faktury online API
Ruby PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 50 commits ahead, 2 commits behind radgost:master.
piotrwoj Merge pull request #6 from marchtom/patch-1
Update - magazyny i kategorie
Latest commit e4d7a3c May 2, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md update Apr 26, 2018
example.curl Create example.curl Jul 19, 2013
example1.php Update example1.php Apr 18, 2013
example1.rb Update example1.rb Jul 19, 2013

README.md

Fakturownia API

Opis jak zintegrować własną aplikację lub serwis z systemem http://fakturownia.pl/

Dzięki API można z innych systemów wystawiać faktury/rachunki/paragony oraz zarządzać tymi dokumentami, a także klientami i produktami

Spis treści

API token

API_TOKEN token trzeba pobrać z ustawień aplikacji ("Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Kod autoryzacyjny API")

Przykłady wywołania

Pobranie listy faktur z aktualnego miesiąca
curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN

UWAGA: do wywołań można przekazywać dodatkowe parametry - te same które są używane w aplikacji, np. page=, period= itp.

Faktury danego klienta
curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices.json?client_id=ID_KLIENTA&api_token=API_TOKEN
Pobranie faktury po ID
curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN
Pobranie PDF-a
curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN
Wysłanie faktury e-mailem do klienta (na e-mail klienta podany przy tworzeniu faktury, pole "buyer_email")
curl -X POST https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN

inne opcje PDF:

 • print_option=original - Oryginał
 • print_option=copy - Kopia
 • print_option=original_and_copy - Oryginał i kopia
 • print_option=duplicate Duplikat
Dodanie nowej faktury
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "kind":"vat",
      "number": null,
      "sell_date": "2013-01-16",
      "issue_date": "2013-01-16",
      "payment_to": "2013-01-23",
      "seller_name": "Wystawca Sp. z o.o.",
      "seller_tax_no": "5252445767",
      "buyer_name": "Klient1 Sp. z o.o.",
      "buyer_email": "buyer@testemail.pl",
      "buyer_tax_no": "5252445767",
      "positions":[
        {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1},
        {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":3}
      ]
    }
  }'
Dodanie nowej faktury - minimalna wersja (tylko pola wymagane), gdy mamy Id produktu (product_id), nabywcy (client_id) i sprzedawcy (department_id) wtedy nie musimy podawać pełnych danych. Opcjonalnie można podać również id odbiorcy (recipient_id). Zostanie wystawiona Faktura VAT z aktualnym dniem i z 5 dniowym terminem płatności.
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "payment_to_kind": 5,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"product_id": 1, "quantity":2}
      ]
    }}'
Dodanie nowej faktury korygującej
curl http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "kind": "correction",
      "from_invoice_id": "2432393,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"name": "Product A1",
        "quantity":-1,
        "total_price_gross":"-10",
        "tax":"23",
        "kind":"correction",
        "correction_before_attributes": {
          "name":"Product A1",
          "quantity":"2",
          "total_price_gross":"20",
          "tax":"23",
          "kind":"correction_before"
        },
        "correction_after_attributes": {
          "name":"Product A1",
          "quantity":"1",
          "total_price_gross":"10",
          "tax":"23",
          "kind":"correction_after"
        }
      }]
    }}'
Aktualizacja faktury
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "buyer_name": "Nowa nazwa klienta Sp. z o.o."
    }
  }'
Aktualizacja pozycji na fakturze - aby edytować pozycję na fakturze, należy podać id pozycji.
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "positions": [{"id":32649087, "name":"test"}]
    }
  }'
Usunięcie pozycji na fakturze - aby usunąć pozycję na fakturze, należy podać id pozycji wraz z parametrem _destroy=1.
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "positions": [{"id":32649087, "_destroy": 1}]
    }
  }'
Dodanie pozycji na fakturze. Pozycja zostanie dopisana jako ostatnia.
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "positions": [{"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}]
    }
  }'
Zmiana statusu faktury
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST
Pobranie listy definicji faktur cyklicznych
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings.json?api_token=API_TOKEN
Dodanie definicji faktury cyklicznej
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "recurring": {
      "name": "Nazwa cyklicznosci",
      "invoice_id": 1,
      "start_date": "2016-01-01",
      "every": "1m",
      "issue_working_day_only": false,
      "send_email": true,
      "buyer_email": "mail1@mail.pl, mail2@mail.pl",
      "end_date": "null"
    }}'
Aktualizacja definicji faktury cyklicznej (zmiana daty wystawienia następnej faktury)
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/recurrings/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_token": "API_TOKEN",
    "recurring": {
      "next_invoice_date": "2016-02-01"
    }
  }'
Usunięcie faktury
curl -X DELETE "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices/INVOICE_ID.json?api_token=API_TOKEN"

