktury (nie musi samodzielnie zakładać konta w Fakturownia.pl)

Pola: user.login, user.from_partner, user, company nie są wymagane

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/account.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
      "api_token": "API_TOKEN",
      "account": {
        "prefix": "prefix1"
      },
      "user": {
        "login": "login1",
        "email": "email1@email.pl",
        "password": "password1",
        "from_partner": "PARTNER_CODE"
      },
      "company": {
        "name": "Company1",
        "tax_no": "5252445700",
        "post_code": "00-112",
        "city": "Warsaw",
        "street": "Street 1/10",
        "person": "Jan Nowak",
        "bank": "Bank1",
        "bank_account": "111222333444555666111"
      }
    }'

Po utworzeniu konta zwracane są:

{
  "prefix":"prefix126", - prefix utworzonego konta (moze byc innny niz podany, gdy podany już istniał)
  "api_token":"62YPJfIekoo111111", - kod dostepu do utworzonego konta
  "url":"https://prefix126.fakturownia.pl", - url utworzonego konta
  "login":"login1", - login użytkownika (moze byc innny niz podany, gdy podany już istniał)
  "email":"email1@email.pl"
}

Inne pola dostępne przy tworzeniu nowego konta (pomocne przy integracji)

  "account": {
    "prefix": "prefix-konta",
    "integration_fast_login": true - umożliwia automatyczne logowanie Twoich użytkowników w Fakturowni
    "integration_logout_url": "http://twojastrona.pl/" - umożliwia powrót Twoich użytkowników na Twoją stronę po ich wylogowaniu się z Fakturowni
  }

Pobranie informacji o koncie:

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/account.json?api_token=API_TOKEN"

Przykłady w PHP i Ruby

https://github.com/radgost/fakturownia-api/blob/master/example1.php/

https://github.com/radgost/fakturownia-api/blob/master/example1.rb/

Ruby Gem do integracji z Fakturownia.pl: https://github.com/kkempin/fakturownia/