Link do podglądu faktury i pobieranie do PDF

Po pobraniu danych faktury np. przez:

curl https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN

API zwraca nam m.in. pole token na podstawie którego możemy otrzymać linki do podglądu faktury oraz do pobrania PDF-a z wygenrowaną fakturą. Linki takie umożliwiają odwołanie się do wybranej faktury bez konieczności logowania - czyli możemy np. te linki przesłać klientowi, który otrzyma dostęp do faktury i PDF-a.

Lini te są postaci:

podgląd: https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/{{token}} pdf: https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/{{token}}.pdf

Np dla tokenu równego: HBO3Npx2OzSW79RQL7XV2 publiczny PDF będzie pod adresem https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoice/HBO3Npx2OzSW79RQL7XV2.pdf

Przykłady użycia w PHP - zakup szkolenia

TODO

Przykład flow Portalu, który generuje dla klienta fakturę Proformę, wysyła ją klientowi i po opłaceniu wysyła do klienta bilet na szkolenie

 • Klient wypełnia dane w Portalu
 • Portal wywołuje API z fakturownia.pl i tworzy fakturę
 • Portal wysyła Klientowi fakturę Proforma w PDF wraz z linkiem do płatności
 • Klient opłaca fakturę Proforma (np. na PayPal lub PayU.pl)
 • Fakturownia.pl otrzymuje informację, że płatność została wykonana, tworzy Fakturę VAT i wysyła ją Klientowi oraz wywołuje API Portalu
 • Po otrzymaniu informacji o płatności (przez API) Portal wysyła Klientowi bilet na Szkolenie

Faktury

 • GET /invoices/1.json pobranie faktury
 • POST /invoices.json dodanie nowej faktury
 • PUT /invoices/1.json aktualizacja faktury
 • DELETE /invoices/1.json skasowanie faktury

Przykład - dodanie nowej faktury (minimalna wersja, gdy mamy Id produktu, nabywcy i sprzedawcy wtedy nie musimy podawać pełnych danych). Zostanie wystawiona Faktura VAT z aktualnym dniem i z 5 dniowym terminem płatności. Pole department_id określa firmę (lub dział) który wystawia fakturę (można go uzyskać klikając na firmę w menu Ustawienia > Dane firmy)

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/invoices.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "invoice": {
      "payment_to_kind": 5,
      "client_id": 1,
      "positions":[
        {"product_id": 1, "quantity":2}
      ]
    }}'

Pola faktury

"number" : "13/2012", - numer faktury (jeśli nie będzie podany wygeneruje się automatycznie)
"kind" : "vat", - rodzaj faktury (vat, proforma, bill, receipt, advance, correction, vat_mp, invoice_other, vat_margin, kp, kw, final, estimate)
"income" : "1", - faktura przychodowa (1) lub kosztowa (0)
"issue_date" : "2013-01-16", - data wystawienia
"place" : "Warszawa", - miejsce wystawienia
"sell_date" : "2013-01-16", - data sprzedaży (może być data lub miesiąc postaci 2012-12)
"category_id" : "", - id kategorii
"department_id" : "1", - id działu firmy (w menu Ustawienia > Dane firmy należy kliknąć na firmę/dział i ID działu pojawi się w URL); Jeśli nie będzie tego pola oraz nie będzie pola 'seller_name' wtedy będą wstawione domyślne dane Twojej firmy
"seller_name" : "Radgost Sp. z o.o.", - sprzedawca
"seller_tax_no" : "525-244-57-67", - numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy (domyślnie NIP)
"seller_tax_no_kind" : "", - rodzaj numeru identyfikacyjnego sprzedawcy; pole puste (domyślnie) jest interpretowane jako "NIP"; w innym wypadku traktowane jako dowolny wpis własny (np. PESEL, REGON)
"seller_bank_account" : "24 1140 1977 0000 5921 7200 1001", - konto bankowe sprzedawcy
"seller_bank" : "BRE Bank",
"seller_post_code" : "02-548",
"seller_city" : "Warszawa",
"seller_street" : "ul. Olesińska 21",
"seller_country" : "", - kraj sprzedawcy (ISO 3166)
"seller_email" : "platnosci@radgost123.com",
"seller_www" : "",
"seller_fax" : "",
"seller_phone" : "",
"client_id" : "-1" - id kupującego (jeśi -1 to klient zostanie utworzony w systemie)
"buyer_name" : "Nazwa klienta" - nabywca
"buyer_tax_no" : "525-244-57-67", - numer identyfikacji podatkowej nabywcy (domyślnie NIP)
"buyer_tax_no_kind" : "", - rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy; pole puste (domyślnie) jest interpretowane jako "NIP"; w innym wypadku traktowane jako wpis własny (np. PESEL, REGON)
"disable_tax_no_validation" : "",
"buyer_post_code" : "30-314", - kod pocztowy nabywcy
"buyer_city" : "Warszawa", - miasto nabywcy
"buyer_street" : "Nowa 44", - ulica nabywcy
"buyer_country" : "PL", - kraj nabywcy (ISO 3166)
"buyer_note" : "", - dodatkowy opis nabywcy
"buyer_email" : "", - email nabywcy
"recipient_id" : "", - id odbiorcy (id klienta z systemu)
"recipient_name" : "", - nazwa odbiorcy
"recipient_street" : "", - ulica odbiorcy
"recipient_post_code" : "", - kod pocztowy odbiorcy
"recipient_city" : "", - miasto odbiorcy
"recipient_country" : "", - kraj odbiorcy (ISO 3166)
"recipient_email" : "", - e-mail odbiorcy
"recipient_phone" : "", - numer telefonu odbiorcy
"recipient_note" : "", - dodatkowy opis odbiorcy
"additional_info" : "0" - czy wyświetlać dodatkowe pole na pozycjach faktury
"additional_info_desc" : "PKWiU" - nazwa dodatkowej kolumny na pozycjach faktury
"show_discount" : "0" - czy rabat
"payment_type" : "transfer",
"payment_to_kind" : termin płatności. gdy jest tu "other_date", wtedy można określić konkretną datę w polu "payment_to", jeśli jest tu liczba np. 5 to wtedy mamy 5 dniowy okres płatności
"payment_to" : "2013-01-16",
"status" : "issued",
"paid" : "0,00",
"oid" : "zamowienie10021", - numer zamówienia (np z zewnętrznego systemu zamówień)
"oid_unique" : jeśli to pole będzie ustawione na 'yes' wtedy nie system nie pozwoli stworzyc 2 faktur o takim samym OID (może to być przydatne w synchronizacji ze sklepem internetowym)
"warehouse_id" : "1090",
"seller_person" : "Imie Nazwisko",
"buyer_first_name" : "Imie",
"buyer_last_name" : "Nazwisko",
"paid_date" : "",
"currency" : "PLN",
"lang" : "pl",
"exchange_currency" : "", - przeliczona waluta (przeliczanie sumy i podatku na inną walutę, wg kursu NBP)
"internal_note" : "",
"invoice_template_id" : "1",
"description" : "- opis faktury",
"description_footer" : "", - opis umieszczony w stopce faktury
"description_long" : "", - opis umieszczony na odwrocie faktury
"invoice_id" : "" - pole z id powiązanego dokumentu, np. id zamówienia przy zaliczce albo id wzorcowej faktury przy fakturze cyklicznej,
"from_invoice_id" : "" - id faktury na podstawie której faktura została wygenerowana (przydatne np. w przypadku generacji Faktura VAT z Faktury Proforma),
"delivery_date" : "" - data wpłynięcia dokumentu (tylko przy wydatkach),
"buyer_company" : "1" - czy klient jest firmą
"additional_invoice_field" : "" - wartość dodatkowego pola na fakturze, Ustawienia > Ustawienia Konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Dodatkowe pole na fakturze
"positions":
  		"product_id" : "1",
  		"name" : "Fakturownia Start",
  		"additional_info" : "", - dodatkowa informacja na pozycji faktury (np. PKWiU)
  		"discount_percent" : "", - zniżka procentowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na '1' oraz przed wywołaniem należy sprawdzić czy w Ustawieniach Konta pole: "Jak obliczać rabat" ustawione jest na "procentowo")
  		"discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz przed wywołaniem należy sprawdzić czy w Ustawieniach Konta pole: "Jak obliczać rabat" ustawione jest na "kwotowo")
  		"quantity" : "1",
  		"quantity_unit" : "szt",
  		"price_net" : "59,00", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
  		"tax" : "23",
  		"price_gross" : "72,57", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
  		"total_price_net" : "59,00", - jeśli nie jest podana to zostanie wyliczona
  		"total_price_gross" : "72,57",
  		"code" : "" - kod produktu
"calculating_strategy" => 
{
  "position": "default" lub "keep_gross" - metoda wyliczania kwot na pozycjach faktury 
  "sum": "sum" lub "keep_gross" lub "keep_net" - metoda sumowania kwot z pozycji 
  "invoice_form_price_kind": "net" lub "gross" - cena jednostkowa na formatce faktury
}

Wartości pól

Pole: kind

	"vat" - faktura VAT
	"proforma" - faktura Proforma
	"bill" - rachunek
	"receipt" - paragon
	"advance" - faktura zaliczkowa
	"final" - faktura końcowa
	"correction" - faktura korekta
	"vat_mp" - faktura MP
	"invoice_other" - inna faktura
	"vat_margin" - faktura marża
	"kp" - kasa przyjmie
	"kw" - kasa wyda
	"estimate" - zamówienie

Pole: lang

	"pl" - faktura w języku polskim
	"en" - język angielski
	"en-GB" - język angielski UK
	"de" - język niemiecki
	"fr" - język francuski
	"cz" - język czeski
	"ru" - język rosyjski
	"es" - język hiszpański
	"it" - język włoski
	"nl" - język niderlandzki
	"hr" - język chorwacki
	"ar" - język arabski
	"sk" - język słowacki
	"sl" - język słoweński
	"he" - język grecki
	"et" - język estoński
	"cn" - język chiński
	"hu" - język węgierski
	"tr" - język turecki
	"fa" - język perski

	można tworzyć faktury dwujęzyczne łącząc symbole dwóch języków przy pomocy ukośnika, np:
	"pl/en" - język polski i angielski

Pole: income

	"1" - fakura przychodwa
	"0" - faktura kosztowa

Pole: payment_type

	"transfer" - przelew
	"card" - karta płatnicza
	"cash" - gotówka
	"barter" - barter
	"cheque" - czek
	"bill_of_exchange" - weksel
	"cash_on_delivery" - opłata za pobraniem
	"compensation" - kompensata
	"letter_of_credit" - akredytywa
	"payu" - PayU
	"paypal" - PayPal
	"off" - "nie wyświetlaj"
	"dowolny_inny_wpis_tekstowy"

Pole: status

	"issued" - wystawiona
	"sent" - wysłana
	"paid" - opłacona
	"partial" - częściowo opłacona
	"rejected" - odrzucona

Pole: discount_kind - rodzaj rabatu

	"percent_unit" - liczony od ceny jednostkowej
	"percent_total" - liczony od ceny całkowitej
	"amount" - kwotowy

Klienci

Lista klientów
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Pobranie wybranego klienta po ID
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients/100.json?api_token=API_TOKEN"
Pobranie wybranego klienta po zewnętrznym ID
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients.json?external_id=100&api_token=API_TOKEN"
Dodanie klienta
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "client": {
      "name": "Klient1",
      "tax_no": "5252445767",
      "bank" : "bank1",
      "bank_account" : "bank_account1",
      "city" : "city1",
      "country" : "",
      "email" : "email@gmail.com",
      "person" : "person1",
      "post_code" : "post-code1",
      "phone" : "phone1",
      "street" : "street1",
      "street_no" : "street-no1"
    }}'
Aktualizacja klienta
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/clients/111.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "client": {
      "name": "Klient2",
      "tax_no": "52524457672",
      "bank" : "bank2",
      "bank_account" : "bank_account2",
      "city" : "city2",
      "country" : "PL",
      "email" : "email@gmail.com",
      "person" : "person2",
      "post_code" : "post-code2",
      "phone" : "phone2",
      "street" : "street2",
      "street_no" : "street-no2"
    }}'

Produkty

Lista produktów
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Lista produktów ze stanem magazynowym podanego magazynu
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json?api_token=API_TOKEN&warehouse_id=WAREHOUSE_ID&page=1"
Pobranie wybranego produktu po ID
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products/100.json?api_token=API_TOKEN"
Pobranie wybranego produktu po ID ze stanem magazynowym podanego magazynu
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products/100.json?api_token=API_TOKEN&warehouse_id=WAREHOUSE_ID"
Dodanie produktu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "product": {
      "name": "PoroductAA",
      "code": "A001",
      "price_net": "100",
      "tax": "23"
    }}'
Aktualizacja produktu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/products/333.json \
  -X PUT \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"api_token": "API_TOKEN",
    "product": {
      "name": "PoroductAA2",
      "code": "A0012",
      "price_gross": "102",
	  "tax": "23"
    }}'

Uwaga: Cenna netto jest wyliczana na podstawie wartości ceny brutto oraz podatku, nie można jej edytować wprost przez API.

Dokumenty magazynowa

Wszystkie dokumenty magazynowe
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=API_TOKEN"

można przekazywać takie same parametry jakie są przekazywane w aplikacji (na stronie listy faktur)

Pobranie wybranego dokumentu po ID
curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents/555.json?api_token=API_TOKEN"
Dodanie dokumentu magazynowego PZ
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"warehouse_document": {
					"kind":"pz", 
					"number": null,
					"warehouse_id": "1",
					"issue_date": "2017-10-23", 
					"department_name": "Department1 SA", 
					"client_name": "Client1 SA",
					"warehouse_actions":[
						{"product_name":"Produkt A1", "purchase_tax":23, "purchase_price_net":10.23, "quantity":1},
						{"product_name":"Produkt A2", "purchase_tax":0, "purchase_price_net":50, "quantity":2}
					]		
				}}'
Dodanie dokumentu magazynowego WZ
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"warehouse_document": {
					"kind":"wz", 
					"number": null,
					"warehouse_id": "1",
					"issue_date": "2017-10-23", 
					"department_name": "Department1 SA", 
					"client_name": "Client1 SA",
					"warehouse_actions":[
						{"product_id":"333", "tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1},
						{"product_id":"333", "tax":0, "price_net":50, "quantity":2}
					]		
				}}'
Dodanie dokumentu magazynowego PZ dla istniejącego klienta, działu i produktu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"warehouse_document": {
					"kind":"pz", 
					"number": null,
					"warehouse_id": "1",
					"issue_date": "2017-10-23", 
					"department_id": "222", 
					"client_id": "111",
					"warehouse_actions":[
						{"product_id":"333", "purchase_tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1},
						{"product_id":"333", "purchase_tax":0, "price_net":50, "quantity":2}
					]		
				}}'
Aktualizacja dokumentu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents/555.json 
			 	-X PUT 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{"api_token": "API_TOKEN",
					"warehouse_document": {
						"client_name": "New client name SA"
				  }}'
Usunięcie dokumentu
curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents/100.json?api_token=API_TOKEN"

Kategorie

Lista wszystkich kategorii
curl "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/categories.json?api_token=API_TOKEN"
Pobranie pojedycznej kategorii po ID
curl "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/categories/100.json?api_token=API_TOKEN"
Dodanie nowej kategorii
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/categories.json 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"category": {
					"name":"my_category", 
					"description": null
				}}'
Aktualizacja kategorii
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/categories/100.json 
				-X PUT
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"category": {
					"name":"my_category", 
					"description": "new_description"
				}}'
Usunięcie kategorii o podanym ID
curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/categories/100.json?api_token=API_TOKEN"

Magazyny

Lista wszystkich magazynów
curl "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouses.json?api_token=API_TOKEN"
Pobranie pojedycznego magazynu po ID
curl "http://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouses/100.json?api_token=API_TOKEN"
Dodanie nowego magazynu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouses.json 
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"warehouse": {
					"name":"my_warehouse", 
					"kind": null,
					"description": null
				}}'
Aktualizacja magazynu
curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouses/100.json 
				-X PUT
				-H 'Accept: application/json' 
				-H 'Content-Type: application/json' 
				-d '{
				"api_token": "API_TOKEN",
				"warehouse": {
					"name":"my_category", 
					"kind": null,
					"description": "new_description"
				}}'
Usunięcie magazynu o podanym ID
curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouses/100.json?api_token=API_TOKEN"

Logowanie i pobranie tokena przez API

curl https://app.fakturownia.pl/login.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
      "login": "login_or_email",
      "password": "password"
  }'

To zapytanie zwraca token i informacje o URL konta w Fakturowni (pola prefix i url):

{
	"login":"marcin",
	"email":"email@test.pl",
	"prefix":"YYYYYYY",
	"url":"https://YYYYYYY.fakturownia.pl",
	"first_name":"Jan",
	"last_name":"Kowalski",
	"api_token":"XXXXXXXXXXXXXX"
}

Konta Systemowe

Jest to opcja dla Partnerów, którzy chcą zakładać konta Fakturowni z poziomu swojej aplikacji. Np. mogą to być dostawcy sklepów internetowych, systemów rezerwacji itp lub innych systemów którzy chcą udostępnić swoim użytkownikom funkcjonalność wystawiania faktur.

Klient w portalu Partnera jednym przyciskiem może założyć konto i od razu zacząć wystawiać faktury (nie musi samodzielnie zakładać konta w Fakturownia.pl)

Pola: user.login, user.from_partner, user, company nie są wymagane

curl https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/account.json \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
      "api_token": "API_TOKEN",
      "account": {
        "prefix": "prefix1"
      },
      "user": {
        "login": "login1",
        "email": "email1@email.pl",
        "password": "password1",
        "from_partner": "PARTNER_CODE"
      },
      "company": {
        "name": "Company1",
        "tax_no": "5252445700",
        "post_code": "00-112",
        "city": "Warsaw",
        "street": "Street 1/10",
        "person": "Jan Nowak",
        "bank": "Bank1",
        "bank_account": "111222333444555666111"
      }
    }'

Po utworzeniu konta zwracane są:

{
	"prefix":"prefix126", - prefix utworzonego konta (moze byc innny niz podany, gdy podany już istniał)
	"api_token":"62YPJfIekoo111111", - kod dostepu do utworzonego konta
	"url":"https://prefix126.fakturownia.pl", - url utworzonego konta
	"login":"login1", - login użytkownika (moze byc innny niz podany, gdy podany już istniał)
	"email":"email1@email.pl"
}

Inne pola dostępne przy tworzeniu nowego konta (pomocne przy integracji)

	"account": {
		"prefix": "prefix-konta",
		"integration_fast_login": true - umożliwia automatyczne logowanie Twoich użytkowników w Fakturowni
		"integration_logout_url": "http://twojastrona.pl/" - umożliwia powrót Twoich użytkowników na Twoją stronę po ich wylogowaniu się z Fakturowni
	}

Pobranie informacji o koncie:

curl "https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/account.json?api_token=API_TOKEN"

Przykłady w PHP i Ruby

https://github.com/radgost/fakturownia-api/blob/master/example1.php/

https://github.com/radgost/fakturownia-api/blob/master/example1.rb/

Ruby Gem do integracji z Fakturownia.pl: https://github.com/kkempin/fakturownia/